အစာနာဲမိုင်တဝ် (ယၟုမန် နာဲမၞိက်ၜိုပ်) (Naing Maung Toe) (နိုင်မောင်တိုး) (၁၉၄၄၊ မေ ၂၄ - ၂၀၂၁ ဂျူလာင် ၁၇) ဝွံ ဒှ်အစာချူလိက်၊ အစာဝင်၊ အစာလိက်မန်တြေံ ကေုာံ ညးမဂိုတ်ဂစာန် ကမၠောန်ဒတုဲဖဵုဂကူမန် သွာင်နာနာမွဲတၠ နူဘဝသၟတ် စဵုကဵုလအိတ်လမျီု။ အခိင်ဘဝ ကွးဘာတက္ကသိုလ် ကာလမဒက်ပ္တန် ကမ္မတဳစၟတ်သမ္တီဗွိုက်လတက်မန်ဂှ် ညးယိုက်ဂၠေင်လဝ် နဒဒှ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲ ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန် ဍုင်လ္ဂုင်ဂှ်လေဝ် ကေင်ယိုက်ဂၠေင်ကၠုင် နဒဒှ် ညးအုပ်ကာနာနာ၊ ဥက္ကဋ္ဌ နာယက။ စပ်ကဵုဝင်မန် အခိုက်ကၞာမန် အရေဝ်မန် လိက်မန်ဂှ်လေဝ် ချူပ္တိတ်လဝ် လိက်ကၞပ်၊ လိက်ပရေင် နကဵုဘာသာမန် ဘာသာဗၟာ ဗွဲမဂၠိုင်ဂၠေင်တုဲ နဒဒှ် သကိုပ်ညးမဒါန်လိက် လိက်ဂျာနေဝ်အမာတ်ဒိန်၊ ညးဒါန်လိက် မဂ္ဂဇြေန်လွဳဟံသာဂှ် ယိုက်ဂၠေင်ကၠုင်လဝ်ရ။

တၠပညာ မဂိုတ်ဂစာန် သွက်ဂကူမန်
နာဲမၞိက်ၜိုပ် (မိုင်တဝ်)
တၠပညာ မဂိုတ်ဂစာန် သွက်ဂကူမန်
ဗီုရုပ် နာဲမၞိက်ၜိုပ် (မိုင်တဝ်)
သၠးဂၠံဂဝ် မာံအမေဝ်
(1944-05-24)မေ ၂၄၊ ၁၉၄၄
ကွာန်ကအ်ခမာ
စုတိ ဂျူလာင် ၁၇၊ ၂၀၂၁(2021-07-17) (အာယုက် ၇၇)
ပ္ဍဲသ္ၚိ သ္ၚိဂၞန် ၈၊ ဂၠံင် ၁၄၆ အရာပ်အယဝ်ကုန် ပလိုတ်၊ ပွိုင်ဍုင်တာမွဲ၊ ဍုင်လ္ဂုင်။
ဟိုတ်မစုတိ ယဲ
ဂကူ  Monမန်
ကောန်ဍုင်  Myanmarကောန်ဍုင်ဗၟာ
ကဆံင်ပညာ B. A., Dip. Lib., R.L.
ကောန်ကမၠောန် ဒါရိုက်တာ ရုင်စၟတ်သမ္တီ (ဒေါအ်ဇူ)
ဂကောံ
 • ကမ္မတဳစၟတ်သမ္တီဗွိုက်လတက်မန် (ဥက္ကဋ္ဌ) (၁၉၇၀
 • ကမ္မတဳလိက််ပတ်ယေန်သၞာင်မန် - ဍုင်လ္ဂုင် (၂၀၀၉-၂၀၂၁)
 • ဂျာနေဝ်အမာတ်ဒိန် (သကိုပ်ညးဒါန်လိက်) (၂၀၁၂ - ၂၀၂၁)
 • မဂ္ဂဇြေန်လွဳဟံသာ (ညးဒါန်လိက်) (၁၉၇၂ - ၂၀၂၁)
အိန်ထံင် မိအေတာန်
ကောန်ဇာတ်
 • မိကောန်ဆာန်
 • မာံကောင်းစံ
အံက်
 • နာဲရှာ (အပါ)
 • မိသိင်ကျောအ် (မိ)

