ဘဒ္ဒန္တဝိလာသ ဝွံ ဒှ်နွံပိုန် ဘာလွဳမာန်ရတ် (နူ သၞာံ ၁၃၅၂) ကွာန်ကအ်ခပုင် ကေုာံ ဘာထံင်ကှ်ေ (နူသၞာံ ၁၃၄၅) ကွာန်ထံင်ကှ်ေ၊ ဍုင်ကၟာဝက် ရးဇြာတုဲ ဒှ်အစာဓမ္မကထိုက် (အစာဓရ်) ယၟုပြာကတ်မွဲဇကုရ။ ကျာ်ဇၞော်အစာဝိလာသဝွံ ပ္ဍဲအခိင် ဘဝသင်သၟတ်တေအ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၃၃၆ ပ္ဍဲဂကောံသင်ဓမံက်ပတိုန်လိက်ပတ်မည်ဂှ် ချဳဓရာင်ကၠုင်လဝ် ဗွဲမကတိုင်ကၟဟ် မွဲစွံ ကုကျာ်ဇၞော်အစာသိင်္ဃ ကေုာံ ကျာ်ဇၞော်ပါလိတ၊ နကဵု ဂကောံဏအ်ဂှ် တက်ပ္တိတ် လိက်ဂတာပ်ခေတ် ရ။ နကဵု ယၟုကၞေဟ် ကြဝိတ်မည်ဂှ် ကျာ်ဇၞော် ချူဇန်ကၠုင်လဝ် လိက်ပရေင်၊ ကဗျနာနာသာ်နွံရ။ နူသၞာံ ၁၃၄၅ ဂှ် ဂွံဒှ် နွံပိုန် ဘာထံင်ကှ်ေ ကွာန်ကၟာဝက်တုဲ ဇၞော်မောဝ်လဝ် ဒတန်သာသနာဂှ် နူဂှ် အာပဒတဴ ပ္ဍဲဘာလွဳမာန်ရတ် ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ခပုင်ပၠန်ရ။ ဗွဲကြဴ ကာလအာယုက်ဇၞော်ဂှ် ကၠုင်ပဒတဴ ပ္ဍဲဘာထံင်ကှ်ေပၠန်ရ။

ဘဒ္ဒန္တဝိလာသ
ဘဒ္ဒန္တဝိလာသ
ဗီုရုပ် ကျာ်ဇၞော်ဝိလာသ နူသၞာံ ၂၀၁၄
သၠးဂၠံဂဝ် မာံယှိုဲခါင်
(1933-03-14) မာတ် ၁၄၊ ၁၉၃၃ (အာယုက် ၉၁)
ကွာန်ကအ်ခပုင်၊ ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်
ဂကူ  Monမန်
ကောန်ဍုင်  Myanmarကောန်ဍုင်ဗၟာ
ကဆံင်ပညာ တန်ဒေါဝ်
ဘာ ဘာကၠအ်ပၞဟ်၊ မုဟ်ဍုင်
အံက် နာဲတုင်မံင် မိဨတေန်
ဂယိုင်လမျီု ဓမ္မကထိုက်

အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဗွဲခမၞန်

ပလေဝ်ဒါန်

အစာဓမ္မကထိုက် ဘဒ္ဒန္တဝိလာသဝွံ က္တဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၃၃ မာတ် ၁၅ (သက္ကရာဇ် ၁၂၉၄ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန် ၅ စွေက်) တ္ၚဲဗုဒ္ဓဝါ အခိင်ဂယး ၁၀ နာဍဳ မဒှ်ကောန် နာဲတုင်မံင်၊ မိဨခေန် ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ခပုင်၊ ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်။ ပၞောဝ်ကောဒေအ် သီုဖအိုတ် ၆ တၠဂှ် ကျာ်ဇၞော် ဒှ်ကောန်ထဍဲ မရနုက်ကဵုပန်၊ နူဍောတ်ဍောတ် ညးခုတ်ခဴကဵုလဝ် ယၟု မာံယှိုဲခါင် (ရွှေခိုင်း)။ ၝောဲ ကဵု ကော ကျာ်ဇၞော်ပိတၠဂှ် မိလျးသန် (မိယှိုဲတာန်)၊ မာံလျးထဝ် (မာံယှိုဲထေ)၊ မာံလျးရတ် (မာံယှိုဲယဳ)၊ ဒေအ်ကျာ်ဇၞော်ၜါဂှ် မိညာဏ်မၞိက် (မိညောအ်မြ)၊ မာံအံင်ကျာင်။ အခိင်ကျာ်ဇၞော် မကလိဂွံ အာယုက် ၁၃ သၞာံ၊ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၄၅ ဂိတုဨပြဳ ၁၂ (သက္ကရာဇ် ၁၃၀၇ ဂိတုပသာ် ၁၂ မမံက်) တ္ၚဲအဒိုတ်ဂှ် ပထပိုယ်သာမဏဳ ဇရေင်ကျာ်ဇၞော်အစာသဳလာစာရ ဘာမ္ၚဵုအံင်ဇၞး ကွာန်ကအ်ခပုင်။ ကျာ်ဇၞော် ပထပိုယ် ဂွံ ပန်ဝှ်၊ ရာံတိတ် နူထပိုယ်တုဲ လုပ်ကၠောန်ဗ္ၚ ကရောမ်မိမၜါရ။ အခိင်ကာလ မကလိဂွံအာယုက် ၂၂ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၅၄ ဂိတုဂျောန် ၁၁ (သက္ကရာဇ် ၁၃၁၆ ဂိတုဒဂိုန် ၁၁ မမံက်) တ္ၚဲအဒိုတ်ဂှ် ပခမဳ ပ္ဍဲသိမ် ဘာမ္ၚဵုအံင်ဇၞး ကွာန်ကအ်ခပုင်၊ ကျာ်ဇၞော်အစာကေတုမာလာ ဘာအင်ဝ ဒှ်အစာဥပ္ပဇ္ဇျာယ်ရ။ ပ္ဍဲဘာမ္ၚဵုအံင်ဇၞးဂှ် လုပ်ဒဂိုန်ဝှ် ၁ ဝှ်တုဲ အာကတ်လိက် ပ္ဍဲဇရေင် ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒက (ကျာ်ဇၞော်ဖျူ) ဘာမဟာဝိဟာရ၊ ကွာန်ဝါဍောတ် တကအ်ခၟိုင်၊ နူဂှ် အာကတ်လဝ် ဇရေင်ဘဒ္ဒန္တကေတုသာရ ဘာကၠအ်ပၞဟ် ဍုင်မုဟ်ဍုင် မသုန်သၞာံ၊ နူကဵု ဘာကၠအ်ပၞဟ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၃၁၇ ဂှ် ဂွံအံင်ကေတ် တန်ဍောတ် နူအလဵုအသဳ၊ သက္ကရာဇ် ၁၃၁၈ ဂှ် ဂွံအံင်ကေတ် တန်ဒေါဝ် နူအလဵုအသဳရ။ နူဂှ် အာပဒတဴ ဇရေင်ကျာ်ဇၞော်ဘဒ္ဒန္တဝိသုဒ္ဓ ဘာဇၞော် ကွာန်တၟအ်ကၞေင် ပွိုင်ဍုင်ရေဝ် ၁ သၞာံ၊ နူဂှ်ပၠန် အာပဒတဴ ဇရေင်ကျာ်ဇၞော် ဘဒ္ဒန္တကေတုမတဳ ဘာခရိုက်သာံ ဍုင်ရေဝ် ၇ သၞာံ၊ အာပဒတဴ ဇရေင် ဘဒ္ဒန္တကေတုမာလာ ဘာဇၞော် ကွာန်သၞေဟ်ခရေင် ၂ သၞာံရ။[၁]

