အခေါၚ်အရာ ညးလွပ်ဂမၠိုၚ်

အောက်ပါတို့သည် ဤဝီကီတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အသုံးပြုသူအုပ်စုစာရင်းများနှင့် ယင်းတို့၏ ဆက်နွယ်သော အခွင့်အရေးများဖြစ်သည်။ သီးသန့်အခွင့်အရေးများအတွက် ထပ်ဆောင်း သတင်းအချက်အလက် ရှိနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်:

 • အပ်နှင်းပြီး အခွင့်အရေး
 • ရုတ်သိမ်းပြီး အခွင့်အရေး
ဂကောံအခေါၚ်အရာဂမၠိုၚ်
(အလုံ)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Edit your own watchlist (note that some actions will still add pages even without this right) (editmywatchlist)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • Use the VIPS scaling test interface Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • ခၞံကၠောန် အကံက် ညးလွပ်ဏအ် (createaccount)
 • ခၞံကၠောန်မုက်လိက်မသဳကၠဳတအ် (createtalk)
 • စာမျက်နှာများကို ဖန်တီးရန် (ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာများမဟုတ်) (createpage)
 • မုက်လိက်ဍာံတအ် (read)
 • မုက်လိက်မဒါန်တအ် (edit)
 • သင်၏ကိုယ်ပိုင် စောင့်ကြည့်စာရင်းကို ကြည့်ရန် (viewmywatchlist)
 • သင်၏ကိုယ်ပိုင် ပုဂ္ဂလိကဒေတာကို ကြည့်ရန် (ဥပမာ - အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ နာမည်ရင်း) (viewmyprivateinfo)
 • သင်၏ကိုယ်ပိုင် ပုဂ္ဂလိကဒေတာကို ပြင်ရန် (ဥပမာ - အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ နာမည်ရင်း) (editmyprivateinfo)
 • သင်၏ကိုယ်ပိုင် အပြင်အဆင်များကို ပြင်ရန် (editmyoptions)
 • အခေါင်အရာ ညးမချူ API (writeapi)
 • အလွဲသုံးစားမှု စိစစ်စနစ်များကို ကြည့်ရန် (abusefilter-view)
 • အလွဲသုံးစားမှုမှတ်တမ်းကို ကြည့်ရန် (abusefilter-log)
အကောင့်ဖန်တီးသူများ
(စရင် ကောန်ဂကောံ)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
မသ္ပဒတန် ညးလွပ်တအ် အလဵုအလဵု
 • "အလိုအလျောက် အတည်ပြုထားသော အသုံးပြုသူများကိုသာ ခွင့်ပြုသည်" အဖြစ်ကာကွယ်ထားသော စာမျက်နှာများကိုပြင်ဆင်ရန် (editsemiprotected)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Save books as community page (collectionsaveascommunitypage)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • ပဆုဲမုက်လိက်ဂမၠိုၚ် (move)
 • အသုံးပြုသူစာမျက်နှာအဖြစ် စာအုပ်ကိုသိမ်းရန် (collectionsaveasuserpage)
 • အိုင်ပီအခြေပြု ကန့်သတ်ချက်များကို အကျိုးမသက်ရောက်ပါ (autoconfirmed)
စက်ဗောတ်ဂမၠိုင်
(စရင် ကောန်ဂကောံ)
 • "အလိုအလျောက် အတည်ပြုထားသော အသုံးပြုသူများကိုသာ ခွင့်ပြုသည်" အဖြစ်ကာကွယ်ထားသော စာမျက်နှာများကိုပြင်ဆင်ရန် (editsemiprotected)
 • Have one's own edits automatically marked as patrolled (autopatrol)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Not have minor edits to discussion pages trigger the new messages prompt (nominornewtalk)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • စာမျက်နှာများကို ရွှေ့သောအခါ မူရင်းစာမျက်နှာတို့မှ ပြန်ညွှန်းများ မဖန်တီးရန် (suppressredirect)
 • အခေါင်အရာ ညးမချူ API (writeapi)
 • အလိုအလျောက်ပြုမူသော ဖြစ်စဉ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် (bot)
 • အိုင်ပီအခြေပြု ကန့်သတ်ချက်များကို အကျိုးမသက်ရောက်ပါ (autoconfirmed)
ဗျူရဳကရေတ်ဂမၠိုၚ်
(စရင် ကောန်ဂကောံ)
စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ
(စရင် ကောန်ဂကောံ)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View private data in the abuse log (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းကို ကြည့်ရန် (checkuser-log)
 • စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ၏ အိုင်ပီလိပ်စာများနှင့် အခြားအချက်အလက်များ (checkuser)
အတည်ပြုထားသော အသုံးပြုသူများ
(စရင် ကောန်ဂကောံ)
