ယေန်သၞာၚ်မန်မ္ဂးဂှ် နွံဒၟံၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဂကူရ၊ ယဝ်ဒးလဖှ်ထ္ၜးကဵုမ္ဂးနွံ၁၁သာ်ဝွံဒှ်တမ် ယေန်သၞာၚ်နွံဂၠိုၚ်ကဵုဂကူရ။[၁]

ယေန်သၞာၚ်ကယျိုၚ် ပလေဝ်ဒါန်

ကယျိုၚ်မန်ဂှ် ၜိုတ်တီတှေ် ခေတ်ကၠတေံ မၞိဟ်တြုံဗိုက်ဂၠိက်ဇမၠိၚ် လတက်ပဠောအ်ကောန်သၟိၚ်၊ မၞိဟ်ဗြဴဟဵုဂၞိန်ဇမၠိၚ် လတတ်ပဠောအ်ဒြၚ်ဂၞိၚ် ဗီုဏအ် ညးဇၞော်တအ်လဴဂွံမံၚ်ကၠုၚ်ကီုရ။ ခေတ်လၟုဟ် မၞိတြံု ဗိုက်ဂၠိက်ဗကေတ် ကၞၚ်ဗု၊ လတက်ပဠောအ် တဝ်ဇမၠိၚ်၊ မၞိဟ်ဗြဴဟဵုဂၞိန်ဗကေတ် ကၞၚ်လမ္စံက်၊ လတတ်ပဠောအ်တဝ်ဇမၠိၚ် ကအ်သၠဇြဲဂှ် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်နမတ်ရ၊ ကယျိုၚ်မန်ပဠောအ်ဗု ဂၠိက်ဍာဲဏအ်ထ္ၜးဒၟံၚ်စရာဲကဵုဂကူမန်ပိုဲဟီုဂွံရ၊ အဓိပ္ပါယ်ပဠောအ်ဗုဂှ်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ဒှ်ဒၟံၚ်ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှေ်သှေ်ရဴဂဴကျာ်တုဲစိုတ်ဓာတ်ဗုအး ညံၚ်ရဴအရံၚ်သာ်ဗုကီု၊ အဓိပ္ပါယ်ဂၠိက်ဍာ်ဂၞိန်ဍာဲဂှ် ဂကူမန်ပိုဲ ဒှ်ဂကူသၠုၚ်ပြဲ နွံကၠုၚ်ကဵုဍုၚ်တိဍာ်နန်ထဝ်သၟိၚ်တၠ ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်ရ၊ ရံၚ်ကဵုဆီဇာတိမာန် စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ ဍာဲဗကောတ်ဒၟံၚ်ဂှ်ရ စၟတ်သမ္တီလဝ် သာ်ဍာဲရ၊ အဓိပ္ပါယ်ကၞၚ်ဂၠိက်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲဗွဲမဂၠိုၚ် ဂယိုၚ်လမျီုနကဵုကမၠောန်သမ္မာဇဳဝ တဵုဂူဝါၚဂၠိုၚ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကၞၚ်ဂၠိက်ဂှ်ကဵုလဝ်အဓိပ္ပါယ် ခံက်ဝါဗ္ၚရ၊ ကယျိုၚ်မန်ပိုဲ စကၠောန်ဗဒှ်ထမံက်ကၠုၚ် နူသၞာံ၁၉၇၁တေံရ။

ယယျိုၚ်မန်ဂှ် နွံကဵုမ္ၚဵုကျာ်သြဳ ဍိုက်ပေၚ်ကဵုဂဝဂလေအ်ဓဝ်ဟိရိသြတ္တပ္ပရ၊ ကျိုၚ်လဝ်ကယျိုၚ်မန်တုဲ ရံၚ်စနွံကဵုစရာဲကျာ်သြဳလောန်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကယျိုၚ်ဝွံ ကယျိုၚ်ယေန်သၞာၚ်ကော်ခဴစရ။


