နာဲသွက်မန် (၂၇ မာတ် ၁၉၇၁ - ၄ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၀၁) ဇာတိကွာန်နာင်သၠုင်ဝွံ ဒှ်သၟာပၠန်ဂတး သွက်ဗၠးၜးဂကူမန် ပ္ဍဲဗော်ဍုင်မန်တၟိမွဲတၠတုဲ သီုဒှ် အစာချူလိက်ဒယှ်မွဲတၠကီုရ။ ဘဝအစာကဝိဂှ် နကဵု ယၟုကၞေဟ် နာနာသာ် မပတံကဵု အီကျေဝ်၊ သွဵုမန်၊ လဆောဝ်မ္ဂး ကဵုယၟု မၞိဟ်ဗြဴ မိပကောင်းမွန်၊ မိပကောင်းချမ်း၊ မိယဉ်စနိင်းဂှ် ချူကၠုင်လဝ်ကီုရ။

သၟာပၠန်ဂတး သွက်ဗၠးၜးမန် ကေုာံ အစာကဝိ
နာဲသွက်မန်
သၠးဂၠံဂဝ် မာံတေအ်နိုင် (မောင်တင့်နိုင်)
(1971-03-27)မာတ် ၂၇၊ ၁၉၇၁
ကွာန်နာင်သၠုင်
စုတိ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၄၊ ၂၀၀၁(2001-02-04) (အာယုက် ၂၉)
ဟိုတ်မစုတိ ယဲကတေင်က္ဍဟ်
ဂကူ  Monမန်
ကဆံင်ပညာ BVSc
ဘာ University of Veterinary Science, Yezin
သၞာံချဳဓရာင် ၁၉၉၅ - ၂၀၀၁
ဂကောံ ဗော်ဍုင်မန်တၟိ
မဒယှ်တဴ သၟာပၠန်ဂတး ကေုာံ အစာကဝိ
အံက်
 • နာဲထောန်ကျာင် (အပါ)
 • မိတာမျေအ် (မိ)
ကောဒေအ် ကောဒေအ် သီုဖအိုတ် ၈ တၠ
ဂယိုင်လမျီု သၟာပၠန်ဂတး

ပထမအဝဲ ကေုာံ ပရေင်ပညာ ပလေဝ်ဒါန်

နာဲသွက်မန် ဝွံ ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ဇရေင်မိမ နာဲထောန်ကျာင်၊ မိတာမျေအ် ပ္ဍဲကွာန်နာင်သၠုင်၊ ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင် ပ္ဍဲ ၂၇ မာတ် ၁၉၇၁ (၁၃၃၂ ဂိတုစဲ ၁ မံက် တ္ၚဲအဒိုတ်)၊ မိမၜါ ခုတ်ခဴလဝ် ယၟု မာံတေအ်နိုင် (မင်းတင့်နိုင်) ရ။ ပ္ဍဲကောဒေအ် သီုဖအိုတ် နွံ ဒစာံတၠဂှ် ညးဒှ် ကောန်မရနုက်ကဵု ဒုတိယ။ ကာလ မကလိဂွံ အာယုက် (၅) သၞာံ စမံင်ဘာတန်မူလ၊ စိုပ်သၞာံ ၁၉၈၈ မဒှ်သၞာံ ပရေင်တဝ်စၞေဟ် ဒစာံပန်မ ကတဵုဒှ်ဂှ် ညးဒှ်ဒၟံင် ကွးဘာ ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်လွဳလွတ် ပညာဂဥုဲ (ယျေဇြေန် (University of Veterinary Science, Yezin) ဍုင်ပျေန်မဏာရ။ ပ္ဍဲအခိင်ဘဝကွးဘာတက္ကသိုလ်ဂှ် လုပ်ယိုက်ဂၠေင်လဝ် ပ္ဍဲကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာင်မန် (တက္ကသိုလ်ဂမၠိုင် ယျေဇြေန်) ရ။ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅ ဂိတုဂျူလာင်ဂှ် ဂွံဒုင်ကေတ် တဆိပ်ကြာ Bachelor of Veterinary Science (BVSc) နူကဵု တက္ကသိုလ်ယျေဇြေန်ဂှ်ရ။

