တၠဂုဏ်အာလောက (က) အဲနာဲ (ပညာစိုတ်) ဂှ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် သၞာံ ၁၃၄၆၊ ဂိတု မြေက္ကသိုလ် (၉) စွေက်၊ တ္ၚဲအဒိုတ် စပ္တမ်နူတ္ၚဲအခိၚ်ဂှ်တုဲ ရူပနာမခန္ဓမွဲဒှ်ကၠုၚ် ဌာန်ကွာန်လၟိုၚ် (ဍုၚ်လၟိုၚ်) အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် မၞုံတွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

တၠဂုဏ် အာလောက
ဗီုရုပ် တၠဂုဏ်အာလောက (၁၅ ဒဳဇြေန်ပါ ၂၀၁၆)
ဗီုရုပ် တၠဂုဏ်အာလောက (၁၅ ဒဳဇြေန်ပါ ၂၀၁၆)
သၠးဂၠံဂဝ် ကောန်မျို
(1984-12-16) ဒဳဇြေမ်ဗါ ၁၆၊ ၁၉၈၄ (အာယုက် ၃၉)
သက္ကရာဇ် ၁၃၄၆-သၞာံ၊ ဂိတုမြေက္ကသဵု (၉)စွေက်၊ တ္ၚဲအဒိုတ်
ဘာရုၚ်ဒါန်ဍုၚ်လၟိုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်
ဂကူ  Mon မန်
ယၟုတၞဟ် အဲနာဲ (ပညာစိုတ်)
ကဆံင်ပညာ B.A.(Psy),M.A.(Religious Studies), MU, Ph.D (Buddhist Studies) DCU
ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ
အံက် နာဲမၚ်မွဲ (နိုၚ်မောၚ်ရှိန်)+ မိယေန်သၞာၚ် (မိလှရှိန်)
ကောဒေအ်
 • မာံခိုၚ်ဦး
 • မာံမျိုးခိုၚ်
 • မာံသန်းဇော်
 • မာံသိုက်ညာဏ် (က) မာံသက်နှိုၚ်းအောၚ်

အရာမ္ဂး ဖိုလ်မတွံဂး ခန္ဓကာယမွဲ ဂွံမံက်ကတဝ်ကၠုၚ်ဂှ် အတိုၚ်မၞုံဒေသနာဗုဒ္ဓ ဟိုတ်ကဵုဖိုလ်ၜါဟေၚ်ရ။ ဟိုတ်နူမိမၞုံယၟု မိယေန်သၞာၚ်(က) မိလှယှုၚ် ကဵု မမၞုံယၟု နာဲမၚ်မွဲ (က) နာဲမောၚ်ယှုၚ် တအ်တုဲ ဗွဲအစောံကမ်မွဲသတ်မွဲ ဖိုလ်ဝိပါက ကြံၚ်ဍုဟ်ကၠုၚ်နူဟိုတ်သဘာဝတုဲ တၠဂုဏ်အာလောက တန်ဒှ်ဆဵုကၠုၚ်လောကဘုံ မဟာဇန် ဌာန်ရာမညဒေသရးမန် ဌာန်ညးလျုၚ်ဗုဒ္ဓသာသနာ ဗွဲမသာယာ အကြာရမျာၚ်ခၞိၚ်ကျာ် ကေလာသ တန်တဴလ္တူဒဵုပြာန်ရ။

