1. သဠာယတနသံယုတ်
  2. ဝေဒနာသံယုတ်
  3. မာတုဂါမသံယုတ်
  4. ဇမ္ဗုခါဒကသံယုတ်
  5. သာမဏ္ဍကသံယုတ်
  6. မောဂ္ဂလာနသံယုတ်
  7. စိတ္တသံယုတ်
  8. ဂါမဏိသံယုတ်
  9. အသၚ်္ခတသံယုတ်
  10. အဗျာကတသံယုတ်