ကျာ်ဇၞော်ဘဒ္ဒန္တဝိလာသဝွံ နူဘဝခမဳသၟတ်ဂှ် ဒှ်အစာဓရ် ယၟုပြာကတ်မွဲဇကုရ။ သက္ကရာဇ် ၜိုတ် ၁၃၄၂ ဂှ် က္ညကၠုင် ပဒတဴ ပ္ဍဲဘာထံင်ကှ်ေ ကွာန်ကၟာဝက်ရ။ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ကျာ်ဇၞော်ပုပ္ဖ (တၠဂုဏ်ခေအ်) ဒှ်ဒၟံင် ကျာ်ဇၞော် ဘာထံင်ကှ်ေဂှ်ရ။ သက္ကရာဇ် ၁၃၄၅ ကျာ်ဇၞော်ပုပ္ဖ စဴအာသွဝ်တုဲ မဂွံဒုင်ခပတိုန် နဒဒှ် နွံပိုန်ဘာထံင်ကှ်ေဂှ်ရ။ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ကျာ်ဇၞော်ဝိလာသ က္လိဂွံ အာယုက် ၅၁၊ ၂၉ ဝှ်။[၂] ကြဴနူ ကျာ်ဇၞော်ဝိလာသ မဂွံဒှ် ကျာ်ဇၞော်တုဲ ခမဳသင် နူကွာန်ဒူရာ၊ နူကွာန်ကအ်ဒုန်မြင်တအ် ကၠုင်ပဒတဴ ပ္ဍဲဘာထံင်ကှ်ေဂှ်တုဲ ခမဳသင် ဂၠိုင်တိုန်တုဲ ဒတန်သာသနာ ဘာထံင်ကှ်ေဂှ် နူကဵု မကေင်နွံလဝ် ကျာ်ဇၞော်မွဲကဵု ကပ္ပိယမွဲဂှ် ဒှ်ကၠုင် ခမဳသင် အကြာ ၂၀ - ၃၀ ဇကုရ။ မွဲလပါ်ပၠန် ကမၠောန်သြိုင်ဇမၞော်ဖလှဲဘာ မွဲအခိင်တေအ် ကၠောန်ဒၟံင် ဟွံအံင်ဇၞးဂှ်လေဝ်၊ ဇၞော်သၠုဲပ္တိတ်ဘာ မာန်ကၠုင်ရ။ နကဵုအခိုက်တြေံ လကျာ် ရပ်လှုဲဟွံဂွံ ဂးတုဲ သြန်ဘာအိုတ်သီုဂှ် ဒါယကာဘာဇၞော်တအ်ဟေင် ရပ်၊ တုဲပၠန် ကမၠောန်သြိုင်ဘာတအ်လေဝ် ပ္အပ်ကဵုလဝ် ဒါယကာဘာဇၞော်ဖအိုတ်ရ။ ကျာ်ဇၞော်ဝိလာသ ဒှ် ညးမနွံပိုန်ဘာတုဲ သြန်ဘာ သီုဖအိုတ်ဂှ် အလဵုဇကု ကျာ်ဇၞော် ဒုင်တဲ၊ ဂိုင်ဒေပ်တုဲ အလဵုဇကု ကျာ်ဇၞော် အာဂတ ပၠတရဴ ပ္ဍဲကမၠောန်သြိုင်ဘာဂှ်ရ။ ဟိုတ်နူဏအ်တုဲ ဒါယကာတအ် နွံဓဝ်ပတှ်ေ၊ ဓဝ်သဒ္ဓါလေဝ် က္တဵုဒှ်ဂၠိုင်တုဲ ကမၠောန်ဇၞော်ပ္တိုန်ဘာဂှ် တုဲဒှ်အာ ဗွဲမလောဲသွာရ။[၃][၁]

နူစ သက္ကရာဇ် ၁၃၄၇ ကေတ်လျိုင် နဒဒှ် ဂကောံသံဃနာယက ကွာန်ထံင်ကှ်ေ ကေုာံ သဇိုင်ဝန် ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်ဂှ် လုပ်ယိုက်ဂၠေင်လဝ်ကီုရ။[၁] သက္ကရာဇ် ၁၃၅၂ ဂှ် ဘာနိဗ္ဗိန္ဒာရာမ မဒှ်ဘာလကျာ် မနွံဗဒါဲကၟာဘင်ဍင်၊ ကွာန်ကအ်ခပုင် မဒှ်ဒၟံင် ဘာလကျာ်ဗၟာဂှ် ဟိုတ်နူ ကျာ်ဇၞော်ဗၟာ ပ္ဍဲဘာဂှ် က္လိလောန် ဒုဟ်သာသနာတုဲ ဒးတိတ်အာ နူဘာဂှ်ရ။ တၞဟ်နမဂွံ ဆက်မင်မွဲအာ ဒတန်သာသနာဂှ်တုဲ နူကဵု ကျာ်ဇၞော်အစာတၠဘာမ္ၚဵုအံင်ဇၞး ကေုာံ ဂကောံသံဃနာယက ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင် ပ္အပ်ကဵု ကျာ်ဇၞော်ဝိလာသ ရ။ ဘာထံင်ကှ်ေဂှ် ကျာ်ဇၞော် ပ္အပ်ကဵု ကောန်ကွးဇကု တၠဂုဏ်အစာဝဳရိယ (တၠဂုဏ်အုန်းသီး) မညးဒှ် ဇာတိ ကွာန်ကအ်ဒုန်မြင်တုဲ ညး အာပဒတဴ ပ္ဍဲဘာတေအ်ရ။ ညးစိုပ်ဘာဂှ်တုဲ ယၟုဘာဂှ် ညးသၠာဲစုတ် နကဵု ဘာသာမန် ဘာလွဳမာန်ရတ် ရ။[၃]