ပထမအဝဲ ပလေဝ်ဒါန်

နာဲမိုင်တဝ် ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ဇရေင်မိမ ဂကူမန်ၜါ နာဲရှာ (Shar) ကဵု မိသိင်ကျောအ် (Sein Kyawt) ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ခမာ၊ ပွိုင်ဍုင်မတ်မလီု ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၄၄ ဂိတုမေ ၂၄၊ ပၞောဝ်ကဵု ကောဒေအ်ဂမၠိုင် မသုန်တၠဂှ် ညးဒှ် ကောန်ဇၞော်အိုတ်။ မိမညးတအ်ဂှ် ဒှ်သၟာတတ်တတ်။ ကာလညးဍောတ်တ်တေအ်ဂှ် ညးဂမၠိုင်ကော်စ အမေဲ (Ahmei)။ စိုပ်သၞာံ ၁၉၅၂ ဂှ် ညးစမံင်ဘာ တန်မူလ ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ခမာ။ သၞာံ ၁၉၅၈ ဂှ် ညးတိုန်တန်ဒေါဝ် (မသုန်တန်) ပ္ဍဲဘာတန်ဒေါဝ် ကွာန်ကအ်ခမာ။ သၞာံ ၁၉၆၀ ဂှ် ညးဂွံအံင်ကေတ် တန်သတ္တမ၊ သၞာံ ၁၉၆၁ ဂှ် ညးဂွံအံင်ကေတ် တန်အဋ္ဌမတုဲ တိုန်ဘာတန်သၠုင် ပ္ဍဲဘာတန်သၠုင် စၟတ် (၁) ဍုင်မတ်မလီု၊ သၞာံဂှ် ညးဟွံအံင်။ စိုပ်သၞာံ ၁၉၆၂ ညးဆက်တိုန်ပၠန်တုဲ ညးဂွံအံင်ကေတ် တန်နဝမ ပ္ဍဲဘာတန်သၠုင် စၟတ် (၆) (ကိုပ်ကၠာတေအ် ညးကော်စ Mortalain Judson Private School) ဂှ်ရ။ သၞာံ ၁၉၆၃ ဂှ် ညးဂွံအံင်ကေတ် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် (matriculation) နူကဵု ဘာတန်သၠုင် ရာမညမန် (Ramanya Mon National High School or Mon National Private School) (လၟုဟ်ဒှ် ဘာတန်သၠုင် စၟတ် (၁၂) ပ္ဍဲဍုင်မတ်မလီုရ။[၁]

