၁။ ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၂။ အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၃။ အဗြဟ္မစရိယာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၄။ မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၅။ သုရာမေရယမဇ္ဇပ္ပမာဒဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၆။ ဝိကာလဘောဇနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၇။ နစ္စ ဂဳတ ဝါဒိတ ဝိသုက ဒဿနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၈။ မာလာ ဂန္ဓ ဝိလေပန ဓာရဏ မဏ္ဍန ဝိဘူသနဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၉။ ဥစ္စာသယနမဟာသယနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၁၀။ ဇာတရူပ ရဇတ ပဋိဂ္ဂဟဏာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အဓိပ္ပါယ်

ပလေဝ်ဒါန်
  1. သိက္ခာပိုဒ် မဂပ်ဝ်ဝေၚ်ကၠေံ နူဝဓကစေတနာ မပ္တုံကၠေံ လမျီုသတ်ဂှ် အဲဒ္ဂိုန်ကေတ်ဗွဲမ္ဒးရးရ။
  2. သိက္ခာပိုဒ် မဂပ်ဝ်ဝေၚ်ကၠေံ နူမကၠတ်ဒြပ်ညးမၞုံကဵုတၠ၊ တၠညးဟွံကဵုနပါၚ်နစိုတ် အဲဒ္ဂိုန်ကေတ် ဗွဲမ္ဒးရးရ။
  3. သိက္ခာပိုဒ် မဂပ်ဝ်ဝေၚ်ကၠေံ နူမဖအာဓဝ်မေထုန် ပ္ဍဲပူဂဵု ၁၂၊ မဂ် ၁၃ - မမိက်ကဵုမွဲမွဲဂှ် အဲဒ္ဂိုန်ကေတ်ဗွဲမ္ဒးရးရ။
  4. သိက္ခာပိုဒ် မဂပ်ဝ်ဝေၚ်ကၠေံ နူပွမဟီုဂလာန် မုသာကၞိက်ဗဒန်ဂှ် အဲဒ္ဂိုန်ကေတ်ဗွဲမ္ဒးရးရ။
  5. သိက္ခာပိုဒ် မဂဝ်ဝ်ဝေၚ်ကၠေံ နူပွမသုၚ်စစၞဗ္ၜူ သုရာ ၅ သာ်၊ မေရဲ ၅ သာ်ဂှ် အဲဒ္ဂိုန်ကေတ်ဗွဲမ္ဒးရးရ။
  6. သိက္ခာပိုဒ် မဂပ်ဝ်ဝေၚ်ကၠေံ နူပွမစဟာပ်စၞဘောဇိုန် ပ္ဍဲပယာံတ္ၚဲမစေၚ်ဂှ် အဲဒ္ဂိုန်ကေတ်ဗွဲမ္ဒးရးရ။
  7. သိက္ခာပိုဒ် မဂပ်ဝ်ဝေၚ်ကၠေံ နူပွမဗဵုကလၚ်လှ်ေဒယှ်ေတိၚ်တိုက် အခိုက်တၞဟ်ဟ် မဒှ်ပွမဒစဵုဒစးကဵုသာသနာဂှ် အဲဒ္ဂိုန်ကေတ်ဗွဲမ္ဒးရးရ။
  8. သိက္ခာပိုဒ် မဂပ်ဝ်ဝေၚ်ကၠေံ နူပွမပ္ကၚ်ရၚ် စရှ်ဝက်ပ္ကဴသြဴ လေဝ်ဗဗိုဟ် စၠန်အဂၠဴ ကြကောတ်မြမောဝ် ဂ္ညိဂ္ညာတ်ကျိုၚ်ကျဝ် ဗြံက်ဗြဂှ် အဲဒ္ဂိုန်ကေတ် ဗွဲမ္ဒးရးရ။
  9. သိက္ခာပိုဒ် မဂပ်ဝ်ဝေၚ်ကၠေံ နူပွမတိက်သၞာသၠုၚ်သၞာပြဲ သၞာမၞုံကဵု ပ္ကဴသၞကြိက် တောဝ်ချဵု ဇံၚ်ခတဵု မသၠုၚ်တိုန် နူမွဲဟတ်ကဵုတြဴၝောံတဲဂှ် အဲဒ္ဂိုန်ကေတ် ဗွဲမ္ဒးရးရ။
  10. သိက္ခာပိုဒ် မဂဝ်ဝေၚ်ကၠေံ နူပွမဂိုၚ်ဒေပ် ကသာပ်ထဝ်သြန် မပ္တံသၠုဲသၠာ် ဗရိုတ်၊ စက္ခော မလုပ်လၟိဟ် ကသာပ်ထဝ်သြန်ဂှ် အဲဒ္ဂိုန်ကေတ် ဗွဲမ္ဒးရးရ။
ကလေၚ်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=သဳစှ်&oldid=23686"