လညာတ် ကေုာံ ဒဿနဘဝ

ပလေဝ်ဒါန်

အစာဓမ္မကထိုက် ဘဒ္ဒန္တဝိလာသဝွံ ဒှ်မၞိဟ်မတ္ၚအ်ဗှ်လိက်မွဲတုဲ ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲ ဇၟာပ်မဂွံအခိင်ဂှ် ညးဗှ်ဒၟံင်လိက် လၟိုန်ကာလရ။ ဗွဲတၟေင် လိက်မဆေင်ကဵု ဒဿနဘဝတအ်ဂှ် ညးမလေပ် ဗှ်ဂၠိုင်ရ။ ရန်တၟအ်ကဵု ကောန်ကွးတအ် စိုတ်ဂွံလုပ်ကဵု ပရေင်ဗှ်လိက်တုဲ ပ္ဍဲကဵု ဘာထံင်ကှ်ေ ကွာန်ကၟာဝက်ဂှ် လိက်ကောန်င္ၚာ်ကီု သီုကဵု လိက်ညးဇၞော် ဗီုကဵု လိက်ကာတောန် လိက် ရွှေသွေး၊ မိုးသောက်ပန်း၊ လိက်ဂျာနေဝ်ဂကူနာနာ၊ လိက်ပရိုင်တအ်ဂှ် ဒုင်ကေတ်လဝ် လၟေင်လၟေင်ရ။ အခိင် ကွးဘာတက္ကသိုလ်ဂမၠိုင် မကၠုင်သွံ လိက်မဂ္ဂဇြေန် ပ္ဍဲဘာပၠန်လေဝ် ကောန်ထပိုယ် ကောန်နာဲတအ် သီုဖအိုတ် ညးမွဲ မွဲကၞပ် ညး ကဵုရာန်ဗှ် ဖအိုတ်ရ။ ကျာ်ဇၞော်အစာဝိလာသဂှ် ဟိုတ်မဒှ် မၞိဟ်မချပ် တၞဟ်ခြာ၊ မဟီု လညာတ်တၞဟ်ခြာ နူမၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုင်တအ် နွံစဒှ်တုဲ ဗွဲတၟေင် အခိင်ကာလ ညးအာယုက်ဇၞော်ဏအ်ဂှ် ညးတၞဟ်တအ် မလေပ်ဟီုစ မၞိဟ်ဟွံကေတ်ဂၠံင်ဍာန် ဗီုဗီုဏအ် ကေင်နွံကၠုင်ကီုရ။ ဆဂး ကျာ်ဇၞော်ဝိလာသ ညးဟွံစွံ ပဓါန လတူညးဂမၠိုင် မဟီုပါ်ပါဲ လတူလညာတ်ညး ဗီုမနွံဒၟံင်ဂှ်ဟေင် ညးဆက်ဟီုတွဟ်ဒၟံင်ရ။ ညးဝွံ ၜိုန်ရ ဒှ်ဒၟံင် အစာဓမ္မကထိုက် ယၟုပြာကတ်မွဲ မနွံကဵု ရမ္သာင်ခိုဟ်ကီုလေဝ် ဗွဲကြဴဏအ် ညးဟွံမိက်တွဟ်ဓရ် နကဵု နဲအခိုက်တြေံ၊ ညးမွဲဇကုဓဝ် မနွံလတူပၞင်တုဲ ဟီုတွဟ်ဒၟံင်ဂှ်ရ။ စၞးဂှ် ညး နွံပၟိက် မိက်ဂွံ ဟီုဂး ချပ်ဂၞန် ပရူဓရ် နကဵု ဗီုဓရီုကျာဂၠိုင်ရ။ ကျာ်ဇၞော် ဟီု "အဲ ကလေင်ကလင် ကဝးဓဝ်အဲ မတွဟ်လဝ် ကိုပ်ကၠာတေအ်မ္ဂး အဲ ဂွကၠုင် ပ္ဍဲစိုတ်၊ ဇကုမွဲဓဝ် ဟီုတုဲ ကဵုညးတၞဟ် ဒုင်ဒၟံင် ကျာ်ကျာ်"။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗွဲကြဴဏအ် ညး နွံပၟိက် ဟီုဂး သဳကၠဳ ပရူဓရ် နဒဒှ် ဗီုဓရီုကျာဂၠိုင်ရ။

စပ်ကဵု လညာတ် ကေုာံ ဒဿနဘဝ ကျာ်ဇၞော်အစာဝိလာသတုဲ အဲနာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ ညးမကေင်ဒှ်လဝ် ကွးကျာ်ဇၞော် ပ္ဍဲဘဝထပိုယ် နူအာယုက် ၁၀ သၞာံ၊ နူစ သၞာံ ကျာ်ဇၞော် မဂွံဒှ် နွံပိုန်ဘာ ဘာထံင်ကှ်ေ ကွာန်ကၟာဝက် လုကဴ ပွိုင် ဗဒါဲ ၈ သၞာံ၊ ရာံတိတ် နူထပိုယ်တုဲ ဗွဲမဗဗွဲကဵု အခိင်အခါ ကေင်ခစလဝ် ကျာ်ဇၞော်၊ ပ္ဍဲ ဘဝခမဳလေဝ် ကေင်မံင်ပဒတဴကၠုင်လဝ် ဇရေင်ကျာ်ဇၞော်ကီုရ။ ၜိုတ်အဲ မတီ ၜိုတ်မကေင် စုက်လုက်ကၠုင်လဝ် ကုကျာ်ဇၞော်ဂှ် ချူပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု ကုညးမဗှ်လိက်ဝွံရ။

လညာတ်ဒဿန ပရေင်ဂကူ

ပလေဝ်ဒါန်

လညာတ်ဒဿန ကျာ်ဇၞော်အစာဝိလာသ မစပ််ကဵု ပရေင်ဂကူမန်မ္ဂး ဗွဲမဂၠိုင် ပိုယ်ဂွံဆဵုကေတ် နူကဵု လိက်ပရေင်၊ လိက်ပေါမ် မညးချူလဝ် ပ္ဍဲလိက်ဂတာပ်ခေတ် ဂၠိုင်ရ။ ပ္ဍဲ လိက်ဂတာပ်ခေတ် ကၞပ်မွဲဂှ် ကျာ်ဇၞော်ချူလဝ် "ပေါမ်ကောန်ဗော်မင်ပြေင်" မွဲရ။ ပ္ဍဲပေါမ်ဂှ် နွံ ညးတၠဒြပ် တြုဟ် ကဵု ဗြဴ ညးၜါ က္လိဂွံလဝ် ကောန်မွဲ ကဵုလဝ် ယၟု ကောန်ဗော်။ ဟိုတ်နူ မပတှ်ေပိုန်ဒြပ်တုဲ ဟွံကဵု ဗ္တောန်ပညာ၊ ဗွဲကြဴ ပိုန်ဒြပ် ယာဲတတအ် လေင်အိုတ်တုဲ သှ်ေဒြပ်ညိည ရာန်ပြေင်မသုန်တုဲ ကဵု ကောန်ဗော် မင်စပြေင်။ မွဲကရောမ် ကုဂမာပြေင်ပန်ဂှ် ကောန်ဗော် အာမင်ပြေင်ဇကု မသုန်ဂှ်ရ။ ပြေင်ညးတၞဟ် နွံကဵု ကၠံ၊ ပြေင်ကောန်ဗော် နွံဆ မသုန်ဓဝ်ရ။ ဆဂး ဇၟာပ်ပြေင် မလုပ် ကၠအ်ညးတၞဟ်၊ မလုပ် အရှာမ်ဘာမ္ဂး ဒှ်ဒၟံင် ပြေင် ကောန်ဗော်တွဵုတုဲ ညးတၞဟ်တအ် မံင်ၜိုဟ်ၜိုဟ်၊ ကောန်ဗော်မွဲဓဝ် ဒးဒြေပ် ထဍေင်ဒၟံင် ပြေင် ကၠိုဟ်တ္ၚဲတုဲ ညးတေအ် ဟီု ကုအပါညးတေအ် ဒဒှ်ရ ပြေင်ညးတေအ် ဂၠာန်၊ လုပ် ကၠအ်ညးတၞဟ်။ ညးတေအ် မိက်ဂွံကဵု သွံထောအ်ရ။ အပါ ကောန်ဗော် စှ်ေစိုတ် ကောန်ဗော် ဟွံတီ ပြေင်ဇကု ဒှ်မာန်ရောင်တုဲ ပ္ဍဲ ဂြင်ပြေင် ကောန်ဗော်မသုန်ဂှ် အပါညးတေအ် စုတ်လဝ်ကဵု လကံက်ထာင်သတ်ဗြဴ။ ကောန်ဗော် ဂွံသမ္တီပြေင်ဇကုဒးရ။ ကောန်ဗော် လဴဟီု ကုညးတၞဟ်တုဲ ညးတၞဟ်တအ်လေဝ် စုတ်ဗက် လကံင်ထာင်သတ်ဗြဴ ပ္ဍဲဂြင်ပြေင် ညးတၞဟ်ကီုရ။