 • "အလိုအလျောက် အတည်ပြုထားသော အသုံးပြုသူများကိုသာ ခွင့်ပြုသည်" အဖြစ်ကာကွယ်ထားသော စာမျက်နှာများကိုပြင်ဆင်ရန် (editsemiprotected)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Save books as community page (collectionsaveascommunitypage)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • ပဆုဲမုက်လိက်ဂမၠိုၚ် (move)
 • အသုံးပြုသူစာမျက်နှာအဖြစ် စာအုပ်ကိုသိမ်းရန် (collectionsaveasuserpage)
 • အိုင်ပီအခြေပြု ကန့်သတ်ချက်များကို အကျိုးမသက်ရောက်ပါ (autoconfirmed)
တင်သွင်းသူများ
(စရင် ကောန်ဂကောံ)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Upload တင်လိုက်သော ဖိုင်တစ်ခုမှ စာမျက်နှာများကို ထည့်သွင်းရန် (importupload)
 • အခြားဝီကီများမှ စာမျက်နှာများကို ထည့်သွင်းရန် (import)
ပုံပန်းသွင်ပြင် စီမံခန့်ခွဲသူများ
(စရင် ကောန်ဂကောံ)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Edit the user interface (editinterface)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • အခြားအသုံးပြုသူများ၏ CSS ဖိုင်ကို တည်းဖြတ်ရန် (editusercss)
 • အခြားအသုံးပြုသူများ၏ JSON ဖိုင်ကို တည်းဖြတ်ရန် (edituserjson)
 • အခြားအသုံးပြုသူများ၏ JavaScript ဖိုင်ကို တည်းဖြတ်ရန် (edituserjs)
အိုင်ပီ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ထားသူများ
(စရင် ကောန်ဂကောံ)
 • Bypass IP blocks, auto-blocks and range blocks (ipblock-exempt)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
Oversighters
(စရင် ကောန်ဂကောံ)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • Delete and undelete specific revisions of pages (deleterevision)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • View revisions hidden from any user (viewsuppressed)
 • View, hide and unhide specific revisions of pages from any user (suppressrevision)
 • ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်းများကို ကြည့်ရန် (suppressionlog)
 • အသုံးပြုသူအမည်ကို ပိတ်ပင်ရန်နှင့် ယင်းအမည်ကို အများမမြင်နိုင်အောင် ဝှက်ထားရန် (hideuser)
မၞိဟ်ညးပကင်စဳရင်အုပ်ဓုပ်ဂမၠိုင်
(စရင် ကောန်ဂကောံ)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • ဂလိုဘယ်အကောင့်တစ်ခုအတွက် ဒေသတွင်းအကောင့်တစ်ခုကို အတင်းအဓမ္မဖန်တီးရန် (centralauth-createlocal)
 • ဒါန် အခေါၚ်အရာညးလွဟ်တအ်အလုံဖအိုတ် (userrights)
 • လွန်စွာများပြားသော ရာဇဝင်များရှိသည့် စာမျက်နှာများကို ဖျက်ရန် (bigdelete)
မၞိဟ်ပကင်ရင်ဂမၠိုင်
(စရင် ကောန်ဂကောံ)
 • "စီမံခန့်ခွဲသူများသာ" အဖြစ်ကာကွယ်ထားသော စာမျက်နှာများကိုပြင်ဆင်ရန် (editprotected)
 • "အလိုအလျောက် အတည်ပြုထားသော အသုံးပြုသူများကိုသာ ခွင့်ပြုသည်" အဖြစ်ကာကွယ်ထားသော စာမျက်နှာများကိုပြင်ဆင်ရန် (editsemiprotected)
 • Bypass IP blocks, auto-blocks and range blocks (ipblock-exempt)
 • Create and (de)activate tags (managechangetags)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • Delete and undelete specific revisions of pages (deleterevision)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit the user interface (editinterface)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Have one's own edits automatically marked as patrolled (autopatrol)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Override files on the shared media repository locally (reupload-shared)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Quickly rollback the edits of the last user who edited a particular page (rollback)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • View deleted history entries, without their associated text (deletedhistory)
 • View deleted text and changes between deleted revisions (deletedtext)
