ကြက္ကဒိန် - အခြားဘာသာစကားများ

ကြက္ကဒိန် ကို ဘာသာစကားများ ၁၇၀ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ကလေင်အာ ဇရေင် ကြက္ကဒိန်

ဘာသာစကားများ