ပြေင် လုပ်ကၠအ် ညးတၞဟ်ဟီု ပြေင်ကောန်ဗော် ဂးတုဲ ကောန်ဗော် ဟီု

 

[၄]

မြဴသာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အုပ်လဝ် နိဂီု ပေါမ်ညးရ။

ကောန်ဗော်ဂှ် ကျာ်ဇၞော် ပတုပ်လဝ် နဒဒှ် ဥပမာ ဂကူမန်ရ။ ဂကူမန်တအ်ဂှ် ဒှ်ဂကူ မနွံကဵု ဝင်သၠုင်ပြဲ တ္ၚဲဏအ် ဒှ်ဒၟံင် ဆမၞိဟ်ပၟင်ပြေင်။ ဟိုတ်နူ ပညာဟွံမဲတုဲ ဣလဵု ဒှ် ကမၠောန်ဇကု၊ ဣလဵု ဟွံဒှ် ကမၠောန်ဇကုဂှ် ပါ်ပါဲဟွံဒးတုဲ ဗက်ကၠောန်ဒၟံင် ဖအိုတ်၊ ဒးဒုင်စကာ ကုညးတၞဟ်။ ယဝ်ရ ကမၠောန်ဇကု ဇကုကၠောန်မ္ဂး၊ ယဝ်ရ ပြေင်ဇကုရ ဇကုမင်မ္ဂး ဇကုဟွံဒးဍောင်၊ ကမၠောန်လေဝ် စိုပ်တရဴပြဟ် စိုပ်တရဴဂၠိုင်ရ။ လညာတ်ဒဿန ကျာ်ဇၞော်ဏအ် စဵုတ္ၚဲဏအ် ကိတ်ညဳဒၟံင်ဖိုဟ်ရ။ လကျာ်ဂကူတၞဟ် သြိုင်ဘာလေဝ် ဇကုဒးကဵု၊ လကျာ်မန်ဇကု သြိုင်ဘာလေဝ် ဇကုဒးကဵု၊ ဂကူတၞဟ်ကၠုင်လေဝ် ဇကုဒးဗ္စ၊ ကပေါတ် ဂကူတၞဟ်လေဝ် ဇကုဒးရာန် ဒးလိင်၊ က္ဍိုပ်သကိုပ်ဂကူတၞဟ် ကၠောန်သွက်အဝဵုဍေဟ်လေဝ် ဇကုဒးဗိုင်ကၠောန် ဗိုင်ချိုတ်မ္ဂး၊ ဇကု ဟွံဍောင် ညးဂှ် ဂွံဍောင်ရော။ တုဲပၠန် ဇကုဗျိဒၟံင် ပြေင်ဇကု ဂၠာန်၊ မၞိဟ်ဇကု ဂကူဇကု ဟီုဟွံမာန်။

အတိုင်လညာတ်ဏအ်ပၠန် ကျာ်ဇၞော်ချူလဝ် လိက်ပရေင် "ဗရုမံင် မဟောသဓ" ပ္ဍဲ လိက်ဂတာပ်ခေတ် ကၞပ်ပိ၊ ကျာ်ဇၞော် အုပ်လဝ် နိဂီုလိက်ညး

 

[၅]

