မုက်လိက် မဆက်လေန်လဝ် ကု "ညးလွပ် ဓရီုကျာ:Aue Nai"

မု အဆက်အစပ် ကုအရာဂှ်ရော    
 
ဖဍိုဟ် ဗဒန် အရာမထပ်ဗပေင်ပၠောပ်လဝ် | ဗဒန် လေန် | ဗဒန် ကလေင်ထ္ၜး

မုက်လိက် ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ဆက်စပ် ကဵုညးလွပ် ဓရီုကျာ:Aue Nai:

အခု ၇ ပြသခဲ့သည်

ဗဗဵု (ကလေင် ၅၀ | ဂတ ၅၀) (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀)ဗဗဵု (ကလေင် ၅၀ | ဂတ ၅၀) (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀)