တံၚ်မောံ၊ ကွာန်

ရံၚ်အာပ္ဍဲဗီုတိဂၠးတိမ္ဂး ကွာန်တံၚ်မောံဝွံ နွံတန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲ Latitude = 15.413177, Longitude = 97.826521 တုဲ မဒှ်ကွာန်ဂကူမန်တအ် မံၚ်တန်တဴဒၟံၚ်လအ်လကာဖာ နူကဵုခေတ်တြေံတြဟ်တေံဏောၚ်ဂှ် ဂွံတီကၠုၚ် နူညးဇၞော်ဇၞော်မနွံအာယုဝဍ္ဎိ တအ်ကီုရ။ ပွဳပွူဗိုၚ်ကေတ်လဝ်ကွာန်တံၚ်မောံဝွံ ရံၚ်အာလ္ပာ်ဗၟံက်မ္ဂး သ္ဂောံညာတ်ကေတ် ဒဵုဇၞော် မစဵုဒၞာလဝ် ပျးသၟိၚ်တ္ၚဲစတိုန်ကၠုၚ်အခိၚ်ပယျာံနူဂယး မကော်ဂး "ဒဵုစၚ်ရၚ်" ကီုရ။

ဘာလကျာ်ဂမၠိုၚ်ပြင်ဆင်

 1. ရာမညနိကာယ ဘာကျာ်သြဳမန်
 2. ရာမညနိကာယ ဘာၜဳ
 3. ရာမညနိကာယ ဘာသီ
 4. ရာမညနိကာယ ဘာဒေါဝ်ကွာန်
 5. ရာမညနိကာယ ဘာကျာ်
 6. ရာမညနိကာယ ဘာဝါဇၞော်

ကျာ်စေတဳပြင်ဆင်

ပ္ဍဲကွာန်တံၚ်မောံဝွံ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် သ္ဂောံရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာကုသိုလ်နာနာမာန်တုဲ မဒှ်ဌာန်နၜိုဟ်လလောမ် ကျာ်စေတဳ ဘုတ် ဘာ နွံဇၟာပ်ဒိုဟ်ရ။

 1. ကျာ်စေတဳ ဝါတံၚ်မောံ
 2. ကျာ်စေတဳ ဘာသီ
 3. ကျာ်စေတဳ က္ဍိုပ်ဒတန် ဘာသီ
 4. ကျာ်စေတဳ ဘာကျာ်
 5. ကျာ်စေတဳ ဘာတၟိ
 6. ကျာ်စေတဳ ကုန်မၚ်စိၚ်
 7. ကျာ်စေတဳ သၠာတ်ဝါပရာခါတ်
 8. ကျာ်စေတဳ က္တအ်ဘုတ်
 9. ကျာ်စေတဳ ဘာသၞေဟ်ဝါန်

တၚ်စၟတ်။ ။ ယၟုကျာ်စေတဳဂမၠိုၚ်ဝွံ ချူဗက်လဝ် ယၟုဘာတုဲ လက္ကရဴအခါတီကေတ် ယၟုကျာ်စေတဳဍာံဍာံပြပြမ္ဂး ညးညးအဲအဲ က္လေၚ်ချူပဠေဝ်မာန်ဖအိုတ်ရ။


ဂကောံဂအုံကွာန်ပြင်ဆင်

 1. ကွာန်သၞေဟ်ဝါန်
 2. ကွာန်ဝါဇၞော်
 3. ကွာန်တ္ကအ်ခရိုၚ်
 4. ကွာန်တ္ကအ်ကၟာ
 5. ကွာန်စောဂလာ

ဂၠံၚ်ဍာန်ဆက်စၠောံပြင်ဆင်

ဂၠံၚ်ဍာန်ဆက်စၠောံ သွက်သ္ဂောံအာကၠုၚ်ဝွံ နွံမံၚ် သီုဂၠံၚ်ကွဳစက်ကာ ကေုာံ ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ်၊ ခဒမ်ကွဳပၟတ်ရ။
ဂၠံၚ်ကွဳစက်ကာဝွံ မဒှ်ဂၠံၚ်ဇၞော်တိတ်ကၠောံအာမွဲကွာန်ကဵု မွဲကွာန် မတမ် ကွာန်တံၚ်ပရၚ်၊ ကွာန်ကအ်ဍောတ်၊ ဍုၚ်လၟိုၚ်၊ ကွာန်ရုတ်တံၚ် စဵုစိုပ်ဂၠံၚ်ကွဳစက်ကာဇၞော် (ဍုၚ်မတ်မလီု−ရးတၚ်္နသဳ) တေံတုဲ အာကၠုၚ် ဆက်စၠောံ ကူသွံစ မာန်ဇၟာပ်ပ်ဌာန်ရ။

ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ်ပၠန်လေဝ် သွက်ကွဳပၟတ်ဂွံဒေံါဇူ ကေုာံ ရေၚ်တၠုၚ်ပလံၚ်ဗ္စိုပ်မာန်ဂှ် ဗဒမ်ကွဳပၟတ် ကွာန်တံၚ်မောံ နွံတန်တဴကၠုၚ်ဒၟံၚ် နူစပံက်ဂၠံၚ် ကွဳပၟတ်တေံတေံရ။ ကွဳပၟတ်ဝွံနူတမ်ဝါဒိ ပလံၚ်ဗ္စိုပ် (ဍုၚ်မတ်မလီု−ဍုၚ်ရေဝ်) မာန်တုဲ လၟုဟ်ဝွံစိုပ်စဵု အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ် အတိုၚ်အလဵုသဳ ကၠောန်ပၞောတ်လဝ်ကဵုမာန်ရ။

ပရေၚ်ပညာပြင်ဆင်

ပ္ဍဲကွာန်တံၚ်မောံဝွံ ဘာသွက်ကောန်ၚာ်သၟတ်တအ် သ္ဂောံကတ်လ္ၚတ်ပညာမာန်ဂှ်လေဝ် ဘာဗ္တောန်လိက်နွံဂၠိုၚ်ကဵုဘာကီုရ။

ဘာကောန်ဂကူ
ဘာတန်လ္ဒောဝ် ပရေၚ်ပညာ ဂကူမန်
ဘာတန်မူလ ပရေၚ်ပညာ ဂကူမန် (ကွာန်ဝါဇၞော်)
ဘာအလဵုသဳ
ဘာတန်သၠုၚ် စၟတ်(၁)
ဘာတန်မူလ စၟတ် (၁)
ဘာတန်လ္ဒောဝ် စၟတ် (၂)
ဘာတန်မူလ ကွာန်ဝါဇၞော်