ပ္ဍဲ သဘင်မာဲ သၞာံ ၁၉၉၀ တေအ်ဂှ် ပ္ဍဲကၟာဝက်ပိုယ် ဗော်ကိစ္စဇၞော်အိုတ် ဂကောံဒဳမဝ်ကရေသဳကောန်ဂကူမန် ကဵု ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳဂှ် ဒြဟတ်ဇၞော်ဒၟံင်ရ။ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ဒှ်လဝ် ပရေင်ကလိုက်ကမဵု ဒစာံပန်မ ခြာဟွံလအ်ကွေဟ်ကွေဟ်တုဲ ရဲကွာန်ကၟာဝက် လ္ၚဵုတအ်ဟီု ကွးဘာ မတိတ်အာဂြိုပ်တအ် ဍေဟ်ဂွံစဴကၠုင် ဗွဲမပြဟ်မာန်တုဲ ဒးစုတ်မာဲကဵု ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ (ဗော်ခမံက်) ရ။ ဗော်မန်ဂှ် ဂွံတဆိပ်ပကဴသၟိင်တ္ၚဲတုဲ အရေဝ်အကြာကွာန် ဟီုဒၟံင် "ဂလဝ် ခမံက်တုဲမှ ၜှ်ကဴဂွံ" အဓိပ္ပါယ်ဍေဟ်ဂှ် ဗော်အေဝ်အေဝ်ဒဳ ဇၞးတုဲဟေင် အခေါင်အရာမန် မံက်ဂတဝ်မာန်ရ။ ဟီုပရူ ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ ပ္ဍဲ ကၟာဝက်မ္ဂး အရာပိုယ် ဝိုတ်စ ဟွံဂွံ နွံမွဲ၊ အရာဂှ် ဒှ်အရာမဒးကေတ် ခန်လ္ၚတ်ခိုဟ်လေဝ် ဟီုဂွံရ။ ပ္ဍဲ ကၟာဝက်ဂှ် ဂကောံၜိုပ်ဗၠာဲ ဟီုဂှ် ဒှ်ဂကောံတွိင်တွိုက်မန် ဒြဟတ်ဇၞော်ဒၟံင် ၜိုတ်ဒးရးရ။ ကောန်ဂကောံ ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် ဒှ်ကွးဘာတက္ကသိုလ်ဂၠိုင်ရ။ ပ္ဍဲမွဲတ္ၚဲ ကၠာဟွံစပေါဲဏီ အဃောဍေဟ်တအ် မပလေဝ်ပလေတ် ပ္ကိတ်ဒၟံင် တွိင်တွိုက်ဂှ် ဍေဟ်တအ် ဟွံဂွံဗိုက်လတက် ကယျိုင်မန်ဏီရ။ ညးဂှ်မွဲ အာဟီုကဵု ကျာ်ဇၞော်ပါလိတ၊ ဒဒှ်ရ ရဲ ဂကောံၜိုပ်ဗၠာဲတအ်ဂှ် ဟွံဗိုက်ကယျိုင်မန်တုဲ ကျာ်ဇၞော်ပါလိတလေဝ် စိုတ်ဓါတ်ဂကူထတ်ၜက်လောန်ကာဲ ဟီုၜေဟ်ၜါဲဏာ ကဵုဍေဟ်တအ် ဗွဲမသကာတ်မြဟ်ရ။ ကောန်ဂကောံ ၜိုပ်ဗၠာဲတအ်လေဝ် ဒှ်ဒေါသ ထေဲကဵု ကျာ်ဇၞော်တုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ် ဍေဟ်တအ် ဟွံဗိုက်လတက် ကယျိုင်မန်ရ။ ကျာ်ဇၞော်လေဝ် ထေဲလတူထေဲပၠန်တုဲ နူဂှ်တုဲ ဟိုတ်နူထေဲကဵု ကျာ်ဇၞော်ပါလိတတုဲ ဍေဟ်တအ် ဟွံဆက်ကၠောန် ကမၠောန်မန်ရ။ ဗွဲကြဴညိ အခိင်ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ က္တဵုဒှ်ကၠုင်ဂှ် မၞိဟ် နူဂကောံဂှ် ကြပ်သီုဖအိုတ် ဒှ်အာ ကောန်ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ အိုတ်ရ။ စနူဂှ်တုဲ ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ ဒြဟတ်ဇၞော်အာ ပ္ဍဲကွာန်ကၟာဝက် ပ္ဍဲအရာပ်လဒေါဝ်ကွာန်ဂှ်ရ။ ပ္ဍဲအခိင် တဝဟ်မာဲဂှ် ဒှ်အခိင် ပ္ဍဲ ဘာထံင်ကှ်ေဂှ် ပံက်လဝ် ဘာမန်ဥတုကညင်တုဲ နကဵု အဲ၊ ဗ္တောန်ဒၟံင်လိက် ကုကွးဘာတအ်ရ။ ကျာ်ဇၞော် မိင်နူတၞဟ်တုဲ လဴကဵုပိုယ် အရေဝ်မွဲပိုတ် "ဒိုင်ဗျုဇိုင်ကဝ် ဂလဝ်ခမံက် လ္ပလုပ်ခံက်ပိုယ်" အခိင်ဂှ် ဒဝ်အံင်သာန်သုကျဳ ဒးဒၟံင်ထံင်သ္ၚိတုဲ ညးဟီုစ ဒိုင်ဗျုဇိုင်ကဝ်ရ။ တုဲပၠန် အေန်အေဝ်ဒဳဂှ် ဂွံလဝ် တဆိပ်ခမံက်တုဲ မိင်ဒး အရေဝ်ဂှ်ဗက် ကၠိုဟ်အာ အဓိပ္ပါယ်ရ။ နကဵုအဲ ဗ္တောန်ကဵု ကွးဘာဥတုကညင်တအ်တုဲ ဇၟာပ် ဍေဟ်တအ် မဆဵု ရဲဗော်အေန်အေဝ်ဒဳမ္ဂး ဍေဟ်တအ် ပခေအ်လဝ် ဇိုင်မွဲဒိုဟ်တုဲ ကရေဲ "ဒိုင်ဗျုဇိုင်ကဝ် ဂလဝ်ခမံက် လ္ပလုပ်ခံက်ပိုယ် ဒေင် ဒေင်" ရ။ သွက်ဂွံ ပဒေါအ် ကောန်င္ၚာ်တအ်ဂှ်တုဲ ရဲဗော်အေန်အေဝ်ဒဳတအ် ကၠုင်ဟီုကဵု ကျာ်ဇၞော်ရ။ မုညးတအ် မဟီုဂးဒၟံင်ဂှ် နကဵုအဲ ဟွံဂွံမိင်ရ။ နကဵုအဲလေဝ် အခိင်ဂှ် အာယုက်ဍေတ် အဃောကြဴဒၟံင်တုဲ မၞိဟ်စဂှ် စှ်ေနူဘာ အဲဗလးကဵု ကောန်င္ၚာ်တအ် ကရေဲဗက် လက်ကြဴ "ဒိုင်ဗျုဇိုင်ကဝ် ဂလဝ်ခမံက် လ္ပလုပ်ခံက်ပိုယ် ဒေင် ဒေင်" ရ။ ကျာ်ဇၞော် ၜိုန်ရတီဒၟံင်ကီုလေဝ် မုဟွံဟီုကဵုအဲ ကၠတ်အီဒၟံင် သ္ၚိတ်သ္ၚိတ် ဒှ်မာန်ရ။

တ္ၚဲစုတ်မာဲဂှ် ဂိတုမေ ၂၇ (ဇှ်ေ ၄ မမံက်) ဂိတုမေ ၂၃ (တ္ၚဲသဳ ဂိတုပသာ်အိုတ်) ဂှ် ကျာ်ဇၞော် ကဵု တက်ခၞုက် ဟွံကဵုဇူ တက်ဒၟံင် ဟွံဒေါအ်တုဲ၊ ဒါယကာတအ် သီုဖအိုတ် ပ္ဍဲဘာ မုဒှ်ရော ကေတ်ဟွံဒး ဂၠောဲတိုန်ကၠုင်ဘာ သီုဖအိုတ်ရ။ ဗွဲမဂၠိုင် တက်ခၞုက်ဗီုဂှ်မ္ဂး ကျာ်ဇၞော် ဒှ်မွဲမွဲရ။ ဒါယကာ ပေင်ဒၟံင်ဘာရ။ ကျာ်ဇၞော် တိုန်ပၞင်တုဲ ဟီု

"အဲဂွံမိင်ဒၟံင် အကြာအရာပ် အကြာကွာန်၊ ညးလ္ၚဵုဟီု "ဂလဝ်ခမံက်တုဲမှ ၜှ်ကဴဂွံ"၊ ဒါယကာပိုယ် ဒှ်ဒၟံင် သံသယ၊ ပိတ္ၚဲပၠန် ဂွံအာစုတ်မာဲကဵု ညးဂှ် ဟွံတီ။ ကမၠောန်ညး ညးကၠောန် မန်ဇၞော်မောဝ်ဍာံ၊ ဇကုမန် ကမၠောန်မန်ဇကု ဇကုဟွံကၠောန်တှ်ေ ညးဂှ် ဂွံကၠုင် ကၠောန်ကဵုဇကုရော။ ယဝ်ရ ဗော်မန် ဇကုဟွံမဲမ္ဂး ဂွံစုတ်မာဲကဵု ဗော်လဵု ဇကုဒးရုဲ။ လၟုဟ် ဗော်မန်ဇကု နွံနွံဒၟံင်ဖိုဟ် ဇကုဂွံစုတ်မာဲကဵု ဗော်လဵု ကေတ်ဟွံဒးဟီုဂှ် ဒှ်ဟွံဂွံ။ ဒါယကာတအ် စုတ်မာဲကဵု ဗော်မန်ဇကု၊ တဆိပ်ပကဴသၟိင်တ္ၚဲဂှ်ညိ။" ဂးရ။ ပ္ဍဲ ကွာန်ထံင်ကှ်ေဂှ် ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ ဂွံဏာ မာဲညိညဓဝ်ရ။ ဒါယကာဘာထံင်ကှ်ေ ကြပ်သီုဖအိုတ်ဂှ် စုတ်မာဲကဵု ဗော်မန်ဖအိုတ်ရ။ စဵုကဵုတ္ၚဲဏအ် အရာပ်ထံင်ကှ်ေဂှ် လၟိဟ်မမာဲ သွက်ဗော်မန် ဒြဟတ်ဇၞော်ဒၟံင်ဖိုဟ်ရ။