အတိုၚ်ညးလောကသဘာဝဒုၚ်ဂိုၚ်ပ္တိန်စွံလဝ်တွံ ပူဂိုလ်ဟီုဂှ်ကလာဆလအ်လဵုမှ စာ်စ္ဍးတိတ်အာနူ ဂကောံပွဳပွိုၚ်ဟွံဂွံတုဲ ပ္ဍဲဘဝတၠဂုဏ်အာလောကလေဝ် ကမ် ပစ္စယ် အတိတ် ပစ္စုပ္ပန်တုဲ ကောဒေံ နွံ (၅) တၠ ဓမ္မတာညးလောက မွဲကီုရ။ လဂွံမ္ဂး ဝေါဟာ အရာကော်ခဴစ ညးဇၞော်ကော် ကော ညးဍောတ်ကော်ဒေအ် ဗွဲအခိုက်ယေန်သၞာၚ် အလေအ်ရာမညဘာသာ တၠဂုဏ်ဝွံ ကောနွံ ၃ တၠတုဲ ဒေအ်နွံ ၁ တၠဒှ်တုဲ ဒှ်ကောန်မရနုက်ကဵု ၄ လ္တူဟဒေအ်လေဝ် ကော်စမံၚ်ကီုရ။ လောကဝွံ ခိုဟ်ပရေအ် သၠုၚ်သဝ် ညးတြုံ ညးဗြဴ ဒှ်ဒွန်တောဲပါမံၚ်လုပ်ကီုလေဝ် လဂုဏ်ဝွံ ကောဒေံ အလုံသီုဖအိုတ် ဒှ်ညးတြုံဖအိုတ် တုဲ ဗွဲအခိုက်ကၞာညးဟီုစ မိမနွံပါရမဳမွဲကီုရ။

"လိုက်" ဗီုဒှ်လောကဳကီု "ပညာ" ဂွံဒှ်သတိ သွက်တရဴ ဂၠံၚ်တရဴ အနာဂတ်တေံဂှ် ညးအဲနွံပၟိက် သၟိက်ဒးထေက်ကဵု ဂစာန်ဖအိုတ်ရ။ လိုက်တ္ၚဲဏအ် ၜိုန်ဒှ်လောကဳကီု သွက်ဂွံဆက်အာတရဴ လောကုတ္တဵုဂှ် ကွတ်ပညာ လောကဳ ဒ္ဂေတ်ပညာ လောကုတ္တဵု နွံဗွဲသဘဴ ၜါဗီုပြၚ်ရ။

ဒုၚ်ကေတ်တဆိပ်ကြာ M.A (Religious Studies) Mahidol University

ပရေၚ်ပညာဘာတန်

ပလေဝ်ဒါန်
 • ၁၉၉၁-၁၉၉၄တန်ကောန်ၚာ်-တန်စတုတ္ထ အမက (၁) ဘာတန်သ္ဇိုၚ်မူလ-ဍုၚ်လၟိုၚ်
 • ၁၉၉၅-၂၀၀၀တန်ပဉ္စမ-တန်န၀မ အထက(၁) ဘာတန်သၠုၚ်-ဍုၚ်လၟိုၚ်
 • ၂၀၀၁တန်ဒသမ အထက (၁) ဘာတန်သၠုၚ်-မုဟ်ဍုၚ်
 • ၂၀၀၆-၂၀၀၈ B.A. (Psy) တက္ကသိုလ်-ဍုၚ်လ္ဂုၚ်
 • ၂၀၁၅-၂၀၁၉ M.A. Religious Studies, College of Religious, Mahidaol University,Thailand.
 • ၂၀၂၀ ဇူလာၚ် ၂၅ Ph.D (Buddhist Studies), DCU[၁], Myanmar

ပရေၚ်ပညာပရိယတ္တိ

ပလေဝ်ဒါန်
 • ၂၀၀၅ တန်ဍောတ် ဘာရုၚ်ဒါန်၊ဍုၚ်လၟိုၚ်
 • ၂၀၀၆ တန်ဒေါဝ် ဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိမန်၊ဍုၚ်မတ်မလီု
 • ၂၀၀၇ တန်ဇၞော် ဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိမန်၊ဍုၚ်မတ်မလီု
 • ၂၀၀၉ တန်ဓမ္မာစရိယဘာသဒ္ဓမ္မဓဇ၊ကွာန်မုဟ်ဒဵု
 • ၂၀၁၀ တန်ဓမ္မာစရိယဘာဂြိုပ် ဖာဂၠ၊ဍုၚ်ရေဝ် (မွဲလုပ်ဒ္ဂိုန်)
 • ၂၀၁၀ တန်ဓမ္မာစရိယဘာဗ္ဂေါပရိယတ္တိမန်၊ဍုၚ်မတ်မလီု
 • ၂၀၁၁-၂၀၁၂ တန်ဓမ္မာစရိယဘာဗိုလ်လ္ၚီ၊ဍုၚ်ဒဂုၚ်
 • ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တန်ဓမ္မာစရိယဘာဓမ္မစက်၊ကွာန်ကြေဝ်ဏာ
 • ၂၀၁၉ - တန်ဓမ္မာစရိယ ဘာဓမ္မစက်၊ ကွာန်ကြေဝ်ဏာ (ဒု)

