မတ်ဂဥုဲဂြိုပ်

တၞံဝါန်ကဵုတၞံကသိုန် သုၚ်စောဲစကာပ္ဍဲအရာဍုန်တိုပ်

ဟိုတ်ဖဵုပြင်ဆင်

ဗီုပြၚ်ပြင်ဆင်

ဂကူဂဥုဲဂြိုပ်ပြင်ဆင်

လပါ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ပြင်ဆင်

ဆက်လ္ၚတ်ဗ္တောန်ပြင်ဆင်

ဗီုဂွံဂိုၚ်ဒေပ်စွံမတ်ဂဥုဲဂြိုပ်တံပြင်ဆင်

နိဿဲပြင်ဆင်

နိဿဲနူတၞဟ်တၞဟ်ပြင်ဆင်