 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • ကာကွယ်မှုအပြင်အဆင် ပြောင်းလဲရန်နှင့် သွယ်ဖြာ-ကာကွယ်ထားသည့် စာမျက်နှာများကို တည်းဖြတ်ရန် (protect)
 • ခၞံကၠောန် အကံက် ညးလွပ်ဏအ် (createaccount)
 • ဂလိုဘယ်အကောင့်တစ်ခုအတွက် ဒေသတွင်းအကောင့်တစ်ခုကို အတင်းအဓမ္မဖန်တီးရန် (centralauth-createlocal)
 • စာမျက်နှာတစ်ခုကို မဖျက်တော့ရန် (undelete)
 • စာမျက်နှာများ အစုအပြုံလိုက် ဖျက်ရန် (nuke)
 • စာမျက်နှာများကို ရွှေ့သောအခါ မူရင်းစာမျက်နှာတို့မှ ပြန်ညွှန်းများ မဖန်တီးရန် (suppressredirect)
 • စာမျက်နှာများ၏ရာဇဝင်များကို ပေါင်းရန် (mergehistory)
 • စာမျက်နှာ၏ မာတိကာမော်ဒယ်ကို ပြင်ဆင်ရန် (editcontentmodel)
 • စောင့်မကြည့်သော စာမျက်နှာများ၏ စာရင်းကို ကြည့်ရန် (unwatchedpages)
 • တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် အသုံးပြုသူများစွာသို့ မက်ဆေ့တစ်စောင်ပို့ရန် (massmessage)
 • ထပ်ချူအာ ဝှာၚ်နွံမံင်တုဲဏအ် (reupload)
 • ဒေသတွင်းအားဖြင့် ဂလိုဘယ်ပိတ်ပင်မှုကို ပိတ်ထားမည် (globalblock-whitelist)
 • နောက်ပြန်ပြင်သော တည်းဖြတ်မှုများကို ဘော့တည်းဖြတ်မှုအဖြစ် မှတ်သားရန် (markbotedits)
 • ပဆုဲတမ်ရိုဟ်မုက်လိက်ညးလွပ် (move-rootuserpages)
 • ပဆုဲမုက်လိက်ကဏ္ဍတအ် (move-categorypages)
 • ပဆုဲမုက်လိက်ဂမၠိုၚ် (move)
 • ပဆုဲမုက်လိက်ဂမၠိုၚ်သီုကဵုမုက်လိက်လစှ်ေဍေံတအ်ဂမၠိုၚ် (move-subpages)
 • ပဆုဲဝှာၚ်တအ် (movefile)
 • ပတိုန်ပၠောပ် ဝှာင် (upload)
 • ဖျက်ပစ်လိုက်သော စာမျက်နှာများကို ရှာရန် (browsearchive)
 • မုက်မပလီုလဝ် (delete)
 • သင်ကိုယ်တိုင် Upload တင်ထားခဲ့သည့် ရှိပြီးသားဖိုင်ကို ထပ်ရေးရန် (reupload-own)
 • အခြားဝီကီများမှ စာမျက်နှာများကို ထည့်သွင်းရန် (import)
 • အခြားသောတည်းဖြတ်မှုများကို စောင့်ကြည့်နေသည်ဟု မှတ်သားရန် (patrol)
 • အခြားအသုံးပြုသူများ တည်းဖြတ်ခြင်းမှ ပိတ်ပင်ရန် (block)
 • အခြားအသုံးပြုသူများ၏ JSON ဖိုင်ကို တည်းဖြတ်ရန် (edituserjson)
 • အလွဲသုံးစားမှု စိစစ်စနစ်များကို ဖန်တီးရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန် (abusefilter-modify)
 • အိုင်ပီအခြေပြု ကန့်သတ်ချက်များကို အကျိုးမသက်ရောက်ပါ (autoconfirmed)
 • အီးမေးပို့ခြင်းမှ အသုံးပြုသူကို တားဆီးရန် (blockemail)
 • ထပ် ဂကောံ:အိုင်ပီ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ထားသူများ
 • ပတိတ်ဂကောံ: အိုင်ပီ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ထားသူများ
Transwiki importers
(စရင် ကောန်ဂကောံ)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • အခြားဝီကီများမှ စာမျက်နှာများကို ထည့်သွင်းရန် (import)
ညးလွပ်
(စရင် ကောန်ဂကောံ)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Edit your own user CSS files (editmyusercss)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
 • Edit your own user JavaScript files (editmyuserjs)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Purge the cache for a page (purge)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • ခၞံကၠောန်မုက်လိက်မသဳကၠဳတအ် (createtalk)
 • စာမျက်နှာများကို ဖန်တီးရန် (ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာများမဟုတ်) (createpage)
 • ပဆုဲတမ်ရိုဟ်မုက်လိက်ညးလွပ် (move-rootuserpages)
 • ပဆုဲမုက်လိက်ကဏ္ဍတအ် (move-categorypages)
 • မုက်လိက်ဍာံတအ် (read)
 • မုက်လိက်မဒါန်တအ် (edit)
 • သမ္တီညးဒါန်ဂမၠိုၚ် နဒဒှ်အပဓာန (minoredit)
 • အခေါင်အရာ ညးမချူ API (writeapi)
 • အခြားအသုံးပြုသူများကို အီးမေးပို့ရန် (sendemail)

အမည်ညွှန်း ကန့်သတ်ချက်များ

ဒၞာဲယၟုအသုံးပြုသူကို တည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသည့် အခွင့်အရေးများ
မဳဒဳယာဝဳကဳ
 • Edit the user interface (editinterface)
Gadget
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Gadget definition
 • ကိရိယာငယ် သတ်မှတ်ချက်များ ပြင်ဆင်ရန် (gadgets-definition-edit)