ကွာန်ဓမ္မ (အၚ်္ဂလိက်: Dhammasa) ဝွံ ဒှ်ကွာန်မန် နွံပ္ဍဲ ((16°51’06.86N-97°81’16.12E) တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုရ၊၊ ကွာန်ဓမ္မသဝွံ ဒှ်ကွာန် မၞုံဇိုင်ၜဳဂြာင် ဗွဲသြင် လပါ်သၠုင်ကျာရ၊၊ ကွာန်ဝွံ သီုဖအိုတ် သ္ၚိနွံစ ၜိုတ် ၃၅၀ မတုဲ ဇမၞော်ကွာန်သီုဖအိုတ် နွံစၜိုတ် 0.20 km2 ကဳလဝ်မဳတာပန်ကၠင်ရ၊၊

ဘာလကျာ်ဂမၠိုၚ်ပြင်ဆင်

  • ရာမညနိကာယ ဘာဗၟံက်
  • ရာမညနိကာယ ဘာကျာ်
  • ရာမညနိကာယ ဘာတြေံ

ဝၚ်ပရိယတ္တိ ဘာတြေံပြင်ဆင်

ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တဝေပုလ္လမဟာထေရ် မဒှ်ညးမၞုံပိုန်ဂဇံဘာတြေံ၊ ကွာန်ဓမ္မသဝွံ တၞဟ်နသၟိက်ဂွံပံက် တိုက်လိက်ပရိယတ်မန်တုဲ ကော်နၚ်အ္စာလိက်ၜါဇကု တၠဂုဏ်အ္စာ ကေတုသာရ၊ တၠဂုဏ်အ္စာ သောဘိတ၊ အတိုၚ်ဂၞပ်ပၟိက်စိုတ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂှ်ဟေၚ် ပ္ဍဲဗုဒ္ဓသာသနာ ၂၅၃၆ သၞာံ၊ သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၅၄ သၞာံ ပယာံဂိတုဇှေ် ၇ မံက်ဂှ် စပံက်ပတန် တိုက်လိက်ပရိယတ်မန် ပ္ဍဲဘာတြေံ ကွာန်ဓမ္မသရ။ တၠဂုဏ်အ္စာ ကေတုသာရ တၠဂုဏ်အ္စာ သောဘိတ (ဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ၊ သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ၊ လၟုဟ်နွံပိုန်ဘာမန် ဍုၚ်ဗြဝတဳ) တၠဂုဏ်အ္စာ ပညာသာရ (လၟုဟ် ပတန်မံၚ် သာသနာ ပ္ဍဲဒဵုတၟံဂတဝ် ဇရၚ်ကွာန်ဓမ္မသ) တၠဂုဏ်အ္စာဂမၠိုၚ်ဝွံ ဖျေံတဴလိက်ပရိယတ် ပကတ်ကဵုကောန်ကွး အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲဂိတုမာ် ၇ မံက် သၚ်ကောံ၊ ဂိတုမာ် ၈-၉ မံက် ၁၀ မံက်ဂှ် သှ်လိက်တုဲ ဂိတုမာ် ၁၀ မံက်ဂှ် ဗဂိန်ကဵုလာဘ်တဆိပ်ကြာ ကုသၚ်မအံၚ်လိက်ဂးတုဲ သီုကၠောန်ဗဒှ်အာ သဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက် ဂကောံပရိယတ္တိသာသနာပါလ ရိုဟ်ဒဒှ်သၞာံကီုရ။

ဝၚ်ပရိယတ္တိ ဘာကျာ်ပြင်ဆင်

ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၃၃၉ သၞာံ၊ ဂိတုပသာ် ၅ စွေက်၊ တ္ၚဲသိုက်ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တသာသန စပ္တန်ကၠုၚ် တိုက်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာကျာ်၊ ခုတ်တၚ်လဝ် ယၟုဂကောံ "ရာမညနိကာယပရိယတ္တိသာသနဝိပုလ" ရ။ နူသက္ကရာဇ် ၁၃၃၉ သၞာံ ဒဵုစိုပ် သက္ကရာဇ် ၁၃၄၈ သၞာံ ဗၞတ်လုကဴစှ်သၞာံ တၠဂုဏ်အ္စာ ဇဋိလ (လၟုဟ် ဒှ်ညးမၞုံပိုန်ဂဇံဘာဗၟက်၊ ကွာန်ကံဇြဲ) ဖျေံကၠုၚ်လဝ် လိက်ပရိယတ်ရ။ နူသက္ကရာဇ် ၁၃၄၉ သၞာံ ဒဵုစိုပ်သက္ကရာဇ် ၁၃၅၇ သၞာံ တၠဂုဏ်အ္စာ ဝိဓူရ ဆက်ဖျေံအာ လိက်ပရိယတ်ပၠန်ရ။ နူဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တသိပ္ပံ ဆက်ဖျေံကၠုၚ်လိက် ဒဵုတ္ၚဲဏံတုဲ လၟိဟ်သၞံာတိုက်လိက်ပေၚ်အာ ၃၉ သၞာံရ။

နိဿဲပြင်ဆင်

ဝၚ်တိုက်လိက်မန်ဂမၠိုၚ်