ဗောဓိသတ်၊ ထီု

ထီုဗောဓိသတ် (အၚ်္ဂလိက်: Tham Phra Phothisat) ဂှ် ဒှ်ထီု လတူဒဵုတၟအ်မွဲရ။ ပ္ဍဲဗဒၚ်ထီု ဗွဲအပ္ဍဲထီုဂှ် မန်နူခေတ် ဒွါရဝတဳ (အကြာ အေဒဳ ၆-၇) ပုတ်လဝ် ဗီုကျာ်တြဲ မတွဟ်ဒၟံၚ်ဓရ် ကုကျာ်ဟိန္ဒူ သဳဝ ကေုာံ ဗိသၞုဟ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ဒှ်ထီု မၞုံကဵု အာဲကၟာဲမန်တြေံမွဲရ။ ရုပ်တအ်ဂှ် နူဌာနအာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်သေံ (The Fine Arts Department) စၟတ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် ဒၞာဲစၟတ်သမ္တီခေတ်တြေံ ကောန်ဂကူ (a national ancient monument) ရ။

ရုပ်ထီုဗောဓိသတ်
ဗီုရုပ် ကျာ်တြဲ မတွဟ်ဒၟံၚ်ဓရ် ကုကျာ်ဟိန္ဒူ သဳဝ ကဵု ဗိသၞုဟ်
ကိရိယာ ရုပ်ပ္ဍဲဗဒင်ထီု
မခၞံဗဒှ်လဝ် အေဒဳ ၆ ဗွဝ်ကၠံ (လပါ်စ)
ပရူပရာ မန် ခေတ်ဒွါရဝတဳ
Lockerbie is located in Thailand
Lockerbie
Lockerbie
ဒၞာဲ ထီုဗောဓိသတ် မနွံ

ဌာန်ဒတန်ပြင်ဆင်

ထီုဗောဓိသတ်ဂှ် နွံလတူဒဵု ကောနာမ်ဖူ (Khao Nam Phu) ပ္ဍဲရးသရပူရဳ ဒေသလဒေါဝ်ဍုၚ်သေံ (ชุมชน บ้าน น้ำพุ หมู่ Moo 10 Thap Kwang subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi 18260, Thailand)။ နူဂၠံၚ်ကွဳစက်ဂှ် ဒဳလုပ်အာတုဲ ပ္ဍဲဇိုၚ်ဒဵုဂှ် နွံဘာလကျာ်မွဲရ။ ဘာဂှ် ဒှ်ဘာဂြိုပ်တုဲ ကၞုဲနွံပေၚ်ဒၟံၚ်ရ။ နူဘာဂှ် ဂၠံၚ်မတိုန်ဒဵု နွံရ။ အပ္ဍဲထီု ဂၠံၚ်လပါ်တဲပါဲဂှ် လတူဗဒၚ်တၟအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ရုပ်တအ်ဂှ်ရ။ ရုပ်တအ်ဂှ် နူဌာန (The Fine Arts Department) စၟတ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် ဒၞာဲစၟတ်သမ္တီခေတ်တြေံ ကောန်ဂကူ (a national ancient monument)။

ပရူရုပ်ပြင်ဆင်

အပ္ဍဲရုပ် နူလပါ်တဲပုၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ရုပ်ကျာ်တြဲ မယာလဝ်တဲသီုၜါ မကော်ဂး ဝိတကႝမုဒြာ မဒှ်ရုပ် မတွဟ်ဒၟံၚ်ဓရ်၊ မဂ္ဇအ်ဒၟံၚ်ပလ္လၚ် မဖျေဟ်လဝ်ဇိုၚ် သီုၜါ။ ဂတဂှ် သဳဝ မဂ္ဇအ်ဒၟံၚ်တုဲ ဖျေဟ်လဝ် ဇိုၚ်မွဲဒိုဟ်ရ။

ဂတဂှ် ရုပ်ဗိသၞုဟ် မဒတဴတုဲ မိန်လဝ်တဲၜါ၊ တဲၜါတၞဟ်ဂှ် တဲပုၚ်ဂှ် ရပ်လဝ်သၠာစက်၊ တဲပါဲဂှ် ဟွံညာတ်ကေတ်ကၠးကၠး ရပ်လဝ်ကၞုသၚ် ဒှ်မာန်ရ။ လက္ကရဴ နွံရုပ်ၜါပၠန် ရုပ်တအ်ဂှ် ဒှ်ရုပ်ဒေဝတဴမာန်ရ။