ရးနိဂီုသမ္မတဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကၟိန်ဍုင်ပံင်ကောံဖေဝ်ဒရေဝ် ရုရှာ

ထာမ်ပလိက်:Infobox subdivision typeရးနိဂီုသမ္မတ (Republic) (Russian: Республика, tr. Respublika) ဂှ် ဒှ်ဗွိုင်တိဍာ် ဖေဝ်ဒရေဝ် ပ္ဍဲကဵု ကၟိန်ဍုင်ပံင်ဖေဝ်ဒရေဝ် ရုရှာ ရ။ အတိုင်ဥပဒေသဇိုင် လဒက်ပတန် ညးတအ်မ္ဂး ရုရှာဂှ် နွံကဵု ဗွိုင်တိဍာ်ဖေဝ်ဒရေဝ် သီုဖအိုတ် ၈၅၊ ပၞောဝ်တအ် ၂၂ ဂှ် ဒှ် ရးနိဂီုသမ္မတ အိုတ်ရ။ ရးနိဂီုသမ္မတတအ်ဂှ် နူတမ်မူလ ကေင်ဒှ်လဝ် ဍုင်ဗၠးၜး နဒဒှ် ရးနိဂီုဂကူမွဲမွဲ (nation states) မဒှ် ဍုင် မဟွံသေင် ကုဂကူရုရှာတအ် မပဒတဴလဝ်ရ။ ယၟုရးနိဂီုသမ္မတတအ်ဂှ် ခုတ်ခဴလဝ် နကဵု ယၟု ဂကူရးတၞံဂှ် မဆေင်စပ် ကုရးနိဂီုဂှ်ရ။ ဆဂး ပ္ဍဲရးနိဂီုတအ်ဂှ် ဟိုတ်နူ သၞာံဗွဲမဂၠိုင် မပံင်တောဲ မံင်လဝ် သၟဝ်ရုရှာတုဲ ဂကူရုရှာတအ် ပြံင်လုပ်မံင်ကီု ဂကူဇကုတအ် ဟီုအရေဝ် ဘာသာဇကုဟွံဂွံတုဲ ဒှ်အာရုရှာကီုဂၠိုင်ကၠုင်တုဲ ဇၟာပ်ပ် ရးနိဂီုသမ္မတတအ်ဂှ် ဂကူတမ်မူလဂှ် ဟွံဒှ် မၞိဟ်လပါ်ဂၠိုင်အိုတ်လေဝ် နွံကီုရ။ ရးနိဂီုသမ္မတတအ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုင် ခၞံဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ၂၀ ဗွဝ်ကၠံလပါ်စ နကဵု ဝလ်ဒဳမဳရ် လေနိန် (Vladimir Lenin) ကေုာံ ဗလ်ရှေဝိက် (Bolsheviks) ကြဴနူ အေန်ပါယာရုရှာ သရိုဟ်လီုအာတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၁၇။ ရးနိဂီုသမ္မတ ပ္ဍဲကဵု ရုရှာဏအ်ဂှ် မဂွံအဓိပ္ပါယ် ဒေသမနွံကဵု ဗၠးၜး ပ္ဍဲကဵု ကၟိန်ဍုင်ပံင်ကောံသဵုဗိယေတ် မနွံကဵု အခေါင်ကမ်ကုသိုလ်ဇကုဇကုဖန်ကေတ်တ် (self -determination) ရ။ ဟိုတ်မဂွံဒှ်ကၠုင်ဂှ် နကဵု လေနိန် တၞဟ်နကောန်ဂကူကောန်ဍုင်အရင် (ဝါ) ဂကူရးတၞံတအ်ဂှ် ဂွံပေင်စိုတ်တုဲ ကဵုအခေါင် နဒဒှ် ညံင်ကဵု ဍုင်ညးတအ်အပိုင်တုဲ ဒက်မိတ် ကုညးတအ်တုဲ ပသောင်ပၞာန်အပ္ဍဲဍုင်၊ ပၞာန်အပ္ဍဲ ၜိုဟ်သြိုဟ်အာတုဲ ဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုင်ပံင်ကောံသဵုဗိယေတ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၂၂ ရ။ တွဵုရးတအ်ဂှ် ဂွံဒှ် ရးနိဂီုသမ္မတ သဵုယှေဝ်လေတ် သဵုဗိယေတ် မနွံကဵု အခေါင်စၟိန်ပြမာန်အပိုင် (Autonomous Soviet Socialist Republics)။ ပ္ဍဲကဵု အခိင်ကာလဂှ် နကဵု ရုရှာ ဖန်ဗဒှ် ညံင်အခိုက်ကၞာ ယေန်သၞာင် ကေုာံ ဂကူရုရှာ ဂွံဓလီုဖ္ဍိုက် ပ္ဍဲကဵု တွဵုရးတအ်ရ။ သၞာံ ၁၉၈၀တအ်ဂှ် အဝဵု နူဒေသတအ်ဂှ် ပ္ကောံဂလိုင်ပ္တိုန် ပ္ဍဲကဵု ဗဟဵု။ စိုပ်သၞာံ ၁၉၉၀ ဂှ် နကဵု သဵုဗိယေတ် လလောင်တြး ဒဒှ်ရ အခေါင်ကမ်ကုသိုလ်ဇကုဇကုဖန်ကေတ်တ် တွဵုရးတအ်ဂှ် ပလီုကၠေအ်တုဲ စွံလဝ် ဒေသတအ် နဒဒှ် ကဆံင် ရးနိဂီုသမ္မတ မနွံကဵု အခေါင်စၟိန်ပြမာန်ဇကုအပိုင် (autonomous republic)။ သၞာံ ၁၉၉၁ ဂှ် ကၟိန်ဍုင်ပံင်ကောံသဵုဗိယေတ် သရိုဟ်လီု၊ ထ္ကးပြးအာတုဲ ရုရှာ ဒှ်အာ ရးနိဂီုမသၠးပွး မွဲဍုင်ရ။ သွက် ရးနိဂီုသမ္မတ မပါ်တိတ် နူကဵု ရုရှာ ဟွံဂွံ၊ နကဵု လိက်ကသုက်ဖေက်ဒရေဝ် သၞာံ ၁၉၉၂ ဂှ် ကဵုလဝ် တွဵုရးတအ် အခေါင်စၟိန်ပြမာန်အပိုင် ရ။

