တၞံဝါန်ကဵုတၞံကသိုန် သုၚ်စောဲစကာပ္ဍဲအရာဍုန်တိုပ်

ဟိုတ်ဖဵု ပြင်ဆင်

ဗီုပြၚ် ပြင်ဆင်

ဂကူဂဥုဲဂြိုပ် ပြင်ဆင်

လပါ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ပြင်ဆင်

ဆက်လ္ၚတ်ဗ္တောန် ပြင်ဆင်

ဗီုဂွံဂိုၚ်ဒေပ်စွံမတ်ဂဥုဲဂြိုပ်တံ ပြင်ဆင်

နိဿဲ ပြင်ဆင်

နိဿဲနူတၞဟ်တၞဟ် ပြင်ဆင်