ကအ်သိုက်၊ ကွာန်

ကွာန်ကအ်သိုက်ဝွံ ဒှ်ကွာန်မန် နွံပ္ဍဲ (16.520922N, 97.757194E) တွဵုရးဍုင်မန်၊ ပွိုင်ဍုင်ကျာ်မြဟ်ရ၊၊ ကွာန်ဝွံ ကွာန်ကအ်သက်လေဝ် မွဲအခိင်တေအ် ကော်စကီုရ၊၊ ကွာန်ဝွံ နွံပလိုတ်ၜဳဂြာင်ကြပ်ပ်တုဲ ကွာန်ကအ်သိုက်ဝွံ ၜိုန်ဒှ်ကွာန်ဍောတ်တ်မွဲကီုလေဝ် ဖျေဟ်လဝ် ဗီုဂၠံင် တုပ်ပ်ရ၊၊ ဂၠံင် နူသၠုင်ကျာ စှ်ေသၟဝ်ကျာဂှ် နွံ မသုန်တၞုင်၊ ဂၠံင် နူဗၟံက် စှ်ေပလိုတ်ဂှ် နွံ ၁၁ တၞုင်ရ၊၊ ပ္ဍဲမွဲခံက်အင်မ္ဂး ဂအာင် မွဲကရေက် နွံ ၈ မတုဲ သီုၜါကရေက် နွံ ၁၆ မ၊၊ ဟိုတ်မဖျေဟ်လဝ်ခံက်အင်ဗီုဂှ်တုဲ ဇၟာပ်သ္ၚိဂှ် နွံဂတမုက်ဂၠံင်ဖအိုတ် ဟီုဂွံရ၊၊ ဘာလကျာ်ဂှ် နွံလပါ်ဗၟံက်ကွာန်တုဲ နွံကဵု ကျာ်စေတဳဇၞော် ဍာ်ကၟာရ၊၊

ဇမၞော်ကွာန်ဂှ် သီုဖအိုတ် နွံၜိုတ် 0,17 mi2 ရ၊၊


လၟိဟ်မၞိဟ်ပြင်ဆင်

ကွာန်ကအ်သိုက်ဝွံ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၈ဂှ် သ္ၚိ သီုဖအိုတ် နွံ ၜိုတ် (၂၀၀) မတုဲ မၞိဟ်နွံ ၜိုတ် ဒစာံကၠံ ဒှ်မာန်ရ၊၊

ပလံင်ဗစိုပ်ပြင်ဆင်

အဓိက ပရေင်ပလံင်ဗစိုပ်ကွာန်ကအ်သိုက်ဝွံ ဒှ်ဂၠံင်ဍာ် ကေုာံ ဂၠံင်တိုက်ရ၊၊


နိရုတ္တိပြင်ဆင်

လိက်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဗပေင်လိက်တုဲ မချူလဝ်ရ၊၊ ညးမတီပရူကွာန်ဝွံ ပလေဝ် ဗပေင်ချူညိ၊၊

ကွာန်ဝွံ ဟိုတ်မနွံ ပ္ဍဲလတူတိသမၠုင် အကြာဝါဗိုင် (ဝါ) တိဗလးသဝ် မဗိုင်ဂေတ်လဝ်တုဲ ကအ် ညးကော်စတုဲ ၀၀ ဂှ် မဂွံအဓိပ္ပါယ် ၀၀ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ယၟုကွာန်၀၀ဂှ် မဂွံအဓိပ္ပါယ် ၀၀ရ၊၊


ဝင်ပြင်ဆင်

လိက်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဗပေင်လိက်တုဲ မချူလဝ်ရ၊၊ ညးမတီပရူကွာန်ဝွံ ပလေဝ် ဗပေင်ချူညိ၊၊


ကွာန်ဝဝဝဝွံ ဒှ်မန်တြေံမွဲတုဲ နူအခိင်လဵု မစပ္တန်လဝ်ရောဂှ် နကဵု သက်သဳ သုတေသနဝင် ခိုင်င်ဂှ် ဟွံဂွံတီလဝ်ဏီရ၊၊ ပ္ဍဲခေတ်ဟံသာဝတဳ ဒြဟတ်ခိုဟ် (ၜိုတ် အေဒဳ တေအ်ဂှ် ကွာန်ဝွံ ပါလုပ် ပ္ဍဲရးမတ္တမ ၃၂ ဍုင် ပ္ဍဲရးဍုင်ဝဝရ၊၊


