1. ဒေဝတာသံယုတ်
  2. ဒေဝပုတ္တသံယုတ်
  3. ကောသလသံယုတ်
  4. မာရသံယုတ်
  5. ဘိက္ခုနဳသံယုတ်
  6. ဗြဟ္မသံယုတ်
  7. ဗြာဟ္မဏသံယုတ်
  8. ဝၚ်္ဂဳသသံယုတ်
  9. ဝနသံယုတ်
  10. ယက္ခသံယုတ်
  11. သက္ကသံယုတ်