သၞာံ ၁၉၆၄ နာဲမိုင်တဝ် တိုန် ဒဳဂရဳကဝ်လိက်မတ်မလီု နကဵုဘာသာပရေင်ပိုန်ဒြပ် (Economics subject in the Intermediate part A)၊ ပ္ဍဲသၞာံဏအ်ဂှ် ဟိုတ်နူ ပရေင်ဍုင်ကွာန် ဟွံၜိုဟ်သြိုဟ်တုဲ ဘာဒးကၟာတ်ထောအ် ပွိုင်မွဲသၞာံ၊ သၞာံဂတဂှ် (၁၉၆၅) အခိင်ကဝ်လိက် ကလေင်ပံက်ပၠန်ဂှ် ညးတိုန်တန်ဒဿန (Philosophy)။ ပ္ဍဲအခိင်ညးမတိုန်ဒၟံင် သၞာံဒုတိယဏအ်ဂှ် ညးဂွံ သြန်အထံက်ပင်ဘာ (stipend) မွဲဂိတု ၇၅ ဒကေဝ်။ သၞာံ ၁၉၆၆ ဂှ် ညးအာတိုန် ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်လ္ဂုင် (Rangoon Arts and Science University)။ သၞာံ ၁၉၆၇ ဂှ် ညးကလိဂွံ မဟိမု B.A. (Philosophy) နူကဵု တက္ကသိုလ်လ္ဂုင်ဂှ်ရ။ သၞာံ ၁၉၆၈ ဂှ် ညးဆက်တိုန် တန်မဟာ (M.A.) ဆဂး ညးဇူထောအ် နူဂှ်တုဲ စၞးဂှ် ညးအာတန် တန်ဗတောန်ကမၠောန်ရုင် (Apprentice Officer Examination) မဒှ်တန်ဗတောန် မပံက် နူကဵု ဌာနဝန်ဇၞော် (Planning and Revenue) ရ။ ညးတိုန် တန်ဒဳပလဝ်မာ သွက်ညးမကလိဂွံမဟိမုတုဲ ပ္ဍဲလပါ် ပညာပရေင်တိုက်ဗွဟ်လိက် (library Science)။ ပြကိုဟ် သွက်တန်ဒဳပလဝ်မာဏအ်ဂှ် ညးချူလဝ် နကဵု က္ဍိုပ်လိက် "မြန်မာအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများ ၁၈၂၆ - ၁၉၇၂)။ သၞာံ ၁၉၇၈ ဂှ် ညးသီုဂွံအံင်အာ အလဵုအသဳမစၟတ်သမ္တီသၟာသၞောဝ် (Registered Lawer – RL) မဒှ်တန်ဗတောန် မကၠောန်ဗဒှ် နူကဵု ဌာနပရေင်ပညာကဆံင်လတူ (Department of Higher Education)။ ပ္ဍဲအခိင် ညးမတိုန်ဒၟံင် တက္ကသိုလ်လ္ဂုင်ဂှ် ညးသီုလ္ၚတ် ပ္ဍဲတန်ဗတောန် လိက်တၟအ်မန် မဒှ်တန်ဗတောန် မပံက်လဝ် နကဵု ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန် တက္ကသိုလ်ဂမၠိုင်လ္ဂုင် နာဲပါန်လှ မဒှ်ညးမစဳဇန်လဝ်ဂှ်ရ။[၁]

ယၟုဂမၠိုင် ပလေဝ်ဒါန်

နာဲမိုင်တဝ် ဝွံ နူဍောတ်တ် ညးဂမၠိုင်ကော်စ "အမေဝ်" ယၟု ပ္ဍဲသၞောဝ်ဂှ် မာံမိုင်တဝ် (မောင်တိုး)။[၁] သၞာံ ၁၉၉၉ ဂှ် နူကဵု သင်သၟတ် ဂကောံသင်သၟတ်မန် ဍုင်လ္ဂုင် (လဂါံအာဇာနဲ) တအ် ပတိတ်လဝ် စဳပၞောန် ပ္ဍဲလိက်မဂ္ဂဇြေန် လဂါံအာဇာနဲဂှ် ယၟုအစာကၞေဟ်တအ်ဂှ် သ္ဒးဒှ် နကဵုဘာသာမန်ဟေင်။ နာဲမိုင်တဝ် ချူလဝ် လိက်ပရေင် "ဝင်လိက်ပတ်ကောန်ဂကူမန်" ဂှ် နကဵု နာဲဗဳထဝ် (ဗွဲကြဴ ဒှ် နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ) ဟီုကဵု နာဲမိုင်တဝ် တင်ခုတ်ကေတ် ယၟုကၞေဟ် ဗီုမန်မွဲညိ။ နာဲမိုင်တဝ် ဟီု ဗီုဒးဗီုစှ်ေသၞောတ်ဂှ် တၠဂုန်ဖန်စုတ်တှ်ေတုဲ။ နာဲဗဳထဝ် ရုဲစှ် နာဲမၞိက်ၜိုပ်၊ ညးလေဝ် ဒုင်တဲတုဲ ယၟုကၞေဟ်ညး ဒှ်ကၠုင် နာဲမၞိက်ၜိုပ်။[၂] ယၟုကၞေဟ်နာနာ ဂွံဆဵုကေတ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

 • မင်းမောင်တိုး
 • မင်းမောင်တိုး (ဒဿနိကဗေဒ)
 • မာံဥက္ကာ
 • နာဲမိုင်တဝ်
 • မၞိက်ၜိုပ်
 • နာဲမိုင်တဝ် (မၞိက်ၜိုပ်)
 • နိုင်မောင်တိုး (ပတ္တမြားဟင်္သာ)
 • သ္ဂံင်တၠမန်
 • သ္ဂံင်တၠမန်မွဲ
 • ကောန်သ္ဂံင်တၠမန်
 • ကောန်သ္ဂံင်တၠမန်မွဲ [၁]