ဘာလကျာ်ပြင်ဆင်

လိက်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဗပေင်လိက်တုဲ မချူလဝ်ရ၊၊ ညးမတီပရူကွာန်ဝွံ ပလေဝ် ဗပေင်ချူညိ၊၊

ရာမညနိကာယ ဘာဗၟံက်ပြင်ဆင်

ရာမညနိကာယ ဘာဗၟံက်ဝွံ နွံ လပါ်ဗၟံက်ကွာန်တုဲ မဒှ်ဘာတြေံအိုတ် ပ္ဍဲကွာန်ဝဝဝ ဏအ်ရ၊၊ ဘာဝွံ ပ္ဍဲအခိင် ကျာ်ဇၞော်ဝိမလဂှ် ခၞံဗဒှ်လဝ်သီမွဲရ၊၊ ပါဲနူသီတုဲ ဇြပ်သဘင်ဓရ်၊ ဇြပ်မင်သဳလ်တအ်လေဝ် နွံကီုရ၊၊


ရာမညနိကာယ ဘာပလိုတ်ပြင်ဆင်

လိက်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဗပေင်လိက်တုဲ မချူလဝ်ရ၊၊ ညးမတီပရူကွာန်ဝွံ ပလေဝ် ဗပေင်ချူညိ၊၊


ရာမညနိကာယ ဘာပလိုတ်ဝွံ နွံလပါ်ပလိုတ်ကွာန်တုဲ မဒှ်ဘာမခၞံဗဒှ်လဝ် ကြဴနူဘာဗၟံက်ညိရ၊၊ ဘာဝွံ ပတန်လဝ် ပ္ဍဲအခိင်ကျာ်ဇၞော်စန္ဒိမာ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၆၇၀ တေအ်တုဲ ကျာ်ဇၞော်မင်မဲကၠုင်ဘာဝွံ သီုဖအိုတ် ဂွံ ၁၀ အဆက်ရ၊၊


ကျာ်စေတဳပြင်ဆင်

လိက်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဗပေင်လိက်တုဲ မချူလဝ်ရ၊၊ ညးမတီပရူကွာန်ဝွံ ပလေဝ် ဗပေင်ချူညိ၊၊


ပ္ဍဲကွာန်ဝဝဝဝွံ ကျာ်စေတဳ သီုဖအိုတ် နွံ ၃ တၞုၚ်၊၊ ကျာ်လဒေါဝ်ဂှ် ဒှ်ကျာ် ကျာ်သြဳကွာန်တုဲ မၞိဟ်ကၠုၚ်ဗဵုလ္ၚောဝ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ၊၊ ပါဲနူဂှ် ကျာ်စေတဳ ပ္ဍဲဘာလကျာ်လေဝ် နွံကီုရ၊၊


ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ပြင်ဆင်

လိက်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဗပေၚ်လိက်တုဲ မချူလဝ်ရ၊၊ ညးမတီပရူကွာန်ဝွံ ပလေဝ် ဗပေၚ်ချူညိ၊၊


အဓိက ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ကွာန်ဝဝဝ ဝွံ ဒှ်ကမၠောန်ဗ္ၚ ကေုာံ တဵုတၞံခၜိုတ်ရဝ်ပါရ၊၊ ပါဲနူဂှ်တုဲ ပရေၚ်ဗၞိက် စၞစသုၚ်တအ်လေဝ် နွံစ ညိညကီုရ၊၊


ပရေၚ်ပညာပြင်ဆင်

လိက်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဗပေၚ်လိက်တုဲ မချူလဝ်ရ၊၊ ညးမတီပရူကွာန်ဝွံ ပလေဝ် ဗပေၚ်ချူညိ၊၊


ပ္ဍဲကွာန်ဝဝဝဝွံ နာဲဘာဗတောန်လိက်အလဵုအသဳ တန်သဇိုၚ်မူလ (၂) မတုဲ တန်လဒေါဝ် နွံမွဲရ၊၊ပ္ဍဲဘာလကျာ်လေဝ် ဒှ်ဒတန် ဗ္တောန်လိက် သွက်ကောန်ၚာ်တအ်ကီုရ၊၊