ယေန်သၞာၚ်ပေဲါသဘၚ် ပလေဝ်ဒါန်

ပေဲါသဘၚ်မ္ဂးဂှ် ဒှ်ကွတ်သုခုမ ဍိုန်ၜတ်ဇိပ်ဂၠိပ်လောန်ရဂှ် တၠပညာတအ် ဟီုဂးလဝ်ရ၊ ပေဲါသဘၚ်မန်ဂှ် ကွိၚ်ကွိုက်ကီု လှေ်ဒယှေ်ကီု သိုက်သိုက်သြဳသြဳ နွံကျာ်သြဳဂးတုဲ ဟွံပြဟ်ပြေဟ် ဟွံကြံၚ်မ္ၚိုဟ် တိၚ်တိုက်လှေ်ဒယှေ် ဍိုန်ဍိုန်ၜတ်ၜတ်ဇိပ်ဇိပ်ဂၠိပ်ဂၠိပ်ရ၊ ကွိၚ်ကွိုက်မန် မပ္တံကဵုဆာၚ်၊ ခဍေဝ်၊ ဖဍာပ်၊ ဗဗိုန်၊ ပုမ်၊ ဗာတ်၊ ခၞဲ၊ စံၚ်ထၞ၊ ဂြဝ်၊ ကျာံ တအ်ဂှ်ကီု ဒွက်မန်တြေံမပ္တံ သၟာဒွက်၊ ခၟဴဒွက်၊ ဒွက်ဂဝုဲကရေၚ်၊ သၠိၚ်ကောန် ဒွက်မန်ပိ မန်ဒိုၚ်၊ မန္ဒ၊ မည ဒွက်စှ်ၜါရာသဳ ဒွက်ဒုန်ဂၠုၚ် စဴဍုၚ်ဟံသာဝတဳတအ်ဂှ်ကီု မိၚ်ဒးမ္ဂး ဗှ်သၞာဍုၚ်မိတိမဇကုတြေံ ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ ဗဂေါတေံရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရပေဲါသဘၚ်မန်ဂှ် ဒှ်ပေဲါသဘၚ်ယေန်သၞာၚ် ဍာံပြဂံၚ်ဟီုရ။

ယေန်သၞာၚ်လိက်ပတ် ပလေဝ်ဒါန်

လိက်ပတ်မန်ဂှ် ကၠာတေံချူကှေ်လဝ် ပ္ဍဲလ္တူသၠရိုတ်တာ လ္တူတၟအ်ဂတှေ် ထဝ်ဂတှေ်တအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ၊ လိက်တၟအ်မန် သၠုၚ်ဒတူဍေံဂၠိၚ် အနာမ်ဂၠေံ ဒှ်ဒၟံၚ်အက္ခရ်ပန်ကၠၚ်ရ၊ ပ္ဍဲမပ္တံသၠရိုတ်တာတအ်ဂှ် သွက်ဂွံချူဗှ်စလောဲသွာတုဲတၠပညာမန် အ္စာမန်တအ် ဇန်ချူလဝ် မအက္ခရ်လိက်ခ္ဍမ်ခ္ဍမ်ရ၊ ခေတ်ပိုဲလၟုဟ် စကာရပ်စပ်စလိက်စက္ခော လိက်ကၞပ်တအ်ရ။

လိက်ပရေၚ်လောကုတ္တဵု စပ်ကဵုပိဋကတ်ပိ ပါဠိအရထ သကေမ်တြာဲ အဓိပ္ပါယ်တၚ်ကၞဟ် သၟာန်သှ်သ္ဂုတ်သွာတ်တၞဟ်သာ်ကီု၊ လိက်ပရေၚ်လောကဳ မပ္တံဗေဒၚ်ဟောရာ ကွတ်ဂဥုဲမန်ယန်ဥုံသွး နက်သတ်ဂြန်တမ်ကၠေမ်ဂါထာတအ်ဒှ်တမ် ဗွဲမယေန်သၞာၚ် ချူကှေ်ပုတ်လဝ် ပ္ဍဲဗပိုတ်ထဝ်၊ သြန်၊ ဗရိုတ်၊ ဗကောဝ်၊ ပဉ္စလောဟ၊ဍိုတ်၊ တၟအ်၊ သၠရိုတ်တအ်ဂှ် နွံဗွဲမဂၠိုၚ် ဂွံတီကောတ်မာန်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရလိက်ပတ်မန်ဂှ် လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ခုတ်စရ။