တင်တၞဟ်ခြာ ရးနိဂီုသမ္မတ ကဵု ဗွိုင်တိဍာ်ဖေက်ဒရေဝ်တၞဟ်တအ်ဂှ်၊ ရးနိဂီုသမ္မတဂှ် ကလိဂွံ အခေါင် ဂၠိုင်နူကဵု ဗွိုင်တိဍာ်ဖေက်ဒရေဝ်တၞဟ်ရ။ ရးနိဂီုသမ္မတတအ်ဂှ် နွံကဵု သၞောဝ်သဇိုင်လဒက်ပ္တန်ဍုင်ဇကု ဇကုကဵုဇကု၊ နွံကဵု အရေဝ်စကာရုင် ဇကုကဵုဇကု၊ ကေုာံ နွံကဵု ဒွက်ကောန်ဂကူ ဇကုကဵုဇကုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ သၞောတ်ဖေက်ဒရေဝ်ရုရှာဂှ် ဗွိုင်တိဍာ် မွဲကုမွဲ ရံင်ကဵု ဝင်အတိက် ကေုာံ ဂကူတမ်မူလတုဲ ကဵုလဝ် အခေါင်အရာတၞဟ်ခြာ ရေင်သကအ်ရ။ စပ်ကဵု ပရေင်သြဇာ ၜိုန်လဵု ဓလီုဖ္ဍိုက်မာန်ဂှ် တန်တဴဒၟံင် သြဇာပရေင်ပိုန်ဒြပ် ညးတအ်ရ။ အတိုင်လိက်ကသုက်ဖေက်ဒရေဝ်မ္ဂး ရးနိဂီုသမ္မတတအ်ဂှ် နကဵုအဝဵုအသဳ ပရေင်ပိုန်ဒြပ် အပိုင်၊ အဝဵုအသဳ ဖန်ဇန်ပဝ်လသဳ ဇကုအပိုင်၊ ပ္ဍဲကဵု သၞာံ ၁၉၉၀တအ်မ္ဂး သီုနွံကဵု ပရေင်ဆက်ဆောံဍုင်သအာင်ကီုရ။ ဆဂး ပ္ဍဲလက်ထက် သမတပူတိန် မကလေင်ပလေဝ်သၞောတ်တၟိ မဂလိုင်ပတိုန် သၞောတ်ဗဟဵုရပ်ဇုက်ဂှ်တုဲ အခေါင်အရာတွဵုရးတအ်ဂှ် ကုတ်ထ္ပိုတ်ထောအ်လဝ်တၟာဂလိုင်ရ။ ပရေင်တုပ်စိုတ် ဖေက်ဒရေဝ်တြေံဂှ် ဒးဒုင်ပလီု၊ ဗီုမဒှ်ဒၟံင် ဇေတ်တ်ဂှ် လၟုဟ်မ္ဂး အခေါင်အရာ သီုဖအိုတ်ဂှ် နွံဒၟံင် ပ္ဍဲကဵု အလဵုအသဳဖေက်ဒရေဝ် ဖအိုတ်ရ။ အတိုင်လိက်ကသုက် လက်ကြဴအိုတ် မထ္ပက်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၇ ဂှ်မ္ဂး တၠပညာတအ်ဟီု ရုရှာဂှ် ဟွံဒှ်ရ ဍုင်မဒ္ဂေတ် သၞောတ်ဖေက်ဒရေဝ်မွဲရ။