ပရေၚ်အံၚ်ဇၞးတန်ဓမ္မာစရိယ

ပလေဝ်ဒါန်
 • ၂၀၁၃ ဂကောံဘာကအ်သိုခ် (ပါ၊သဳ)
 • ၂၀၁၃ ရာမညပရိယတ္တိနိကာယ (ပါ၊သဳ)
 • ၂၀၁၃ ဂကောံအလဵုအသဳ(၁၃၇၅-၂၀၁၄) (သဳ)[၂]
 • ၂၀၁၄ ဂကောံဘာကအ်သိုခ် (ဏီ) (တုဲ)
 • ၂၀၁၄ ရာမညပရိယတ္တိနိကာယ (ဏီ) (တုဲ)
 • ၂၀၁၄ ဂကောံအလဵုအသီ (ဏီ)
 • ၂၀၁၉ အံက်တိုဘာ ၂ (၁၃၈၁ သၞာံ၊ ဂိတု ဝှ် ၄ မံက် တ္ၚဲဗုဒ္ဓဝါ အခိၚ်နူဂယး) ဒုၚ်ကေတ်တဆိပ်ကြာ တန်မဟာဝိဇ္ဇာ M.A. တက္ကသိုလ် မဟိဍိုန်၊ ဍုၚ်သေံ

ရေၚ်တၠုၚ်တာလျိုၚ်ပ္ဍဲဂကောံ

ပလေဝ်ဒါန်
 • ၂၀၀၆ ပါလုပ်ပ္ဍဲညးစန်ဒက်ဂကောံ ထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာမန်(ရာမည ပညာနုဂ္ဂဟ နဒှ်ညးတာလျိုၚ်စန်ဒက်
 • ၂၀၀၇ စဵုပစ္စုပ္ပန် ကောန်ဂကောံ ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်-ဍုၚ်လၟိုၚ် MYSSL
 • ၂၀၀၈-၂၀၁၃ ကေတ်လျိုၚ် သ္ကိုပ်ဘဏ္ဍာ ဂကောံ သၚ်သၟတ်မန်ညဳသာ
 • ၂၀၀၉-၂၀၁၀ တာလျိုၚ် ဂအုပ်ရုၚ် သၚ်သၟတ်မန်ညဳသာဌာန ရုၚ်ဝါခရူ
 • ၂၀၀၉-၂၀၁၀ တာလျိုၚ် ညးစၞးသၚ်သၟတ်မန်ညဳသာ ပ္ဍဲဂကောံမန်ပံၚ်ကောံ MAU
 • ၂၀၁၀-၂၀၁၄ တာလျိုၚ် သ္ကိုပ်ဇာနှိက်ပ္ဍဲဂကောံ ရေၚ်တၠုၚ်ဖေအ်ဗြေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ACDD
 • ၂၀၁၀-၂၀၁၄ တာလျိုၚ် သ္ကိုပ်ဌာနထံက်ပၚ်ဂကောံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာမန် MESO
 • ၂၀၁၄-၂၀၁၅ တာလျိုၚ် ဥက္ကဌ(အလန်ဒုတိယ) MESO
 • ၂၀၁၄ တာလျိုၚ် ဒါရိုက်တာ ဇာနှိက်သၚ်သၟတ်မန်ကဵုပညာMYMEN
 • ၂၀၁၄ တာလျိုၚ် ညးကောပ်ကာဲ(ဗ္တောန်ကမၠောန်) ACDD(Coordinator Interm)
 • ၂၀၁၆ တာလျိုၚ် ဒါရိုက်တာဇာနှိက်သၚ်သၟတ်မန် Mon Young Monk Netowrk_MYMN
 • ၂၀၁၄ ဒက်ပတန် ဌာန်သဇိုၚ်အဲနာဲ Aue Nai Foundationတုဲ ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် ဒါရိုက်တာ
 • ၂၀၁၇-၁၈ တာလျိုၚ် ဥက္ကဌ ဂကောံကွးဘာတက္ကသိုလ်သၚ်မန်-ဍုၚ်သေံ MBSST[၃]
 • ၂၀၁၈- စဵုပစ္စုပ္ပန် တာလျိုၚ် နာယက ဇာနှိက်သၟတ်မန်-ဍုၚ်ရေဝ်
 • ၂၀၁၉ - နူတာလျိုၚ် ဒါရိုက်တာဇာနှိက်သၚ်သၟတ်မန်ဂှ် ပြံၚ်လှာဲကၠောံ နဒဒှ် ညးကဵုကသပ်
 • ၂၀၂၀ ညးကောပ်ကာဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် mnw.wikipedia.org
 • ၂၀၂၀ ညးလၟိၚ်ပရိုၚ် (24 July 2020-) ရုၚ်ရာမညနိကာယ
 • ၂၀၂၂ ဒု-ဒါရက်တာ တန်ဒစးဒုၚ်တက္ကသိုလ် - ဂကောံသၚ်သၟတ်မန်