ယေန်သၞာၚ်အခိုက်ကၞာ ပလေဝ်ဒါန်

အခိုက်ကၞာမန် မပ္တံကဵုသိုၚ်သ္ၚိ သိုၚ်ဋ္ဌာန် ပတန်ကွာန်ဗဒှ်ဍုၚ် ဒုၚ်မ္ၚဵုဖာပ်သၚ် သ္ပထပိုဲပယျၚ် တိန်သ္ၚိတိန်နန် စၚ်ကတောဝ် စဝ်ကပေါဝ် ကုတ်သၞောဝ် သၞက်ကရောဲ ထပ်တဲကၠောန်ၜိုတ်ချိုတ်ဂျိုၚ်တအ် ဟီုဂးလဝ်ပ္ဍဲလိက်အခိုက်ကၞာမန်တေံ ဍိုက်ဍိုက်ပေၚ်ပေၚ်ရ၊ အခိုက်ကၞာ ၁၂ရာသဳ ဂိတုစဲဝေၚ်အတးသၚ်္ကြာန်၊ ဂိတုပသာ်ဖဍာ်ဇြဲ၊ ဂိတဇှေ်ကဵုဒါန်သၞုက်ဇြဲ၊ ဂိတုဒဂိုန်ကလအ်သၚ် မိမအ္စာ၊ ဂိတုခ္ဍဲသဳလံၚ်နုၚ်နိဓိ၊ ဂိတုဘတ်ဗဝ်သၟုတ်က္ၜၚ်၊ ဂိတုဝှ် ခမဳသၚ်သှ်ပဝါရဏာတုဲ ကဵုဒါန်ပၞာၚ် ပၞာၚ်သ္ဍဴသပိုၚ်သ္ၚာ ဂိတုကထိုန်လးသ္ၚာကထိုန်၊ ဂိတမြေက္ကသဵု ပလေၚ်ဗၜိုန်ကဵုသတ်ဗြဴ ကေုာံစံၚ်သၠာမ်ဍာ်တှ်သတ်ဗြဴ၊ ဂိတုပုဟ် ဂၠံက်မာဲကဵုဒါန်ဖာပ်ဗ္စသၚ်ညးဒးမာဲတအ် သ္ပထပိုဲပယျၚ်၊ ဂိတုမာ် ပုၚ်ယာဂုကဵု ကဵုဒါန်အှော် အှော်ဒါန်၊ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန် သဘၚ်ကျာ်ဖဝ်ရဂိုန်ကေုာံဗဝ်ကျာ်စေတဳဗတဳတအ်ဂှ် အခိုက်ကၞာယေန်သၞာန်မန်ခုတ်လဝ်ယၟုရ။[၂]

ယေန်သၞာၚ်ကွတ်ပညာ ပလေဝ်ဒါန်

ကွတ်ပညာမန်တမၠာတအ် မပ္တံကဵုဂကူသာန်သွံရာန်ဗၞိက် ကၠောန်ကၠအ်တဵုဂူ ကွတ်ဇၟိၚ် ဇိၚ်စပ်စတုတ်တုတ်ကွတ်လၟာန် မာန်နုၚ် မာန်ရုပ်၊ ကွတ်တၟာန် တာန်နု တာန်ဗာ တာန်ပုက် တာန်တိုၚ်တအ်ကီု၊ ကွတ်ဣမိတၠတဲ ကွတ်သဝ်ဂဥုဲ အ္စာသဝ် ကွတ်အ္စာပွတ်၊ ကွတ်ဂၞန်သင်္ချာ၊ ကွတ်ဗေဒၚ်ဟောရာ၊ ကွတ်ဇိုၚ်ကွတ်တဲ၊ ကွတ်လက်ပၠုဲလက်ဗန်၊ ကွတ်တဝ်စၞေဟ်ပၞာန်တအ်ကီု၊ ကွတ်လက်ပၠုဲလက်ဗန်၊ ကွတ်တဝ်စၞေဟ်ပၞာန်တအ်ကီု၊ ကွတ်ကမၠောန်ပါန်မက်၊ ပါန်ပေန်၊ ပါခဳ၊ ပါန်ခေန်၊ ပါန်ရန်၊ ပါန်ပုတ်၊ ပါန်ဗုတ်၊ ပါန်သောန်၊ ပါန်ဒက်၊ ပါန်ဍအ် အၚ်္ဂတေ၊ ပါန်တၟအ်၊ ပါန်ပေါတ် သစ် ပါန်ပသဲ၊ ပါန်ထဝ်၊ ပါန်တေ ကြေးထည်၊ ပါန်ယန် ယွန်းထည်၊ ပါန်ဒယှေ် အဆိုး၊အက၊အတီ၊ ပါသေဝ် ကောက်သွေးပညာ တအ်ဂှ် ဒှ်ကွတ်ယေန်သၞာၚ်မန်တအ်သ္ဂးစရ။