ရးနိဂီုသမ္မတဂမၠိုင် ပလေဝ်ဒါန်

Flag Map Name

Domestic common and formal names

Capital

Titular Nationality

Population (2010)[၁]

Area

Formation
 
 
AdygeaRepublic of Adygea
ရုရှာ: Адыгея — Республика Адыгея (Adygeya — Respublika Adygeya)Adyghe: Адыгэ — Адыгэ Республик (Adygæ — Adygæ Respublik)
Maykopရုရှာ: Майкоп (Maykop)Adyghe: Мыекъуапэ (Myjæqwapæ)
Adyghe 439,996 7,792 km2 (3,009 sq mi) 1991-07-03[၂]
 
 
AltaiAltai Republic
ရုရှာ: Алтай — Республика Алтай (Altay — Respublika Altay)Altay: Алтай — Алтай Республика (Altay — Altay Respublika)Kazakh: Алтай – Алтай Республикасы (Altai — Altai Respublikasy)

Gorno-Altayskရုရှာ: Горно-Алтайск (Gorno-Altaysk)Altay: Туулу Алтай (Tuulu Altay)Kazakh: Горно-Алтайск (Gorno-Altaisk)

Altai 206,168 92,903 km2 (35,870 sq mi) 1991-07-03[၂]
 
 
BashkortostanRepublic of Bashkortostan
ရုရှာ: Башкортостан — Республика Башкортостан (Bashkortostan — Respublika Bashkortostan)Bashkir: Башҡортостан — Башҡортостан Республикаһы (Bašǩortostan — Bašǩortostan Respublikaḥy)
Ufaရုရှာ: Уфа (Ufa)Bashkir: Өфө (Öfö)
Bashkirs 4,072,292 142,947 km2 (55,192 sq mi) 1919-03-23[၃]
 
 
BuryatiaRepublic of Buryatia
ရုရှာ: Бурятия — Республика Бурятия (Buryatiya — Respublika Buryatiya)Buryat: Буряадия — Буряад Улас (Buryaadiya — Buryaad Ulas)
Ulan-Udeရုရှာ: Улан-Удэ (Ulan-Ude)Buryat: Улаан Үдэ (Ulaan Üde)
Buryats 972,021 351,334 km2 (135,651 sq mi) 1923-05-30[၄]
 
 
ChechnyaChechen Republic
ရုရှာ: Чечня — Чеченская Республика (Chechnya — Chechenskaya Respublika)Chechen: Нохчийчоь — Нохчийн Республика (Noxçiyçö — Noxçiyn Respublika)
Groznyရုရှာ: Грозный (Grozny)Chechen: Соьлжа-ГӀала (Sölƶa-Ġala)
Chechens 1,268,989 16,165 km2 (6,241 sq mi) 1993-01-10[lower-alpha     ၁]
 
 
ChuvashiaChuvash Republic
ရုရှာ: Чувашия — Чувашская Республика (Chuvashiya — Chuvashskaya Respublika)Chuvash: Чӑваш Ен — Чӑваш Республики (Čăvaš Jen — Čăvaš Respubliki)
Cheboksaryရုရှာ: Чебоксары (Cheboksary)Chuvash: Шупашкар (Šupaškar)
Chuvash 1,251,619 18,343 km2 (7,082 sq mi) 1925-04-21[၅]
 