ပရေင်ပကင်ရင် ကေုာံ စရိတ်

ပလေဝ်ဒါန်

သက္ကရာဇ် ၁၃၄၅ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန် ၄ စွေက် တ္ၚဲအဒိုတ်ဂှ် ကောအဲ နာဲသောင်းဟံ (ကေဟာန်) ပခမဳ၊ အဲဂှ် ပထပိုယ် ပ္ဍဲဇရေင် ကျာ်ဇၞော်ဝိလာသ ဘာထံင်ကှ်ေဂှ်ရ။ ပ္ဍဲ သၞာံဂှ်ရ ကျာ်ဇၞော်ပုပ္ဖ စဴအာသွဝ်တုဲ ကျာ်ဇၞော်ဂွံဒှ် ကျာ်ဇၞော် နွံပိုန်ဘာရ။ ဟီုဍာံဍာံ ညးရန်တၟအ်လဝ် ပိုယ်တအ် ပမွဲအတးဟေင်ရ။ ကောဟာန်ဂှ် ပခမဳတုဲ ဂိတုပသာ်တေအ်မ္ဂး ညး ဒက် ဘဝအိန်ထံင် ကုကဝေင်ဇြဟာန်ညး မဒဝ် ရ။ အဲဂှ်တှ်ေ အတးလောန် ရာံတုဲ ဆက်မံင်ဘာပၠန်ရ။ အခိင်ဂှ် အဲသှ်လဝ် တန်တတိယ။ အတးလောန်တုဲ သွက်ဂွံရာံဂှ် အပါပိုယ် ညး ပလံင်နင် ဂၠိက်ရ။ ကောအဲ ကောဟာန် ညးရာံတိတ်အာရ။ အဲဂှ် မိပ်သၠောင်ဒၟံင် ပ္ဍဲဘာဂှ်တုဲ အဲဟီု ကဵုအပါ၊ အဲ ဆက်မံင်အာ ဘာပံက်တေအ်တှ်ေ အဲ ရာံ။ ကောန်ထပိုယ် ဗွဲမဂၠိုင် ရာံတိတ်အာရ။ ညံင်ရဴအဲကီု မၞိဟ်ဟွံမိက်ရာံ၊ မိမ ကဵုရာံအတေင်လေဝ် နွံရ။ မိမ ဟီုဟွံမာန် ဟွံရာံတုဲ သှ်ေဒၟံင် ပ္ဍဲဘာဂှ်လေဝ် နွံမွဲၜါကီုရ။ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ဘာထံင်ကှ်ေ အခိင်အတးမွဲလစုတ်ရ ခမဳသင်ဂၠိုင်တုဲ အခိင်တၞဟ်မ္ဂး နွံစ ကပ္ပိယမွဲကဵု ကျာ်ဇၞော်မွဲဇကု၊ လဆောဝ်မ္ဂး နွံစ ကောန်သင် ၜါပိဇကုရ။ ကြဴနူ ကျာ်ဇၞော် စိုပ်ကၠုင်တုဲ ကွးဘာ စဂၠိုင်ကၠုင် ပ္ဍဲဘာဂှ်ရ။ နကဵု ကျာ်ဇၞော်လေဝ် ဇကုဂွံဒှ် ကျာ်ဇၞော်တၟိတၟိ မိက်ဂွံ ဇၞော်မောဝ်ဒၟံင် ဒတန်သာသနာဂှ်တုဲ နွံပၟိက်ဒၟံင် ကောန်သင်တအ်ရောင် ထေင်ကေတ်ရ။ ပၞောဝ်ကဵု ကောန်ထပိုယ်ဂမၠိုင်ဂှ် အဲဒှ်မၞိဟ် အာယုက်ဍောတ်အိုတ်၊ တုဲပၠန် ဇကုလေဝ် သောဲဒၟံင်၊ အရေဝ်လေဝ် ဂၠိုင်တုဲ ကျာ်ဇၞော် သ္ဍိုက်မၠိုက် အဲကွေဟ်ကွေဟ်တုဲ ညးကော်စအဲ "ကောန်စေက်" ရ။ ကျာ်ဇၞော်ပၠန်လေဝ် ဗက်အလိုက် ကောန်သင် ကောန်ကွးဘာတအ်လေပ် ဖန်ဇန်လဝ် အခိင်နာနာသာ်၊ အခိင်ဝေင်၊ အခိင်ဗှ်လိက်၊ အခိင်ပတုဲဝတ် သအးဘာ နာနာသာ်ရ။ အခိင်ဝေင်မ္ဂး ပ္ဍဲသလာတ် သၟဝ်တၞံတဵုဇၞော်မွဲတၞံဂှ် အလဵုဇကု ကျာ်ဇၞော် ဗိုင်ထိင် ဗိုင်ပကဵုဒေင် ကရောမ် ကောန်ထပိုယ် ကွးဘာတအ် ညးမဝေင်ဒၟံင်တအ်ရ။ ဝေင်တေတ်မဖာန် ဒှ်တမ်၊ မၞိဟ်ကျ ဒးဒုင်ဗာကအ်။ ဝေင်နာနာသာ်ရ။ အလဵုဇကုကျာ်ဇၞော် ဂြိုင်အီဒၟံင် အကြာပိုယ်ဂှ်၊ တုဲပၠန် ဗိုင်ထိင်ဒၟံင်ပိုယ်၊ အရာတအ်ဏအ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ပကဵု ညံင်ဂွံမိပ်မြဟ် ညံင်ဂွံဒှ် သံယောဇိုန် ပ္ဍဲကဵု ဘာဂှ်ရ။

စိုပ်အခိင်ဘာပံက် အပါပိုယ် ကေတ်နင် ဂၠိက်တုဲ ကဵုအဲရာံ ရ။ အဲဟီုကဵု အပါ "အဲဟွံရာံ အဲပထပိုယ်ရ။" အပါပိုယ် ညးဟွံဒး ဂၞပ်စိုတ် လးလးရ။ အဲဂှ် ဒှ် ကောန်ဒဒေအ်တုဲ ကောဇၞော်အိုတ်ဂှ် ဂွံဒစာံတန် ဟိုတ်နူ ဒးဗိုင်ကၠောန်ဗ္ၚတုဲ ဒးတိတ်နူဘာ၊ ကောဍောတ် (ကေဟာန်)ဂှ် ဟိုတ်နူ မံင်ဘာ ဟွံမိပ် အာတ်မံင် ဘာလကျာ် ဘာလွဳမာန်ထဝ် (အခိင်ဂှ် ပိုယ်မံင်ဒၟံင် အရာပ်ကြုင်ထၜိုင်) မံင်ဂွံ မွဲလစုတ်တုဲ ဒြေပ်တိတ် နူဘာတုဲ မုလိက်လေဝ် ဗှ်ဟွံဒး ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်၊ ၝောဲ မိဝုတ်ဂှ် ဒှ်ကောန်ဗြဴ မံင်ဘာ ဂွံပန်တာန်တုဲ ညးကဵုဒေါအ်။ မၞိဟ်လတူအဲ မာံသောင်းခိုင် (နာဲရတ်ရတ်) ဂှ်လေဝ် ပထပိုယ်တုဲ ဟွံရာံ၊ လၟုဟ် အာကတ်စဒၟံင် ပ္ဍဲ ဘာကျာ်ဇြာ။ နကဵု ပၟိက်အပါပိုယ်မ္ဂး အဲမွဲဂှ် ညးမိက်ဂွံကဵုမံင် ဘာတန်သၠုင်သၠုင်ရ။ အပါလေဝ် ဂွံကဵုအဲရာံအတေင်ဂှ် ဟွံဂံင်ဟီုတုဲ "ထပိုယ် ဟွံရာံလၟုဟ်တှ်ေ၊ ပဂွံထပိုယ် မွဲၜါဝှ်တုဲ ရာံဟွံဂွံပုဟ်၊ လိက်ဘာလေဝ် ဟွံဒှ်ကမၠောန်၊ လိက်လကျာ်လေဝ် ဟွံဒှ်ကမၠောန် ဟွံဂွံ။ သ္ဒးစိုပ်တရဴ မွဲမွဲလပါ်ဏောဝ်" ဂးတုဲ အဲဂှ် သှ်ေအာ ပ္ဍဲကဵု ဘာဂှ်ရ။