ယေန်သၞာၚ်ရှ်ေသှ်ေ ပလေဝ်ဒါန်

မန်ပိုဲဂှ် သ္ပတမ်နူသသနာ စိုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်မန် ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘုံ သဓီုတုဲ စဵုကဵုတ္ၚဲဏအ် ရှေ်သှေ်ကၠုၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာကျာ်တြဲဂေါတမရ၊ အတိုၚ်ဓရ်လၟေတ်ဒ္ဂေတ်ကျာ်မ္ဂး ဂါရဝေါစနိဝါတောစဂှ် ဖျဝ်လဝ်ကာယပါၚ်စိုတ်တုဲ ရှေ်သှေ်ကၠုၚ် ကျာ်ဓရ်သၚ် ရတ်ပိပြကာ မိမအ္စာညးဇၞော်ဗျူ ဗွဲအာယုက် ဗွဲသဳလတအ်ဂှ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ရှေ်သှေ်မန်တအ်ဂှ် ရှေ်သှေ်ယေန်သၞာၚ်ဂးစမာန်ရ။

ယေန်သၞာၚ်လၚ်္ကာကဗျ ပလေဝ်ဒါန်

ပ္ဍဲလိက်မန်တြေံ လိက်သၠပတ်တအ်ဂှ် ချူလဝ်ပရူဇာတ်မသုန်ကၠံမသုန်စှော် ဇာတ်စှ်၊ ပုံအာဂီုတအ်ဂှ် နွံဟွံအောန်ရ၊ လိက်တအ်ဂှ် ကလၚ်စနွံကဵုရှ် ဗှ်စလောဲသွာတုဲနကဵုအခိုက် လအာလၚ်္ကာမန် အ္စာမန်တအ် ချူဆန်ဗဒှ်လဝ်ရ၊ လၚ်္ကာဂၞိၚ်၊ လၚ်္ကာဇမၠိၚ်၊ လၚ်္ကာဇမၠေံ၊ ကယျေဟ်ဂိုဏ်ဒ္စိတ်တအ်ဒှ်တအ် ချူဆန်ဗဒှ်လဝ်ဗွဲလၚ်္ကာရ၊ ပြကိုဟ်သန္ဓိကလေၚ်၊ လောကသိဒ္ဓိ၊ ယုဝကညာဝါသနာ၊ ဂစေံဍာ်မိတ်၊ မဒကောၚ်ပိုန်၊ မဒံက်ခေဝ်၊ သုဝဏ္ဏသာမ်၊ ဒေဝကိန္နရဳ မိဏၚ်ဟရဳ မိဍောၚ်ကှေ်ထဝ်၊ ဇာတ်စိၚ်ဆဒ္ဒန်၊ ဇာတ်မြာ်ထဝ်တအ်ဂှ် ဍိုက်ပေၚ်ကဵုရှ် ဗှ်စကလိတ်ကလောတ် ဍိုန်ဍောတ်ယေန်သၞာၚ် ဍာၚ်ကြောံပ္ဍဲကတောဝ်ညးဂမၠိုၚ်တုဲ လၚ်္ကာယေန်သၞာၚ်ကော်ပညပ်စရ။

