ဂေါဓာဒကောတ် (Iguana) (/ɪˈɡwɑːnə/, Spanish: [iˈɣwana]) ဝွံ ဒှ်ဗဳဇ herbivorous lizards မွဲတုဲ တမ်မူလဍေဟ် ကၠုင်နူ ဒေသဂမ္တဴ ပ္ဍဲ မက်သဳကဝ်၊ လဒေါဝ် အမေရိက၊ သၠုင်ကျာ အမေရိက ကေုာံ ကာရိဗ်ဗေန် တအ်ရ။ ဂေါဓာဒကောတ်ဝွံ နွံၜါဂကူ၊ ဂေါဓာဒကောတ် သၚေက် (green iguana) မဂွံဆဵုကေတ်ဂၠိုင်တုဲ မၞိဟ်တီဂၠိုင်ညိတုဲ ဂကူတၞဟ်မွဲဂှ် ဒှ် Lesser Antillean iguana မဂွံဆဵုကေတ် နူတမ် နူ Lesser Antilles ရ။

ဂေါဓာဒကောတ်
Portrait of an Iguana.jpg
A green iguana (Iguana iguana)
မပါ်ဂကူ အတိုင်နဲသိပ္ပံ
လောက: animalia
လပါ်ဂကူ: Chordata
ဂကောံဂကူ: Reptilia
လၟေင်ဂကူ: Squamata
ဇာတ်ဂကူ: Iguanidae
ဗဳဇဂကူ: Iguana
လစှ်ေဂကူ: ''C. lupus ''
Species
ယၟုတၞဟ်
  • Hypsilophus Wagler, 1830
A male green iguana


ယၟုဗီုမန် ဂေါဓါဒကောတ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် နူအဘိဓာန် ရဝ်ဗာတ် ဟာလ္လဳဒေ၊ ဂေါဓါဂှ် မဒှ်အရေဝ်ပါဠိတုဲ ဒကောတ်ဂှ် ဒှ်အရေဝ်မန်ရ။

Iguana marina (Amblyrhynchus cristatus), isla Santa Cruz, islas Galápagos, Ecuador, 2015-07-26, DD 46.JPG
Image Scientific name Common Name Distribution
Iguana delicatissima in Coulibistrie e04.jpg Iguana delicatissima Lesser Antillean iguana the Lesser Antilles on Saint Barth, Anguilla, Sint Eustatius, Guadeloupe, Dominica, and Martinique
Iguana iguana Portoviejo 01.jpg Iguana iguana Green iguana southern Mexico to central Brazil, the Dominican Republic, Paraguay, Bolivia and the Caribbean; specifically Grenada, Aruba, Curaçao, Trinidad and Tobago, St. Lucia, St. Vincent, and Útila

ဗီုရုပ်ဂမၠိုင်ပြင်ဆင်

နိဿဲပြင်ဆင်