ပ္ဍဲ ဘာလကျာ်ဏအ်ဂှ် နကဵုအဲ ဒှ်မၞိဟ်အာယုက်ဍောတ်၊ ဇကုလေဝ်သောဲ၊ တုဲပၠန် ကောန်ဇာတ် မကၠုင်နူ ပွဳပွူနာနာ ကၠုင်ပ္ကောံစွံလဝ် မွဲဒၞာဲဓဝ်တုဲ ပရေင်ပမာန် (မၞိဟ်ဇၞော်ပမာန်ကဵု မၞိဟ်ဍောတ်) (bullying) မလေပ် နွံစဒှ်ရ။ ပရေင်ပမာန် ရေင်သကအ်ဂှ် နကဵုကျာ်ဇၞော် ရပ်လဝ်သၞောဝ်တေင်တေင် (Zero Tolerance Policy) ကီုလေဝ် အိုတ်အာ ဟွံမာန်၊ နွံစဒၟံင် ညိညဖိုဟ်ရ။ ကလေင်ချပ်ရံင်မ္ဂး နဲကဲ ကျာ်ဇၞော်မဖန်လဝ် ပရေင်ပမာန်ဂွံအောန်ဂှ် ကဵုဝေင်မွဲစွံ၊ တုဲပၠန် အကြာ ညးမွဲကုမွဲ ဒးနွံ ပရေင်ဓဝ်ယာရ။ ညး ဖျေဟ်လဝ် သၞောဝ်၊ သတ်ဆု သတ်ဒုန် မနွံပ္ဍဲဘာဂှ် သီုဖအိုတ် အတိုင်ပၟိက်စိုတ်ဇကု ၜှ်စ ဟွံဂွံ။ တုဲပၠန် နကဵု ဘာလေဝ် ပါဲနူ သတ်ဗြဴတုဲ သွံစမ္ၚး ဟွံဂွံ၊ ဒးကဵု ကောန်ထပိုယ်၊ ကွးဘာတအ် စသီုဖအိုတ်ရောင်။ ပ္ဍဲဘာဂှ် တၞံသတ်ဆု ဂၠိုင်ကွေဟ်ကွေဟ်ရ။ ပြဟ်စှ်ေကၠုင် ဇကုဆဵုမ္ဂးလေဝ် ဇကု စဟွံဂွံ ဒးကၠုင်စွံလဝ် ဒၞာဲညးစၟတ်သမ္တီလဝ်ဂှ် ဖအိုတ်ရ။ ဇၟာပ်တ္ၚဲ အတိုင်လၟိဟ်မၞိဟ်မနွံ ဍောတ်ဇၞော် ဟွံရုဲ ညးကဵု ဂအုမ်စွံလဝ်တုဲ မၞိဟ်မွဲ ကရဴလဝ်စး၊ မၞိဟ်မွဲ စၞောန်ဂအုမ်သတ်ဆုတအ်တုဲ မၞိဟ်ကရဴစးဂှ် ကော်ယၟု မၞိဟ်ဂှ်မ္ဂး မၞိဟ်ဂှ် ဂွံဂအုမ်ဂှ်ရ။

ကျာ်ဇၞော်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မဒးစိုတ် တၞံဆု တၞံကဴတုဲ ပ္ဍဲကဵု ဘာထံင်ကှ်ေဂှ် ညးတဵုလဝ် တၞံကဴနာနာ၊ တုဲပၠန် ဒၞာဲမဒှ်ဒၟံင် အုမ်ရာပ်တအ်ဂှ်လေဝ် ညး ကဵုပသောင်ဖအးလဝ်ရ။ အခိင်တေအ် အရှာမ်ဘာထံင်ကှ်ေဂှ် ဟိုတ်နူ အုပ်ခြုမ်ဂၠိုင်၊ တၞံဆုဇၞော်ဇၞော်ဂၠိုင်တုဲ၊ နွံ ကြပ်ဒၟံင် ကုဇိုင်ၜဳပၠန်တုဲ ဇြုံလေဝ် ဂၠိုင်ဗွဲမလောန်ရ။ ရဲကွာန်တအ်လေဝ် ဟီုစ ဒၞာဲကလောကြမ်မွဲကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ကမၠောန်သအးဇ္ၚး ပသောင် အရှာမ်ဘာဂှ် ကျာ်ဇၞော် ဖန်ဇန်ကၠောန်ကၠုင် သၞာံဗွဲမဂၠိုင်ရ။

အခိင်နူဂယး စဴပိဏ္ဍပါတ်၊ ကဵုပိုန်ဂယးတုဲမ္ဂး အခိင်သတ်ဆုမ္ဂး ပရအ်စသတ်ဆု၊ တုဲမ္ဂး ဗှ်လိက်၊ ကဵုပိုန်တ္ၚဲ၊ ကဵုပိုန်တ္ၚဲတုဲ ဒးတိက် သီုညးဖအိုတ်။ မွဲနာဍဳကလေင် ဗတောန်လိက်၊ သဝ်တ္ၚဲအခိင်ဝေင်၊ အခိင်ကညင်မ္ဂး ဒးဖဍာ် တၞံကဴတအ်ရ။ ညးၜါ မွဲနုင်ထုင် ဂၠေင်ဍာ်တုဲ ဖဍာ် တၞံကဴတအ်ရ။