 
Crimea[lower-alpha 1]Republic of Crimea
ရုရှာ: Крым — Республика Крым (Krym — Respublika Krym)Ukrainian: Крим — Республіка Крим (Krym — Respublika Krym)Crimean Tatar: Къырым — Къырым Джумхуриети (Qırım — Qırım Cumhuriyeti)
Simferopolရုရှာ: Симферополь (Simferopol)Ukrainian: Сiмферополь (Simferopol)Crimean Tatar: Акъмесджит (Aqmescit)
[lower-alpha     ၂] 1,913,731 26,081 km2 (10,070 sq mi) 2014-03-18[၇]
 
 
DagestanRepublic of Dagestan
ရုရှာ: Дагестан — Республика Дагестан (Dagestan — Respublika Dagestan) Makhachkalaရုရှာ: Махачкала (Makhachkala)
Nine indigenous nationalities[lower-alpha     ၃] 2,910,249 50,270 km2 (19,409 sq mi) 1921-01-20[၈]
 
 
IngushetiaRepublic of Ingushetia
ရုရှာ: Ингушетия — Республика Ингушетия (Ingushetiya — Respublika Ingushetiya)Ingush: ГӀалгIайче — ГIалгIай Мохк (Ghalghajche — Ghalghaj Moxk)
Magasရုရှာ: Магас (Magas)Ingush: Магас (Magas)
Ingush 412,529 3,123 km2 (1,206 sq mi) 1992-06-04[၉]
 
 
Kabardino-BalkariaKabardino-Balkar Republic
ရုရှာ: Кабардино-Балкария — Кабардино-Балкарская Республика (Kabardino-Balkariya — Kabardino-Balkarskaya Respublika)Kabardian: Къэбэрдей-Балъкъэрия — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ (Ķêbêrdej-Baĺķêriya — Ķêbêrdej-Baĺķêr Respublikê)Karachay-Balkar: Къабарты-Малкъария — Къабарты-Малкъар Республика (Qabarti-Malqariya — Qabartı-Malqar Respublika)
Nalchikရုရှာ: Нальчик (Nalchik)Kabardian: Налщӏэч (Nalshchech)Karachay-Balkar: Нальчик (Nalchik)
Kabardians, Balkars 859,939 12,470 km2 (4,815 sq mi) 1936-12-05[၁၀]
 
 
KalmykiaRepublic of Kalmykia
ရုရှာ: Калмыкия — Республика Калмыкия (Kalmykiya — Respublika Kalmykiya)Kalmyk: Хальмг — Хальмг Таңһч (Haľmg — Haľmg Tañğç)
Elistaရုရှာ: Элиста (Elista)Kalmyk: Элст (Elst)
Kalmyks 289,481 74,731 km2 (28,854 sq mi) 1935-10-22[၈]
 
 
Karachay-CherkessiaKarachay-Cherkess Republic
ရုရှာ: Карачаево-Черкесия — Карачаево-Черкесская Республика (Karachayevo-Cherkesiya — Karachayevo-Cherkesskaya Respublika)Karachay-Balkar: Къарачай-Черкесия — Къарачай-Черкес Республика (Qaraçay-Çerkesiya — Qaraçay-Çerkes Respublika)Kabardian: Къэрэшей-Шэрджэсия — Къэрэшей-Шэрджэс Республикэ (Ķêrêšei-Šêrdžêsiya — Ķêrêšei-Šêrdžês Respublikê)
Cherkesskရုရှာ: Черкесск (Čerkessk)Karachay-Balkar: Черкесск (Çerkessk)Kabardian: Шэрджэс къалэ (Şărdjăs qală)
Karachays, Kabardians 477,859 14,277 km2 (5,512 sq mi) 1991-07-03[၂]
 
 
KareliaRepublic of Karelia
ရုရှာ: Карелия — Республика Карелия (Kareliya — Respublika Kareliya)Karelian: Karjala — Karjalan tazavaldu[lower-alpha     ၄]
Petrozavodskရုရှာ: Петрозаводск (Petrozavodsk)Karelian: Petroskoi
Karelians 643,548 180,520 km2 (69,699 sq mi) 1923-06-27
 