ဘဝသၟာပၠန်ဂတး ပလေဝ်ဒါန်

နာဲသွက်မန် ကလိဂွံတဆိပ်ကြာ နူတက္ကသိုလ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅တုဲ ဂိတုဨပြဳဂှ် ကေတ်အဆက် ကုဗော်ဍုင်မန်တၟိ လုပ်ယိုက်ဂၠေင် ဓလေင်ဂကူ ပ္ဍဲဗော်ဍုင်မန်တၟိရ။ နာဲသွက်မန် တိုန် ကွတ်ဗတောန်ပၞာန်သဇိုင် လၟေင် (၇၈)၊ ကာလဘာစှ်ေ ကလိဂွံ လာပ်ဒုတိယ၊ ကာလတိုန် ဘာအကြာပ် လၟေင် (၈) ကလိဂွံ လာပ်ပထမ။

ဘဝအစာကဝိ ပလေဝ်ဒါန်

နာဲသွက်မန်ဝွံ ပ္ဍဲအခိင် မယိုက်ဂၠေင်ဒၟံင် ဓလေင်တဝ်စၞေဟ် သွက်ဗၠးၜးဂကူမန်ဂှ် ချူဇန်လဝ် ဒွက်၊ ကဗျ၊ လိက်ပရေင်၊ ဝတ္ထု နကဵုဘာသာမန်ကီု သီုကဵုဘာသာဗၟာ နကဵု ယၟုကၞေဟ် နာနာသာ်ရ။ လိက်မချူလဝ် ဗွဲမဂၠိုင်တအ်ဂှ် ဒှ်လိက်မဒုင်သဇိုင် ကုလညာတ်ပရေင်ဍုင်ကွာန်ဂကူဂၠိုင်ရ။ ယၟုကၞေဟ် ၜိုတ်မတီဂှ်မ္ဂး

နကဵုဘာသာမန် -

 • ကျေဝ်
 • အီကျေဝ်
 • သွဵုမန်
 • အက္ခရ်မန်
 • သွက်မန်
 • သုခသွက်မန်
 • မိယေန်သၞာင်
 • မာံသ္ၚိတၟိ
 • ဗျည်မန်

နကဵုဘာသာဗၟာ -

 • မင်းအိမ်သစ်
 • မင်းမင်းသွက်မွန်
 • မင်းသွက်မွန်
 • မိပကောင်းမွန်
 • မိပကောင်းချမ်း
 • မိယဉ်စနိုင်း
 • ဗျည်းမွန်

လအိတ်ဘဝ ပလေဝ်ဒါန်

ပ္ဍဲအခိင် မယိုက်ဂၠေင်ဒၟံင် ဓလေင်ဂကူ ပ္ဍဲဗော်ဍုင်မန်တၟိ၊ ကေုာံ ဘဝအစာချူလိက်ဂှ် ကလိဂွံ ဆအာယုက် ၂၉ ဟေင် ဒးစုတိအာ နကဵုယဲကတေင်က္ဍဟ်ကၠေင်ခြပ် ပ္ဍဲ သၞာံ ၂၀၀၁ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၄ (၁၃၆၂ မာ် ၁၂ မံက် တ္ၚဲအဒိုတ်) ရ။ [၁]

နိဿဲ ပလေဝ်ဒါန်

 1. (May 2020) သွက်မန် အလဵုရောဟေံ ဍုင်မန်. ဦးခင်မောင်ထွေး (၀၂၀၆၉) ဆဝေါ့ဒ်မွန်စာပေတိုက်၊ အမှတ် (၆၇၅)၊ နိုင်လှုံရွာ (အနောက်ပိုင်း)၊ မုဒုံမြို့နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်။။