ဗီုပြၚ်ပါ်ခြာသမ္တီ ပယျဵုဒၞက်တိဍာ်

အတိုၚ်တၚ်သၟာန်သၟုက်သဳကၠဳ "ကမ္မတဳဗမံက်ပတိတ် ပရေၚ်စကာတိဍာ် အခိုက်ကၞာတမၠာ ပ္ဍဲဒေသမန်" မ္ဂး ကောန်ဂကူမန်တအ်ဝွံ ပ္ဍဲအရာပိုၚ်ခြာၜတ်ကၞာတ် ပယျဵုဒၞက် တိဝါဗ္ၚ၊ တိကၠအ်သွဝ်ကဵု တိကၠအ်ဗ္ၜိုတ်တအ်ဂှ် ဟွံစကာ အပေါတ်ကွတ်ပညာဂတာပ်ခေတ် မပ္တံကဵု စက်ၜတ်တိ GPS (Global Positioning System) တအ်တုဲ စကာဒၟံၚ် သၞောတ်မပိုၚ်ခြာၜတ်ကၞာတ် ပယျဵုဒၞက် အတိုၚ်အခိုက်တြေံဖိုဟ်ရောၚ်ဂှ် ကောန်ညးဒေသတအ် သဳကၠဳပတိုန်ထ္ၜးအိုတ်ရ။

ဗီုပြၚ်မပိုၚ်ခြာ ၜတ်ကၞာတ်ပယျဵုဒၞက် အတိုၚ်အခိုက်တြေံတအ်ဂှ်တုန်-

(၁) ပ္ဍဲဒေသ မၞုံကဵုပရေၚ်အုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳ ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်မ္ဂး သၟာဗ္ၚမန်တအ်ဂှ် သွက်တိဗ္ၚဇကု ဒးကဵုဒၟံၚ်အခေါန်တိ လၟေၚ်သၞာံဂှ်ရ ဂွံတီကေတ် စၟတ်ဂၞန်ဝါ၊ စၟတ်ဂၞန်ဂအာၚ် တိဝါဗ္ၚဇကုတုဲ ဂွံတီကေတ် သမၠာဲဒၞာဲဒတန်တိဝါဗ္ၚဇကုရ။

(၂) ပ္ဍဲအရာမပိုၚ်ခြာၜတ်ကၞာတ်ပယျဵုဒၞက် တိဝါဗ္ၚ မတဵုလဝ်သြောံဂှ် ပအဓိကကဵု ဇဵုဗၞၚ်တုဲ ပိုၚ်ခြာအိုတ်ရ။ တိဝါဗ္ၚလ္ၚဵုတအ်ဂှ် ပိုၚ်ခြာလဝ် ပယျဵုဒၞက် နကဵုစၟတ်သက်သဳမွဲမွဲ မကၠးပြာကတ် အပ္ဍဲဖလာတ်ဝါ မပ္တံကဵု ကၟိုန်၊ တၞံဆု၊ တၞံတာ၊ ကၟာ၊ စောဝ်၊ အုပ်ရာပ်၊ တိုၚ်တၟအ်တအ်လေဝ် နွံတဴအိုတ်ရ။

(၃) ပ္ဍဲအရာမပိုၚ်ခြာၜတ်ကၞာတ်ပယျဵုဒၞက် ကၠအ်ဗ္ၜိုတ်၊ ဥဒျာန်ကၠအ်သွဝ်တအ်ဂှ်တုန် ဗစူတဵုလဝ် ဒပ်ဒၞးဂမၠိုၚ်၊ တိုၚ်တၟအ်၊ တၞံဆုဂမၠိုၚ်တုဲ ပိုၚ်ခြာလဝ် ပယျဵုဒၞက်အိုတ်ရ။ ဥဒျာန်ကၠအ်သွဝ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် စၟတ်ပိုၚ်ခြာလဝ် ပယျဵုဒၞက် နကဵုစောဝ်ကြုၚ်သၟတ်၊ မြံၚ်သၟတ် မၞုံတဴမံၚ်အလဵုအလဵုဍေံလေတ် နွံတဴကီုရ။ တိကၠအ်လ္ၚဵုပၠန်ဂှ် ခဲါၜံက်မြံၚ်တုဲ သက်လဝ်ပယျဵုလေတ် နွံရ။ ကၠအ်ဗ္ၜိုတ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် သွက်ဂွံဒၞာဘဲဒဏ်ပၟတ် ကၠောန်လဝ်ဂၠံၚ်ပၟတ်တုဲ ပလဝ်ပယျဵုကဵု ဂၠံၚ်ပၟတ်ဂှ်လေဝ်နွံရ။

(၄) ပ္ဍဲအရာမပိုၚ်ခြာစၟတ်သမ္တီ ပယျဵုဒၞက်တိဂူတအ်ဂှ်တုန် ပပယျဵုကဵု ဖျေၚ်ဒဵု၊ ဂဗာဲဒဵု၊ စောဝ်တုဲ ပိုၚ်ခြာပယျဵုဒၞက်ရ။ တိဂူလ္ၚဵုတအ်ဂှ် ပသမ္တီကဵု တၞံဆုဇမၞော်တုဲ ပါ်လဝ်ပယျဵုအိုတ်ရ။ ပ္ဍဲအရာ မသွံရာန် သၠာဲပြံၚ်တၠ တိဝါဗ္ၚ၊ တိကၠအ်ဗ္ၜိုတ်ကဵု ဥဒျာန်ကၠအ်သွဝ်တအ်ဂှ်လေဝ် စကာဒၟံၚ် သၞောတ်မပိုၚ်ခြာၜတ်ကၞာတ် ပယျဵုဒၞက် အတိုၚ်အခိုက်တြေံတုဲ သွံရာန်အိုတ်ရ။[၁]

နိဿဲပြင်ဆင်

  1. ကမ္မတီကေၚ်ကာမူဝါဒတိဍာ်ဒေသမန် (၂၀၁၉) လိက်ကၞပ်တၚ်ဆဵုဂဗကေုာံတၚ်ကဵုကသပ်စပ်ကဵုစကာတိဍာ် အခိုက်ကၞာတမၠာ အပ္ဍဲဒေသမန်။