 
KhakassiaRepublic of Khakassia
ရုရှာ: Хакасия — Республика Хакасия (Khakasiya — Respublika Khakasiya)Khakas: Хакасия — Хакас Республиказы (Khakasiya — Khakas Respublikazy)
Abakanရုရှာ: Абакан (Abakan)Khakas: Абахан (Abakhan)
Khakas 532,403 61,569 km2 (23,772 sq mi) 1991-07-03[၂]
 
 
KomiKomi Republic
ရုရှာ: Коми — Республика Коми (Komi — Respublika Komi)Komi: Коми — Коми Республика (Komi — Komi Respublika)
Syktyvkarရုရှာ: Сыктывкар (Syktyvkar)Komi: Сыктывкар (Syktyvkar)
Komi 901,189 416,774 km2 (160,917 sq mi) 1936-12-05[၈]
 
 
Mari ElMari El Republic
ရုရှာ: Марий Эл — Республика Марий Эл (Mariy El — Respublika Mariy El)Hill Mari: Мары Эл — Мары Эл Республик (Mary El — Mary El Republik)Meadow Mari: Марий Эл — Марий Эл Республик (Mariy El — Mariy El Republik)
Yoshkar-Olaရုရှာ: Йошкар-Ола (Yoshkar-Ola)Hill Mari: Йошкар-Ола (Yoshkar-Ola)Meadow Mari: Йошкар-Ола (Yoshkar-Ola)
Mari 696,459 23,375 km2 (9,025 sq mi) 1936-12-05[၈]
 
 
MordoviaRepublic of Mordovia
ရုရှာ: Мордовия — Республика Мордовия (Mordoviya — Respublika Mordoviya)Moksha: Мордовия — Мордовия Pеспубликась (Mordovija — Mordovija Respublikas)Erzya: Мордовия — Мордовия Республикась (Mordovija — Mordovija Respublikas)
Saranskရုရှာ: Саранск (Saransk)Moksha: Саранош (Saranosh)Erzya: Саран ош (Saran osh)
Mordvins 834,755 26,128 km2 (10,088 sq mi) 1934-12-20[၁၂]
 
 
North Ossetia–AlaniaRepublic of North Ossetia–Alania
ရုရှာ: Северная Осетия–Алания — Республика Северная Осетия–Алания (Severnaya Osetiya–Alaniya — Respublika Severnaya Osetiya–Alaniya)Ossetian: Цӕгат Ирыстон–Алани — Республикӕ Цӕгат Ирыстон–Алани (Cægat Iryston–Alani — Respublikæ Cægat Iryston–Alani)
Vladikavkazရုရှာ: Владикавказ (Vladikavkaz)Ossetian: Дзæуджыхъæу (Dzæudžyqæu)
Ossetians 712,980 7,987 km2 (3,084 sq mi) 1936-12-05[၁၀]
 
 
SakhaSakha Republic
ရုရှာ: Якутия — Республика Саха (Yakutiya — Respublika Sakha)Yakut: Caxa Сирэ — Саха Өрөспүүбүлүкэтэ (Sakha Sire — Sakha Öröspüübülükete)
Yakutskရုရှာ: Якутск (Yakutsk)Yakut: Дьокуускай (Dokuuskay)
Yakuts 958,528 3,083,523 km2 (1,190,555 sq mi) 1922-04-27
 
 
TatarstanRepublic of Tatarstan
ရုရှာ: Татарстан — Республика Татарстан (Tatarstan — Respublika Tatarstan)Tatar: Татарстан — Татарстан Республикасы (Tatarstan — Tatarstan Respublikası)
Kazanရုရှာ: Казань (Kazan)Tatar: Казан (Kazan)
Tatars 3,786,488 67,847 km2 (26,196 sq mi) 1920-06-25[၃]
 
 
TuvaTuva Republic
ရုရှာ: Тува — Республика Тыва (Tuva — Respublika Tyva)Tuvan: Тыва — Тыва Республика (Tyva — Tuva Respublika)
Kyzylရုရှာ: Кызыл (Kyzyl)Tuvan: Кызыл (Kızıl)
Tuvans 307,930 168,604 km2 (65,098 sq mi) 1961-10-10[၁၃]
 
 
UdmurtiaUdmurt Republic
ရုရှာ: Удмуртия — Удмуртская Республика (Udmurtiya — Udmurtskaya Respublika)Udmurt: Удмуртия — Удмурт Элькун (Udmurtiya — Udmurt Elkun)
Izhevskရုရှာ: Ижевск (Izhevsk)Udmurt: Ижкар (Ižkar)
Udmurts 1,521,420 42,061 km2 (16,240 sq mi) 1934-12-28