ဘဝသ္ၚိကၟိန် ပလေဝ်ဒါန်

နာဲမိုင်တဝ် ဒက်ဘဝသ္ၚိကၟိန် ကုမိအေတာန် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၇၅ ဂိတုမာတ် ၂၂။ မိအေတာန်ဂှ် ဒှ်ဂကူမန် မကၠောန်ဒၟံင်ကမၠောန် နဒဒှ် Senior nurse ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲသၟာကမၠောန် ဍုင်လ္ဂုင်။ (မိအေတာန် ဒေါအ်ဇူ နူကမၠောန် သၞာံ ၁၉၉၇)။ ညးတအ် ကလိဂွံ ကောန်ဗြဴမွဲ မိကောန်ဆာန် ကဵု ကောန်တြုဟ်မွဲ မာံကဴသာန်။ ညးတအ် ပဒတဴ ပ္ဍဲသ္ၚိဂၞန် ၈၊ ဂၠံင် ၁၄၆ အရာပ်အယဝ်ကုန် ပလိုတ်၊ ပွိုင်ဍုင်တာမွဲ၊ ဍုင်လ္ဂုင်။[၁]

ဘဝပေါင်မသၟိင် ပလေဝ်ဒါန်

ပ္ဍဲအခိင် နာဲမိုင်တဝ် မတိုန်ဒၟံင် တက္ကသိုလ်လ္ဂုင် (Rangoon Arts and Science University) ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၆၆-၆၇ ဂှ် ညးယိုက်ဂၠေင်ဒၟံင် ပ္ဍဲကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန် တက္ကသိုလ်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲဂကောံကမ္မတဳကေင်ကာ နကဵုစေတနာ။ အကြာသၞာံ ၁၉၆၈ ကဵု ၁၉၆၉ ဂှ် ညးလုပ်ကၠောန် ကမၠောန်အစာဘာတက္ကသိုလ် (Tutor) အခိင်သကုတ် ပ္ဍဲကဝ်လိက်သၟာကမၠောန် ဗိုလ်တထံင်၊ ဍုင်လ္ဂုင်။ ကမၠောန်အစာတက္ကသိုလ်ဂှ် ဒှ်ကမၠောန် ညးမဒးဂၞပ်အိုတ်ကီုလေဝ် စိုပ်သၞာံ ၁၉၇၀ ဂှ် ညးလုပ်ကၠောန် နဒဒှ် Apprentice Officer ပ္ဍဲဌာနမဆေင်ကဵုပရေင်ပိုန်ဒြပ် ကုဍုင်သအာင် (Economic Relation with Foreign Nations) မဒှ်သၟဝ် ဌာနစၟတ်သမ္တီ (Archives and Records) မဒှ် ဌာနဝန်ဇၞော် Planning and Revenue။ သၞာံ ၁၉၇၁ ဂှ် ညးလုပ်ကၠောန် နဒဒှ် သၟာကွတ် (technicians) ပ္ဍဲဌာနဂှ်ရ။ အကြာသၞာံ ၁၉၇၂ စဵုကဵု ၁၉၈၃ ဂှ် ညးလုပ်ကၠောန် နဒဒှ် Deputy–Officer of the Department of Archives and Records။ ကြဴနူဂှ် ညးဂွံဒှ် မၞိဟ်ဇၞော် Chief Officer of the Department စဵုကဵုစိုပ် သၞာံ ၁၉၉၀။ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၀ ဂှ် ညးကလိဂွံ တဆိပ်ပေါင်မသၟိင် (the medal of Civil Service)။ ကြဴညိ ညးကလိဂွံ ကဆံင် လစှ်ေဒါရိုက်တာ (Assistant Director and Deputy–Director) စဵုကဵုစိုပ် သၞာံ ၂၀၀၂။ နူသၞာံ ၂၀၀၂ ညးဂွံဒှ် ဒါရိုက်တာ ဌာနဂှ် စဵုကဵု ဒေါအ်ဇူ နူကမၠောန် သၞာံ ၂၀၀၄ ဂှ်ရ။ ကြဴနူ မဒေါအ်ဇူ နူကမၠောန်တုဲ နူကဵုဌာနဂှ် ခပတိုန်ညး နဒဒှ် ညးမကဵုကသပ် ပွိုင်မွဲသၞာံပၠန်ရ။[၁]