ယေန်သၞာၚ်ဆက်ဆောမ် ပလေဝ်ဒါန်

မန်ပိုဲကၠာကၠာတေံဂှ် ညးမွဲကဵုမွဲ ဆက်ဆောမ်ညးသ္ကအ်ပၠန်လေဝ် ဇိပ်ဂၠိပ်ဍိုန်ဍောတ်လောန်ရ၊ ကိစ္စကေၚ်ကာမွဲမွဲကတဵုဒှ်တိုန် မပ္တံကဵုသိုၚ်သ္ၚိပတဴဒယိုၚ် ကၟဳသ္ၚိမ္ဂး ဗိုၚ်ကရိုၚ်ကၠောန်ကဵုညးသ္ကအ်ရ၊ အခိၚ်ရတ်သြောံပၠန် ပ္ဍဲတ္ၚဲဖအိုတ်သြောံသဳသြောံဂှ် ဗိုၚ်ကရိုၚ်ညးသ္ကအ်ရ၊ ကမၠောန်ကာကုသိုလ် မပ္တံသ္ပကုသိုလ် ကဵုဒါန်ဖာပ်သၚ်တအ်လေဝ် ညဳညဳသာသာကေတ်ကုသိုလ်လေပ်အိုတ်ရ၊ ဂွံစစၞခိုဟ်မ္ဂး ပလံၚ်ကဵုညးသ္ကအ်ပရအ်စညံၚ်ကောဒေံအရၚ်ရ၊ က္တဵုဒှ်ဂိယဲ ဒးဘဲပရိုက်မ္ဂးဟံၚ်ပြာ်မၚ်မွဲ စဵုဒၞာကဵုညးသ္ကအ်ရ၊ ကၟုဲရဲပလုၚ် ကၠုၚ်စိုပ်ဍုၚ်ကွာန် ဋ္ဌာန်ဒေသဇကုမ္ဂး နွံအခိုက် ကော်ဘိက်ဏာသ္ၚိဇကုတုဲဖာပ်ဗစရ၊ ကာလတုဲ ကော်ပြောဲကော်ဇွာသ္ပသ္ကအ်ရဲ ဒက်မိတ်ဆက်ဒါန် ဟီုဂလာန်ညးသ္ကအ်ရ၊ ကာလကၟုဲစဴ ပလံၚ်ဖျဴညးသ္ကအ် တၚ်ဂုဏ်ဗှ်သၞာဟီုဂလာန်မေတ္တာ ဗ္ကန်ဖျန်ညးသ္ကအ်မိပ်မိပ်ဇြိပ်ဇြိပ်အိုတ်ရ၊ ဆက်ဆောမ်သာ်ဏအ်ဂှ် ဒှ်ဆက်ဆောမ်ယေန်သၞာၚ်သ္ဂးစဂွံရ။[၃]

