အဲမနွံယၟု သိုက်လွဳ ဌာန်ဒၟံင်ဟံသာဝတဳ ဍုင်ဗဂေါ ဟိုတ်နွံပၟိက်မိက်ဂွံကဵုလိက်ပတ်မန်ဂွံတောတက်ကီုတုဲ ၜိုတ်ဇြဟတ်နွံ ၜိုတ်အစောန်စရာဲနွံ ရေင်တၠုင်ကၠုင်ကီုရအဴ။