ပရေၚ်ပညာ သုတေသန Academic Life

ပလေဝ်ဒါန်
 • 12-13 July 2018 ပတိုန်ထ္ၜးဗှ်လိက်စံၚ်သၟတ် ပ္ဍဲ "The International conference for 70th Anniversary of Faculty of Political Science, Chulalongkorn University နကဵု က္ဍိုပ်လိက်မ္ဂး Graduate Studies in the Disruptive Society: Innovation in Development Studies, Human Rights, and Resource Politics. နူကဵု ညးက္ဍိုက်ပ် Master of Arts and Doctor of Philosophy in international Development Studies (MAIDS-GRID) Programme, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thailand., Institute for Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Thailand, The Bachelor of Political Science Program in Politics and International Relations (BIR), Thammasat University, Thailand.
 • 15 December 2018 ဗှ်လိက်စံၚ် ပ္ဍဲ "The 98th Anniversary of the University of Yangon International Conference on Transformation Process in Myanmar III"
 • 10-12 November 2018 ဂှ် ဗှ်လိက်စံၚ် ပ္ဍဲ" The 2nd International Conference 2018 Innovation in Religious Education and Buddhism" မကၠောန်ဗဒှ် ဌာန် Le Beringin Hotel, Salatiga, Indonesia.

ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်

ပလေဝ်ဒါန်
 • ၂၀၀၈ စပ္တံကၠောန်လိက် ဒဿန လညာတ်မွဲပ္ၚံက် ကေုာံ ပွံက်ဆာန် ၊ စပ္တံ ချူလိက်ပရေၚ် ဂကောံမှာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန် နကဵုယၟုကၞေဟ် အာၚ်ဂျူညာဏ် ရ။
 • နကဵုယၟုကၞေဟ် အဲနာဲ (ပညာစိုတ်) လိက်အုပ် လညာတ်တၞောဝ်ပိုယ် လိက်အုပ် တၞောဝ်သၟတ်တၟိ တအ်ဂှ် ချူကၠာဲ သီုကၠောန်လိက်အုပ်ရ။
 • စပ္တံနူ ၂၀၀၈ တုဲ နကဵုဗီုပြၚ် ညးကဵုဘာ သၠုၚ်လညာတ် ပရေၚ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်၊ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ် ကောပ်ကာဲဂကောံ၊ ပရေၚ်စန်ဒက်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် စဵုကဵုလၟုဟ်ရ။
 • ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၈ ဂှ် ဂွံအခေါၚ်ဗ္တောန်ကွတ်ပရိုၚ် ပ္ဍဲဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် (ဝၚ်က) ပွိုၚ် ၆ ဂိတုတုဲ ဂွံကတ်လ္ၚတ်အာ နဲကဲချူပရိုၚ် နဲကဲချူလိက်ပရၚ်တအ်ရ။ မွဲတမြိပ်ဂှ် အ္စာနာဲကသု ကဵုဘာပရၚ်အုပ်ဓုပ် ကောပ်ကာဲဂကောံတုဲ ဂွံကတ်လ္ၚတ်လဝ်ကီုရ။
 • သၞာံ ၂၀၁၀ ဂိတု ၃ ဂှ် ဂွံကတ်လ္ၚတ်လဝ် တန်ဗ္တောန်သ္ပအ္စာ TOT ပ္ဍဲဂကောံ HREIB (EQMM) ကီု၊ ပ္ဍဲဂိတု ၅ ဂှ် တန်ဗ္တောန်သ္ပအ္စာ သၟာပရၚ်စန်ဒက် ညးဍုၚ်ကွာန် CO ပ္ဍဲဂကောံ ACDD တအ်ကီုရ။
 • နူ ၂၀၁၀ စဵုကဵုစိုပ် ၂၀၁၅ ဏအ်ဂှ် ဘိုၚ်ချဳဒရာၚ်မံၚ်၊ ဘိုၚ်ကောပ်ကာဲမံၚ် ကမၠောန်ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု အခေါၚ်အရာတုဲ ချဳဒရာၚ်တ္ၚဲတၟေၚ် ပ္ဍဲ MESO ကေုာံ ကမၠောန် ပရေၚ်စန်ဒက် ညးဍုၚ်ကွာန် ဇာနှိက် ACDD ရ။
 • သၞာံ ၂၀၁၈ ဇာန်နဝါရဳ ၂၃ ဂှ် ပတိုန်တၞးလိက်ဂရၚ်ပ္တီအာတ်လုပ်ဂကောံ "ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန်" Mon Writers Association (MWA)
 • သၞာံ ၂၀၁၈ ဂိတု ၈ ဂှ် စချူဒါန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲလဒပ်ဝဳကဳမန်
 • သၞာံ ၂၀၁၉ ဂိတု နဝ်ဝေမ်ပါ ၄ ဂှ် စပံက်ကၠုၚ်အကံက် ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် တုဲ၊ ၁၃ ဒဳဇြေန်ပါ ၂၀၁၉ ဂှ် စကေတ်လျိုၚ် ညးကောပ်ကာဲ စဵုကဵု ၁၃ မာတ် ၂၀၂၀ (အလန်ပထမ) -
 • သွက် Nordic Day 2020 ဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ 16/01/2020 ဂှ် ဒးဒုၚ်ဘိက်တုဲ ဒုၚ်တဲပတိုန်စရၚ် သွက်ဂွံတိုန်စိုပ် သ္ဘၚ် Nordic Day 2020, Myanmar မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ 14th of February 2020 ရ။
 • January 2020, 20 ပ္ဍဲပေဲါ "ဘာသာပြန်ခြၚ်းဆိုၚ်ရာဆွေးနွေးပွဲ" ဂှ် ပတိုန်ထ္ၜး ပရူဘဝ ညးကၠာဲဘာသာ ပရေၚ်ကမၠောန်ကၠာဲဘာသာ Translation in action ပွိုၚ် ၃၀ မိနေတ်တုဲ ပ္ဍဲ ဂကောံကမၠောန်ညကၠာဲဘာသာတအ်ဂှ် ပါလုပ်ကေတ်လျိုၚ်မွဲ
 • တ္ၚဲအ္စာကဝိမန် မရနုက်ကဵု (၄) ဝါ၊ဍုၚ်လၟိုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၟဝ်ကျာ ဂှ် နဒဒှ်ညးသဳကၠဳလိက်ပတ်မန် "လိက်ပတ်မန် ကဵု အကာဲအရာတ္ၚဲဏအ်" တိုန်စိုပ်သဳကၠဳလဝ်ရ။ဂလာန်မြော်ဂမၠိုၚ်

ပလေဝ်ဒါန်

သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်(၇၁)ဝါ၊ဘာသဳရိမၚ်္ဂလ (မဟာဇျာဲ)[၄]