ယေန်သၞာၚ်ကာယ ပလေဝ်ဒါန်

ညးမွဲကဵုမွဲ နွံဓဝ်ဂါရဝ ညာဒညဇၞော်လောန်ရ၊ ဆဵုဂဗညးဇၞော်ဗျုတအ်ကၠုၚ်မ္ဂး ပဲါကဵုဂၠံၚ်ရ၊ ဂဇအ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဒၞဲါသၠုၚ်သၠုၚ်တအ်ဂှ်မ္ဂး စှေ်နူဂှ်တုဲ မံၚ်ပ္ဍဲဒၞဲါ သဝ်သဝ်တအ်ဂှ်ရမိမအ္စာညးဇၞော်တအ်ကဵုမွဲမွဲမ္ဂး ဒးဟောဝ်ဂစိုၚ် ဒုၚ်ကေတ်ကဵုတဲၜါရ၊ အာကၠုၚ်လုပ်အကြာညးမ္ဂး ဒးဂစိုၚ်ကုန်အာရ၊ ဂဇအ်ဂတမၞိဟ်တအ်မ္ဂး ဒးအေမ်ဒေမ်တုဲ ဂဇအ်ရ၊ ဆဵုခမဳသၚ်တအ်မ္ဂး ပၚ်ခၠအ်သၟိပ်တဲ လ္ၚောဝ်ဗွဲမရှေ်သှေ်ရဴဂဴတုဲ ပဲါကဵုဂၠံၚ်တရဴရ၊ ညးလ္ၚဵုၜိုန်ရ ယိုက်ယဵုလဝ်လျိုၚ်ဇြိုဂလိုၚ်လဵုကီုလေဝ် ဖျေံလျိုၚ်တုဲ ဂဇအ်ဒၟံၚ်ရ၊ ညးလ္ၚဵုၜိုတ်လဵုဓဝ်ဂါရဝဇၞော်ရော သၞိၚ်လေံကျာ် ခမဳသၚ်တအ် ဟွံဂံၚ်လိုန် ပဲါထောံနူသ္ၚောဲသ္ၚောဲ ဂွံညာတ်ကေတ်ရ၊ ပြဝဗီုဏအ်ဒှ်ဒ္ဂေတ်ပြဝ ဖျဝ်လဝ်ကာယတုဲ ကာယယေန်သၞာၚ်ကော်ခဴစဟွံဗၠေတ်ရ။[၄]

ယေန်သၞာၚ်သၟန်ပါၚ် ပလေဝ်ဒါန်

စပ်ကဵုဟီုဂလာန်တုဲ အခိုက်မန်ပိုဲဂှ် ဟီုအရေဝ်သာသာသိုက်သိုက်ရ၊ အခိုက်ဏအ် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ဍုင်ဗမံက်တေံ ခမဳသၚ်မန် ခရှ်မန် မန်ဍုၚ်သေံ တအ်ဂှ် ဟီုဂးအရေဝ်အခြာ အခိုက်ကၞာညးတအ် ဒဒှ်ရဍိုန်ၜတ်လောန်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲအရာဟီုဂလာန်ဂှ် ညးဇၞော်တအ်ကော်မ္ဂးဒးကဠုက် အဴတုဲ ညးဟီုဂလာန်မ္ဂး ဇကုဒးဗြုဒုၚ် ယွံအဴရ၊ အာတရဴ ဍိုက်ဂၠုၚ် ကွဳစက် ၜေတ်တုဲ လုက်တေက်ဒးညးမ္ဂး ကလအ် ကလအ်ၝာဲ လ္ပကေတ်စဒုဟ်ဏာဗီုဏအ် ဟီုဒုၚ်ဂုဏ်ရ၊ သၟာန်ဇာန်စညးသ္ကအ်မ္ဂး ကၠုၚ်နူလဵုရော အာအလဵုရော၊ စပုၚ်သွတုဲရဟာ ဟီုကဵုကၟုဲမ္ဂး ကၠုၚ်ဝေၚ်သ္ၚိပိုဲညိကီု၊ ဒုၚ်ဒါန်ပုၚ်ညိကၠာ ဟီုကဵုပြောဲဇွာဇကုမ္ဂး မ္ၚဵုရအဴဟီုဂလာန်ပလန်မ္ဂး တၚ်ဂုဏ်ရအဴသာ်ဏအ်ဒှ်တမ် လဟီုလဂးမန်တအ်ဂှ် ဒှ်လဟီုလဂး သာ်ဏအ်ဂှ် ပါၚ်ယေန်သၞာၚ်ဟီုစမာန်ရ။