Demographics trend ပလေဝ်ဒါန်

Ethnic group Titular (%) Russians (%) other (%)
Republic 1979 1989 2002 2010[၁] 1979 1989 2002 2010 1979 1989 2002 2010
Adygea 21,3   22,1   24,1   25,2 70,8   68,0   64,4   63,6
Altai  29,1   31,0   33,4   33,9  63,3   60,4   57,4   56,6 5,6   5,9 (Kazakhs)   6,2
Bashkortostan 24,3   21,9   29,7   29,5 40,3   39,2   36,3   36,1 24,5   28,4   24,1 (Tatars)   25,4
Buryatia  23,0   24,0   27,8   30  72,1   69,9   67,8   66,1
Chechnya 52,9   57,8   93,4   95,3 31,7   23,1   3,6   1,9
Chuvashia  68,4   67,7   67,6   67,7  26,0   26,6   26,5   26,9
Dagestan 86,0 11,0   9,2   4,6   3,6
Ingushetia  11,7[lower-alpha     ၅]   12,9[lower-alpha 6]   77,2   94,1  31,7   23,1   1,1   0,8
Kabardino-Balkaria 45,6   52,2   55,3   57,2 35,1   31,9   25,1   22,5 9,0   9,4   11,6   12,7
Kalmykia  41,4   45,3   53,3   57,4  42,7   37,6   33,5   30,2
Karachay-Cherkessia 29,7   31,2   38,5   41 45,0   42,4   33,6   31,6 9,3   9,7   11,2   11,9
Karelia  11,1   10,0   9,2   7,4  71,3   73,6   76,6   82,2
Komi  25,3   23,3   25,1   23,7  56,7   57,7   59,5   65,1
Khakassia  11,4   11,1   11,9   12,1  79,5   79,4   80,2   81,7
Mari El  43,6   43,3   42,8   43,9  47,6   47,4  47,4  47,4
Mordovia  34,2   32,5   31,9   40  59,7   60,8  60,8   53,4
North Ossetia–Alania  50,5   52,9   62,7   65,1  34,0   29,9   23,1   20,8
Yakutia  36,9   33,4   45,5   49,9  50,5   50,3   41,1   37,8
Tatarstan  47,7   48,4   52,9   53,2  44,0   43,2   39,4   39,7
Tuva  60,4   64,3   77,0   82  36,2   32,0   20,1   16,3
Udmurtia  32,2   30,9   29,3   28  58,3   58,9   60,1   62,2

Notes ပလေဝ်ဒါန်

 

နိဿဲ ပလေဝ်ဒါန်

 

 1. ၁.၀ ၁.၁ 2010 All-Russian Population Census (in ru) (2011-12-22).
 2. ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ State-Building in Russia: The Yeltsin Legacy and the Challenge of the Future 
 3. ၃.၀ ၃.၁ Language Policy in the Soviet Union 
 4. Uralic and Altaic Series 
 5. Decree of the All-Russian Central Executive Committee on 04/21/1925 "On the transformation of the Chuvash Autonomous Region into the Chuvash Autonomous Socialist Soviet Republic" (in ru-RU). Archived from the original on 2019-02-16။ Retrieved on 2021-08-05
 6. Goble, Paul (2015-11-03). Why are Only Some Non-Russian Republics Led by Members of Their Titular Nationalities?.
 7. "Putin signs Crimea treaty as Ukraine serviceman dies in attack" (in en)၊ 2014-03-18။ 
 8. ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ ၈.၃ The Statesman's Year-Book Historical Companion 
 9. Ingushetia Abandoned (2009-08-16).
 10. ၁၀.၀ ၁၀.၁ The Post-Soviet Wars: Rebellion, Ethnic Conflict, and Nationhood in the Caucasus 
 11. Jung, Hakyung (2012). "Language in a Borderland: On the Official Status of Karelian Language". Slavic Studies: 1 and 13. 
 12. Stalin's Terror Revisited 
 13. "Tuva: A State Reawakens" (1992). 


နိဿဲ ဗၠေတ် - <ref> tags exist for a group named "lower-alpha    ", but no corresponding <references group="lower-alpha    "/> tag was found