ပရေၚ်ကၞေဟ်

ပလေဝ်ဒါန်

ပြကိုဟ်

ပလေဝ်ဒါန်

The Transition of the Rāmanna Dhammācariya association from a traditional Hierarchy to a decentralised organization. (M.A. Thesis@Mahidol University)

လိက်ပရေၚ်ဂမၠိုၚ်

ပလေဝ်ဒါန်
 1. ပွမဒက်ပ္တိုန် ဂကောံမှာဇန်
 2. နိဗ္ဗာန်လောက ဂွံမာန်ဖအိုတ်ရ
 3. လညာတ်ဂွံဗၠးၜးသၠဲလး ဒးဂွံလဝ်ပရိုၚ်တၚ်နၚ်ဒး
 4. ဟိုတ်- ပြသၞာလညာတ်၊ ဖိုဟ်- သွဟ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်
 5. ဂကောံဇြဟတ်တိုၚ်ဓယိုၚ် သၞောတ်ဒဳမဵုကရေဇြဳဂမၠိုၚ်
 6. သၟာလ္ၚတ်ၜါဆဵုဂဗကၠာ သဳကၠဳပရေၚ်ပညာ
 7. ပရေၚ်ပညာခိုဟ်မွဲကဵု တၚ်နွံပၟိက်ရေၚ်တၠုၚ်ဂမၠိုၚ်
 8. စရာဲပရေၚ်ပညာ စဵုတာအာပွကူသာန်မနုဿာ
 9. ဟိရဳသြတ္တနွံမှ ဘဝဂွံဒှ်တၠ
 10. အရာဒးစွံၚုဟ်မး သ္ၚဳရံၚ်ကဵုဒး ဘဝဂွံဗၠးည (လိက်အုပ် သာသနာသုတသိၚ်္ဂဳ)
 11. ညးပ္တဝ်ဂၠံၚ်
 12. လညာတ်ပါ်ပဲါဗၠးၜး ပရိုၚ်ဟေၚ်ပ္ညုၚ်ထ္ၜး
 13. သက်သဳခိုၚ်ဗိုန် ပစ္စုပ္ပန်ဒးနွံလၟိုန် (သာသနာသၟတ်တၟိ ၂၀၁၂၊ဂကောံရာမညပညာနုဂ္ဂဟ)
 14. ပရူဒဒှ်ဓဇက်ပၠေပ်အမေရိကာန် ပ္ဍဲပၞာန်ဂၠးဒုတိယ (လဂံါအာဇာနဲ ကၞပ် ၁၁၊ သၞာံ ၂၀၁၂)
 15. ပ္တန်သမာဓိညိ
 16. ဘာသာ ကေုာံ ၜိုဟ်လလံ
 17. ဟီုဂလာန်တၚ်ဂုဏ်ညိ
 18. ဒဳမိုကရေဇြဳဟီုဂှ်
 19. ချိုတ်အိုတ်အာဟွံမွဲ ပၠန်ဂတးဂၠမ်သြိုဟ်အဲ
 20. အကြာဓမ္မကဵု အဓမ္မဂှ် ဇၞး-ဇၞး သွဟ်နွံမာန်ဟာ
 21. စၟဂကူကၠက် စဵုကဵုဆီပဠက်
 22. ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်ကောန်ၚာ်
 23. ဒှ်ဒတုဲမြမောဝ် (ဝါ) ဟွံဒှ်ဒတုဲမြမောဝ် သွက်သၟတ်မလုပ်ဒုၚ်ရုဲစှ် အပ္ဍဲပဲါရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၂၀
 24. အသိၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သၟတ်မန် တိုန်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဂှ် ဒှ်လျးဂကူမန်ဍာံမွဲ သွက်ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၂၀ မာန်ဏောၚ် (သၞံၚ်တိုၚ်၊ ဂိတုဖေဖဝါရဳ ၁၆-၂၀၂၀)
 25. သၟတ်-သ္ဂောံဒှ်ကောန်ဍုၚ်ကတိုၚ်ကၟိဟ်မွဲ
 26. သၠာဲပတိတ်ဗွိုက်(ဗၞီအဝဏ်)ဗဟုသုတ (အမာတ်ဒိန် လၟေၚ် -၅)
 27. ဒးသ္ပအစာံညးဂၠိုၚ်၊ဍာ်ဒကေဝ်လစွံစိုတ် စရာဲသြဇာ မညဳသၟဟ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ-ပ္ဍဲဘဒ္ဒန္တသဳလာစာရ (အမာတ်ဒိန်၊လၟေၚ်(၇)-၁၃၈၃)
 28. ဇျာန်မန်တအ်လုပ်စတ္ၚဲဏအ် ဟွံဒှ်ပဳတိကဵု ကော်ဆောကဵုတၟိ (အမာတ်ဒိန်် - လၟေၚ် (၁၀))
 29. ဘဘာဓရ် ကဵု နတဲ (အမာတ်ဒိန် လၟေၚ် - ၁၁)
 30. မဒါန်ဂှ် လ္ပပကဵုဒှ် ပရေၚ်ပါ်ခြာဆက်ဆောံ (အမာတ်ဒိန် လၟေၚ် - ၁၆)
 31. ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဒှ်ဒြပ်ဂမၠိုၚ်ပိုၚ်ပြဳ ဒးတီနတဲ (အမာတ်ဒိန် လၟေၚ်-၁၇၊ ၁၃၈၄)