ယေန်သၞာၚ်စိုတ် ပလေဝ်ဒါန်

ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ညးမွဲကဵုမွဲ စိုတ်စရိုတ်လ္ဂူတပ်တးနွံညးသ္ကအ်ရ၊ ဟိုတ်နူစိုတ်စရိုတ်လ္ဂူတပ်တးလ္တူညးသ္ကအ်ဂှ်ရညးမွဲကဵုမွဲ၊ ဓဝ်ပတှေ်နွံညးသ္ကအ်၊ အာဍုၚ်ကွာန်မွဲမွဲ ဒက်အိတ်ကော်ပြောဲဇွာညးသ္ကအ်၊ ပ္ဍဲကဵုမွဲကွာန် သ္ၚိဗမံက်ကဵုသ္ၚိပလိုတ်သ္ၚိသၠုၚ်ကျာကဵုသ္ၚိသၟဝ်ကျာ အာကၠုၚ်ကၠောံဍ ဆာန်ကၟိန်ညးသ္ကအ် ညံၚ်ရဴကောဒေံအရၚ်၊ ခမဳသၚ်မွဲဘာကဵုမွဲဘာ သ္ပစမွဲမွဲနိမန်ညးသ္ကအ်၊ သမ္ဘာကဵုတၠသ္ၚိ၊ ကောန်ကဵုမိမ၊ ကွးကဵုအ္စာ၊ ဒကာကဵုလကျာ်၊ ကောန်ရဲကဵုၝောံရဲ စိုတ်ဂွံၚံက်စၞာဲလ္တူညးသ္ကအ်အောန်ရ၊ အခိၚ်တေံ မန်ကဵုမန်ညာတ်ညးသ္ကအ်မ္ဂးဂွံစွံသၠေဟ်ပၟာလ္တူညးသ္ကအ်မွဲသာ် သ္ပဒဒှေ်ဒယှ်ဖအိုတ်ရ၊ စနူအာကၠောန်ကမၠောန် ပ္ဍဲဍုၚ်ကွာန်ဠာန်ညးလေဝ် ဒၟါနူစိုတ်စရိုတ်လ္ဂူတပ်တးဒၟံၚ်တုဲ သေဋ္ဌဳတၠကမၠောန် ဂံၚ်ဖျေံစိုတ်သၟးဟွံက သီုဆာန်ကၟိန်ညံၚ်ရဴကောန်ဇာတ်ညးဏီ ဂွံမိၚ်ကေတ်ရ၊ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ဂုဏ်နူစိုတ်စရိုတ်လ္ဂူတပ်တးဒၟံၚ်ဂှ်ရ စိုတ်ယေန်သၞာၚ်သ္ဂးစထေက်ရ။

ယေန်သၞာၚ်အိုတ်သီု အတိုၚ်ဟီုကၠုၚ်တုဲဂှ် ဒှ်စရဲကျာ်သြဳဂကူမန်တအ်တုဲ ပိုဲဂကူမန်ဂမၠိုၚ် ကောတ်လျိုၚ်တုဲ ထေက်ကဵုဒးထိၚ်ဒက်မၚ်မွဲအာရ၊ ယေန်သၞာၚ်နွံမ္ဂး ညးဂမၠိုၚ်ထိုၚ်သးစိုတ်လုပ်စအိုတ်ရ၊ ညးဂမၠိုၚ် အထေၚ်ဇၞော် အထေၚ်ပြဲတုဲ သ္ပသ္ကအ်ရဲ ဒက်မိတ်ပံၚ်ဖက်ဆက်ဆောမ်ကဵုပိုဲအိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ယေန်သၞာၚ်မန်ဂမၠိုၚ် အတိုၚ်ချူကၠုၚ်တုဲတအ်ဂှ် ဒှ်ရတ်ၚုဟ်မးဇၞော်မွဲ ပြဲလောန်အိုတ်ကၞောတ်တုဲ ညံၚ်ဟွံဂွံကၠေံဗ္ဒန်အာဂှ် ညးညးအဲအဲ ထိၚ်ဒက်မၚ်မွဲအာအိုတ်ညိဂှ်ဗတိုက်ဖအောဝ်ဏာ ဇြိုဟ်ဇြိုဟ်ဂၞက်ဂၞက်ရအဴ။

နိဿဲ ပလေဝ်ဒါန်

  1. မဂ္ဂဇြေန်လွဳဟံသာ တၞပ် ၄၅
  2. မဂ္ဂဇြေန်လွဳဟံသာ တၞပ် ၄6
  3. မဂ္ဂဇြေန်လွဳဟံသာ တၞပ် ၄6၊ ၄၇
  4. မဂ္ဂဇြေန်လွဳဟံသာ တၞပ် ၄၇