ကမၠောန်ပရေင်ဂကူမန် ပလေဝ်ဒါန်

နာဲမိုင်တဝ်ဝွံ နူစ မကၠိုဟ်ခၠင်ကၠုင်ဂှ်ရ လုပ်ကၠောန်ကၠုင်ဒၟံင် ကမၠောန်သွက်ဂကူမန် နကဵုသွာင်နာနာသာ်ရ။ အရာကမၠောန် မစၟတ်သမ္တီထေက်တအ်ဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၇၀ ဂှ် ပ္ဍဲဘဝကွးဘာတက္ကသိုလ် သွက်ဂွံစၟတ်သမ္တီ ကယျိုင်ကယျဝ်ဂကူမန် ဒက်ပ္တန်ပတိုန် ကမ္မတဳစၟတ်သမ္တီဗွိုက်လတက်မန် (Identifying Mon National Costume Committee) ဂှ် လုပ်ယိုက်ဂၠေင်လဝ် နဒဒှ် ဥက္ကဋ္ဌ။ နူသၞာံ ၁၉၇၃ စဵုကဵု သၞာံ ၁၉၈၈ ဂှ် ညးယိုက်ဂၠေင်လဝ် နဒဒှ် ညးအုပ်ကာနာနာ ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန် (ဍုင်လ္ဂုင်)၊ နူဂှ် ဂွံဒုင်ရုဲစှ် နဒဒှ် ဥက္ကဋ္ဌတုဲ စဵုကဵု စိုပ်သၞာံ ၁၉၉၄ ရ။ စဵုကဵု လအိတ်လမျီုဂှ် ကေတ်လဝ်တာလျိုင် နဒဒှ် နာယက ပ္ဍဲကဵု ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန်ဝွံရ။[၁]

နူစ သၞာံ ၂၀၁၂ စဵုကဵု လအိတ်လမျီုဂှ် ကေတ်လဝ်တာလျိုင် နဒဒှ် သကိုပ်ညးမဒါန်လိက် (Chief Editor) လိက်ဂျာနေဝ်အမာတ်ဒိန်။ တုဲပၠန် လိက်မဂ္ဂဇြေန်လွဳဟံသာ မပ္တိတ် နူကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန်ဂှ်လေဝ် နူစ သၞာံ ၁၉၇၃ တေအ်ဂှ်ရ ညးယိုက်ဂၠေင်လဝ် နဒဒှ် ညးမဒါန်လိက် (Managing Editor) မွဲတၠကီုရ။[၁]

ဗွဲမဗဗွဲကဵုအခိင်အခါ အကာဲအရာဂှ် နာဲမိုင်တဝ် ပံက်ဗတောန်ကၠုင် နဲကဲဂွံဗှ်လိက်တၟအ်မန်တုဲ ဂွံပါ်ပရအ်လဝ်ပညာ ကုညးသၟတ်တအ် ဗွဲမဂၠိုင်ဂၠေင်ရ။

ကမ္မဏဳတၠမန် ပလေဝ်ဒါန်

ပ္ဍဲကဵု ကမ္မဏဳတၠမန် မဒှ်ကမ္မဏဳ ပရေင်ပလံင်ဗစိုပ် ကေုာံ ကမၠောန်တရဴ (Talamon Travel and Tour) ဂှ် ကေင်ကေတ်လဝ် တာလျိုင် နဒဒှ် ဒါရိုက်တာမွဲတၠကီုရ။[၁]