ဒွက်မချူလဝ်

 • သာ်အရီု
 • ဗ္တောံဒှ်ဇောတ်

ဂလာန်ဥယောဇိုန်

ပလေဝ်ဒါန်

ဂလာန်ဥယောဇိုန်ဝွံ ဒှ်ဂလာန်ဥယောဇိုန်သွက်လိက်အုပ် လဂံါတ္ၚဲစိုပ် ၁၀ သၞာံ ဂကောံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာမန်

ဗ္တောန်ကေတ်၊ ကၠိုဟ်ကဵု[၅]

ပတှေ်တုဲ၊ ဒ္ဂေတ်ဗက်၊ ကၠောန်အာမံၚ်တအ်ဂှ် ဒှ်သၞောဝ်ပရေၚ်ဘာသာမွဲကီုရ။ ဂကောံဂှ် ဒှ်အရာဘာသာတုဲ ပူဂဵုဂှ်ဒှ်အရာဓရ်ပတှေ်ရ။ ဓရ်ဍာံဒ္ဂေတ်ခိုဟ်တအ်ဂှ် တန်တဴမံၚ်အကြာပွဳပွိုၚ်ဂကောံတုဲ မွဲလ္ပာ်ဂှ် ဓရ်ဗၠေတ်ဒ္ဂေတ်ၚံက်တအ်ဂှ် တန်တဴမံၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ပူဂိုလ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ သံဃဂကောံသၚ် ဌာန်သ္အးဒုဟ်ဇၞော် ခမဳပူဂိုလ်တအ်ရ။

တၠအစောန်ဂှ် ဟဳဇွောဝ်ကဵု သၞောတ်ဝါဒပူဂိုလ်တုဲ တြုံဗြဴအာဇနဲတအ်ဂှ် ဟဳဇွောဝ်ကဵု သၞောတ်ဝါဒဂကောံရ။ ပ္ဍဲဌာန်ဂကောံဗွိုၚ်ညးဂမၠိုၚ်နွံဟေၚ် ဒုၚ်ပဠေဝ် ဒုၚ်ပြံၚ် ဒုၚ်သၠာဲလညာတ် ဝါဒပူဂိုလ်ဇကုတုဲ ဆက်အာမံၚ်တရဴအနာဂတ် ခိုဟ်တေံမာန်ရ။ ဂကောံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာမန်ပိုဲတအ်လေဝ် ပတှေ်ကေတ်ဝါဒအာဇာနဲ သၞောတ်ပံၚ်ကောံလွဳပြံၚ်တုဲဟေၚ် ရေၚ်တၠုၚ်သၠုၚ်ဏာမံၚ် လညာတ်သၚ်သၟတ်မန် ကေုာံ သၟတ်မန်တ္ၚဲဏအ်တအ်ဂှ် တ္ၚဲဏအ်လဂံါစိုပ် (၁၀) သၞာံယျ။

