1. ခန္ဓသံယုတ်
 2. ရာဓသံယုတ်
 3. ဒိဋ္ဌိသံယုတ်
 4. သြက္ကန္တသံယုတ်
 5. ဥပ္ပါဒသံယုတ်
 6. ကိလေသသံယုတ်
 7. သာရိပုတ္တသံယုတ်
 8. နာဂသံယုတ်
 9. သုပဏ္ဏသံယုတ်
 10. ဂန္ဓဗ္ဗကာယသံယုတ်
 11. ဝလာဟကသံယုတ်
 12. ဝစ္ဆဂေါတ္တသံယုတ်
 13. ဇျာနသံယုတ်