ဘဝအစာကၞေဟ် ပလေဝ်ဒါန်

နာဲမိုင်တဝ်ဝွံ ဒှ်မၞိဟ်ဝါသနာ လပါ်ချူလိက် ဗွဲတၟေင် သွက်အခေါင်အရာ ကောန်ဂကူဂမၠိုင် ကေုာံ လိက်မဆေင်ကဵု ဝင်မန်၊ အခိုက်ကၞာမန်တအ်ဂှ် နကဵုလိက်ကၞပ်ကီု နကဵုလိက်ပရေင်ကီု ချူကၠုင်လဝ် ဗွဲမဂၠိုင်ဂၠေင်တုဲ သီုကဵု မဂွံဒုင်ဘိက် သွက်ဂွံဟီုတွဟ် ပ္ဍဲသဘင်ဗွဟ်လိက်ပတ်ဂမၠိုင်ကီုရ။ ၜိုတ်သမ္တီဒးမ္ဂး လိက်ပရေင် ညးချူလဝ် မဂွံပတိတ် အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဒှ်လိက်ပရေင် နကဵုဘာသာဗၟာ "တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဘာသာသင်သိပ္ပံဖွင့်သင့်သည်" ဂှ် ပ္တိတ် ပ္ဍဲလိက်ပရိုင်ဍုင် "ဗိုလ်တထောင်သတင်းစာ" ပ္ဍဲ ၂ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၉၆၈။[၁]

လိက်ကၞပ်မပတိတ်လဝ်ဂမၠိုင် ပလေဝ်ဒါန်

 • အခြေခံမွန်စကား မွန်စာသင်ကြားနည်း ပတိတ် နကဵု ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန် သၞာံ ၁၉၈၀
 • မွန်ဓလေ့မွန်မှု ပတိတ် သၞာံ ၁၉၈၉
 • အကြီုရာဇာဓိ (အတိုင်မူတြေံ ဖျေဟ်ဗီုပြင်တၟိ) ပတိတ် သၞာံ ၂၀၀၄
 • Facts for Life (ညးကၠာဲဗီုမန်) ပတိတ် နကဵု UNESCO သၞာံ ၂၀၀၇
 • မွန်လူမျိုး စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး၊ အတွေးအမြင် ဆောင်းပါးများ ပတိတ် သၞာံ ၂၀၁၅
 • သုဝဏ္ဏဘူမိ နှင့် ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းရှာပုံတော် ဆောင်းပါးများ ပတိတ် သၞာံ ၂၀၁၅