သၚ်သၟတ်ဂကောံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာမန်တအ် ဗ္တောန်ကေတ်မံၚ်သၞောတ်ပံၚ်ကောံ သ္ပအာဇာနဲတုဲ သွက်ဂွံကၠိုဟ်ကဵု သဘာဝပရေၚ်တၞဟ်ခြာ လက်သဏ်ဂုဏ်ဟွံတုပ်သၟဟ် ညးကဵုညးနွံဖအိုတ်ရတုဲ ပံၚ်ရေၚ်ဗစပ်တဲချဳဒရာၚ်မံၚ်ရ။

ဂကောံမတွံဂး ဌာန်ဗၠးၜးသွက်ကသပ် ချပ်ဂၞန်မွဲ၊ ထံက်ပၚ်ရေၚ်တၠုၚ် သၠုၚ်ပတိုန်မံၚ် သၚ်ကေုာံ သၟတ်တအ်နကဵု ပရေၚ်ပညာပွမဂွံကၠိုဟ်ကေတ် ပရေၚ်ဟွံတုပ်သၟဟ်တၞဟ်ခြာရေၚ်သ္ကအ်မတန်ဒေါံမံၚ် အကြာမဟာဇန်မန်တအ်ဂှ် တ္ၚဲဏအ် ဒးဗ္တောန်ကေတ်တုဲ တ္ၚဲယး ဒးကၠိုဟ်ကဵုညးသ္ကအ်အိုတ်ဏောၚ်။ ဍာ်ဒကေဝ်ဏံဂှ် ဒှ်သွဟ် သွက်ညးထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာမန်တအ်ဟေၚ်ရ။

ဂလာန်ပ္တုဲ - ပူဂိုလ်မွဲမွဲ ဂကောံမွဲမွဲ ဂကူမွဲမွဲ ဘာသာမွဲမွဲ ဗ္တောန်ကေတ်သဘာဝ ပရေၚ်တၞဟ်ခြာ ဟွံတုပ်သၟဟ်ရေၚ်သ္ကအ်ဟွံမာန်ကီု၊ ကၠိုဟ်ကဵုလ္တူလညာတ်ကသပ် ညးတၞဟ်ခြာဟွံတုပ်သၟဟ် အကြာကောန်ဂကူဇကု ရေၚ်သ္ကံဟွံမာန်ကီု မွဲဟာန်ကေုာံ ဂွံကၠိုဟ်ကဵု အကြာသဘာဝဂကူဘာသာ တၞဟ်ခြာဟွံတုပ်သၟဟ်တုဲ ဂွံဒုၚ်ကဵုတဲမာန် ရန်တၟအ်ဖျေံသန္နိဌာန်တုဲဟေၚ် ဆက်ဂံါအာမံၚ် လဂံါအနာဂတ်ဂတတေံ နကဵုဝါဒအာဇာနဲပေၚ်ၚ်ဟေၚ်။

တၚ်ဂၞၚ်

ပလေဝ်ဒါန်

https://web.facebook.com/MYMN2016

https://web.facebook.com/acdd.burma

 1. လိက်အုပ် လဂံါတ္ၚဲစိုပ် ဂကောံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာမန် ၁၀ သၞာံ 10 Years Step of Today of Mon Supporting Education Organization MESO
 1. www.dcumyanmar.com
 2. ဂကောံပညာပါရမဳ (၁၃၇၆) လိက်ကၞပ်ပရိယတ္တိ ကၞပ်(၂)၊ တိုက်လိက်ဘာဗိုလ်လ္ၚဳ-ဍုၚ်ဒဂုၚ်၊ မုက်လိက် ၂၅။
 3. https://web.facebook.com/mbsst
 4. 2018 မဂ္ဂဇြေန်မန် ဂမြၚ်အာဲဟံသာ ကၞပ် (၂)၊ Gommrang Aihongsar Monmagazine No.2-2018.
 5. ၂၀၁၆၊ လဂံါတ္ၚဲစိုပ် ဂကောံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာမန် ၁၀ သၞာံ 10 Years Step of Today of Mon Supporting Education Organization MESO