သဘင်ဗွဟ်လိက်ပတ်ဂမၠိုင် ပလေဝ်ဒါန်

 • သၞာံ ၂၀၁၃၊ ၆၊ ၁၅-၁၆ ပတိုန်လိက်ပရေင် "ကျောက်စာ နှင့် ရှေးဟောင်းစာပေ အထောက်အထားများမှ မွန်သမိုင်း (သုဝဏ္ဏဘူမိ)" မကၠောန်ဗဒှ် နကဵု ဌာနဝန်ဇၞော်ဆေင်စပ်ကဵုယေန်သၞာင်
 • သၞာံ ၂၀၁၃၊ ၃၊ ၅ ပတိုန်လိက်ပရေင် "ဓမ္မစေတီကျောက်စာ အထောက်အထားမှ ရွှေတိဂုံဘုရား" ပ္ဍဲ သဘင်ဗွဟ်လိက်စံင် "မွန်တို့တည်ထားမွန်ဘုရားနှလုံးသာရွှေတိဂုံဘုရား သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ" ပ္ဍဲဍုင်မတ်မလီု။
 • သၞာံ ၂၀၁၄၊ ၁၂၊ ၂၈ ပတိုန်လိက်ပရေင် "ထိမ်းသိမ်းကြစို့ ဝါခရူရှေးဟောင်းမြို့" ပ္ဍဲသဘင်ဗွဟ်လိက်စံင် ဍုင်တြေံဝါခရူ မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဘာတန်သၠုင် (စၟတ်၂) ဍုင်ဇြပ်ဗု။
 • သၞာံ ၂၀၁၆၊ ၁၀၊ ပတိုန်လိက်ပရေင် "မွန်အက္ခရာ နှင့် ယွန်းရှမ်းအက္ခရာဆက်စပ်ပုံ" ပ္ဍဲသဘင်ဗွဟ်လိက်စံင် မကၠောန်ဗဒှ် နကဵု ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်သေံ ပ္ဍဲဍုင်မာန္တလေ။
 • သၞာံ ၂၀၁၇၊ ၁၊ ၁၅ ပတိုန်လိက်ပရေင် "မွန်ကျောက်စာ အထောက်အထားများမှ သုဝဏ္ဏဘူမိ" ပ္ဍဲသဘင်ဗွဟ်လိက်စံင် သုတေသနဝင် ပ္ဍဲဟဝ်တေဝ်ရာမည ဍုင်မတ်မလီု။
 • သၞာံ ၂၀၁၇၊ ၂ ပတိုန်လိက်ပရေင် "မွန်ကျောက်စာ အထောက်အထားများမှ ရှေးခေတ်ပျူလူမျိုး နှင့် မွန်လူမျိုးတို့၏ ခေတ်ပြိုင်သမိုင်း" သဘင်ဗွဟ်လိက်စံင် မကၠောန်ဗဒှ် နကဵု ဌာနသုတေသနတြေံ(ဍုင်ဗၟာ) ပ္ဍဲတိုက်ထ္ၜးပျးကောန်ဂကူ
 • သၞာံ ၂၀၂၁ ဟီုတွဟ်လိက်ပတ် ပ္ဍဲမလေရှာ နူကဵု ဂကောံမန်မလေရှာ မဘိက်လဝ်။
 • သၞာံ ၂၀၂၁ ဟီုတွဟ်လိက်ပတ် ပ္ဍဲသေင်္ကာပူ နူကဵု ဂကောံမန် သေင်္ကာပူ မဘိက်လဝ်ဂှ် ဟီုတွဟ် ပရူ "မုဟိုတ် သၟိင်မနုဟဝ် ဂွံကျအာ သၟိင်အနဝ်ရထာရော"
 • သၞာံ ၂၀၁၇ ဟီုတွဟ်လိက်ပတ် ပ္ဍဲသေံ၊ မဟာဇျာဲ ပ္ဍဲဘာလကျာ်မန်။
 • သၞာံ ၂၀၁၇ တိုန်စိုပ် ဟီုတွဟ်လဝ် ပ္ဍဲသဘင်မဆေင်ကဵု လိက်ပတ်ကောန်ဍုင်အရင် ၂ မကၠောန်ဗဒှ် နကဵု ဝန်ဇၞော်ပရေင်ပညာ မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲ Myanmar Convention Center

ပါဲနူဏအ်တုဲ ပ္ဍဲအကြာကွာန်မန်ဂမၠိုင် မပ္တံ ကွာန်ဒူရာ၊ ဟင်ဂါံ၊ တံင်ပိုအ်၊ သၞေဟ်ဗဒဝ်၊ ဇိုင်ကျာ်၊ သာံလှေဝ်၊ မုဟ်ဍုင်၊ ဒဵုထောင်တအ်လေဝ် ဂွံဒုင်ဘိက် အာဟီုတွဟ်လိက်ပတ် နွံလဝ်ကီုရ။

လအိတ်ဘဝ ပလေဝ်ဒါန်

နာဲမိုင်တဝ် နကဵု ယဲဒၟုင်နာနာ နွံဒၟံင်တုဲ နူဂိတုဂျူလာင် ၁ ဂှ် ယဲက္ဍင်၊ ဂျူလာင် ၁၇၊ သၞာံ ၂၀၂၁ အခိင်ဂယး ၆:၄၀ဂှ် စုတိစဴအာဘဝပရလိုက် ပ္ဍဲကဵု သ္ၚိညး မနွံ ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်တာမွဲ ရ။[၃]

ဗီုရုပ်ဂမၠိုင် ပလေဝ်ဒါန်

နိဿဲ ပလေဝ်ဒါန်

 1. ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ ၁.၇ ၁.၈ ၁.၉ Thida, Thida (May 2019). A Study of Lives and Works of Selected Mon Writers, PhD Dissertation, 100–127။ 
 2. နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ မလဴထ္ၜး။
 3. Nai Maung Toe, a 77-year-old historian of Mon literature, passed away this morning. “Nai Maung Toe's daughter Mikon Chan said, “My father has been ill since the first day. He passed away at 6:40 this morning. He is not very tired. It looks like a sack that encloses with a drawstring. My father has all kinds of diseases, ”he said.”