ဒးကာလမွဲတ္ၚဲ အဲကဵု ထပိုယ်မွဲ ပိုယ်ညးၜါ ဂၠေင်ဒၟံင်ဍာ် သွက်ဂွံဖဍာ်ကဴ။ ကောန်ထပိုယ်ဂှ် ဆဵုအဒါမွဲသကအ်တုဲ နဒဒှ် ပမိပ် တဲဂၠာန် ကောန်ထပိုယ်ဂှ် ကၠဟ်တုဲ ဒးအာက္ဍိုပ် အဒါမွဲဂှ် ချိုတ်အာ။ ပိုယ်ညးၜါ ဂွိင်ဖေက် မုသွက်ဟီု ဟွံမဲရ။ ကျာ်ဇၞော် တီမ္ဂး ဒးတက်ရ။ တုဲပၠန် တၠအဒါဂှ် တီ၊ ကၠုင်တေင် ကဵုကျာ်ဇၞော်လေဝ် ဒးတက်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုယ်ညးၜါ ဂစာန်ပၞုက်ထောအ် အဒါဂှ်ရ။ နကဵုအဲရ ဟီုကဵု ထပိုယ်ဂှ် ဂိုဟ်ကွေဟ် ဏး။ ကောန်ထပိုယ်ဂှ်ဟီု ဓဇိမ်စဂွံဒၟံင်။ ကောန်ထပိုယ်ဂှ် အာယုက်ဇၞော် နူအဲ မွဲၜါသၞာံ။ သာ်ဂှ်တှ်ေ ပိုယ်ညးၜါ ပၞုက်လဝ် အဒါဂှ်တုဲ တ္ၚဲပၠိုတ် လ္ၚောဝ်ကျာ်တုဲ၊ ဗှ်လိက်တုဲ ညးၜါ ကၠတ်ကေတ် ကသအ်ဖဴတုဲ ကေတ်ဏာ ကပေါတ်နာနာ၊ သီုကဵု မြမွဲရ။ ကသအ်ဖဴဂှ် ညးစွံလဝ်ဒၞာဲ ဇၟာပ်မၞိဟ် ကေတ်ဟွံဂွံ၊ နကဵုအဲ ဒှ်မၞိဟ် ကျာ်ဇၞော်ဆာန်၊ အခေါင် လုပ်တိတ်ဂွံဒၟံင်။ အဲရ ကၠတ်ပ္တိတ်ဏာ။ ညးၜါ ဂွံကပေါတ်တအ်တုဲ အာ ဇရေင်ဇြပ်ဇိုင်ၜဳတုဲ ကၠောန် အဒါဂှ်ရ။ ဒန်ဒၟံင်အဒါဂှ် တၠဂုဏ်မွဲဇကု မိင်ဒးအာတုဲ အာလဴစကဵု ကျာ်ဇၞော်။ ကျာ်ဇၞော်လေဝ် ခယျကေတ် ရဲပျေတူသေတ် (ပြည်သူ့စစ်)တအ် ပါဲဓလေတ်တုဲ ကၠုင်ကၠတ်မံင်ဒၟံင် ပ္ဍဲကဵုဇြပ်ဂှ်ရ။ အခိင်တေအ် ကောန်ပၞာန်မန် လုပ်ကွာန်တုဲ ဒှ်ပေါဲဗတိုက် ပ္ဍဲကွာန် မွဲခဏ မွဲခဏ။ အဃောညးၜါ ကၠောန်ဒၟံင်အဒါဂှ် ကျာ်ဇၞော် ကဵုကၠုင် ရမ္သာင်တုဲ ကောန်ထပိုယ်ဂှ် ညးကေတ် ကပေါတ်တအ် သီုဖအိုတ်တုဲ ညးကၠဟ်ဖျေဟ်ၜဳ၊ တုဲ ညးတေအ် ပါဲဓလေတ် အာဍံင်ဒၟံင် ပ္ဍဲဗဒင် လပါ်ၜဳရ။ အခိင်ဂှ် အဲချပ် ယဝ်ရ အဲလေဝ် ပါဲဓလေတ်ကီုမ္ဂး ပိုယ်ညးၜါ ဒးဒုင်ရပ် သီုညးၜါရ။ ဒးဒုင်ရပ် သီုညးၜါမ္ဂး ဒးဒုင်တက် သီုညးၜါရ။ ကောန်ထပိုယ်ဂှ် ညးတေအ် ဒးဒုင်တက်ဒၟံင် ကဵုကျာ်ဇၞော် ဂၠိုင်ကဵုအလန်၊ နကဵုအဲဂှ် ကျာ်ဇၞော် ဆာန်ဒၟံင်တုဲ ဟွံကေင် ဒးတက် ကုကျာ်ဇၞော် မွဲလှ်ေဏီရ။ စၞးမအောပ်ဂှ် အဲတိတ်အာ ဒုင်ဆဵုကဵု ကျာ်ဇၞော်ရ။ ကျာ်ဇၞော် ဆဵုအဲတုဲ ညး လကိုတ်အာရ။ ကောန်ထပိုယ်ဍောတ်အိုတ် နွံကြပ်ကဵုညး ဂၠိုင်အိုတ် ထပိုယ်ကောန်စေက်!။

ညးသၟာန်အဲ မုပဒၟံင် အဏအ်ရော။ "အဲကၠုင် ဓဇိမ်စ အဒါ"။
"ဓဇိမ်စ အဒါ" ကျာ်ဇၞော် ကလေင်ဟီု၊
"ကျာ်" အဲကလေင်သှ်။
"ဗှ်ေ ကဵုညးဂှ်"
"အဲဍိက် ညးမွဲဓဝ်ရ ကျာ်"
"ဣလဵု အဒါဂှ်"
"အဲဍိက် ဖေက်ကျာ်ဇၞော်တုဲ အဲဍိက် ကၠဟ်ဖျေဟ်ၜဳ သီုဖအိုတ်ရ ကျာ်"
"အလဵုဗှ်ေဂွံ အဒါဂှ်ရော။"
"နူတင္ၚဲဏအ် အဲဍိက်ကၠဟ်ဝေင် ဒးအာအဒါမွဲတုဲ အဲဍိက်ဂိုဟ်တုဲ အဲဍိက် ချပ် စၞးဒးကၠဟ်ထောအ် အတိုင်ဏအ် ဓဇိမ်စခိုဟ်တုဲ အဲဍိက် ကၠုင်ဓဇိမ်စရ"

ကျာ်ဇၞော် ကော်ပ္တိုန်ဏာအဲဘာရ။ ဟီုဍာံဍာံ အဲထေင်ကေတ် နကဵုနဲလဵုလေဝ် ကျာ်ဇၞော်ဟွံပတှ်ေ နကဵုအဲ ညးမွဲဓဝ် ပ္ဍဲအခိင်ဗတံဒမၠု ဂွံအာကၠောန်ဒၟံင် အဒါ ပ္ဍဲကဵု ဇြပ်ဂှ်။ ဆဂး ညးဟွံဆက်စၟဳစၟတ်။ ညးဂွံတက်အဲဂှ် လ္ပဟီုဏီရ နကဵု အရေဝ်ဂဟုက် မွဲပါင်ကီု ညးဟွံဟီု ကဵုအဲရ။ ညးဟီု အာတိက်ရ။ ကျာ်ဇၞော် ချပ်ဗီုလဵု၊ မုဟိုတ် ညး ဟွံတက်၊ ညး ဟွံဂဟုက်အဲဂှ် ညးတၞဟ်တအ် ကၠိုဟ်ကေတ် ဟွံမာန်ရ။ ဟီုဍာံဍာံ အဲထေင်ကေတ် ကျာ်ဇၞော် ဟွံပတှ်ေ အဲမွဲဓဝ်၊ ထပိုယ်ဇၞော်မွဲမွဲ သ္ဒးနွံ သ္ဒးပါ ကရောမ်အဲရ။

ကျာ်ဇၞော်လေဝ် ပုထုဇန် မွဲရတှ်ေ ညံင်ရဴ မိမတအ် ဆာန်ကောန် ဟွံဓဝ်ယာ၊ ဆာန် ဟွံတုပ်ကီု ကျာ်ဇၞော်လေဝ် ဆာန် ကွး ဟွံဓဝ်ယာ နွံကီုရ။ နကဵု သၞောတ်ဝ်မ္ဂး ၜိုန်ရ ဖျေဟ်ရပ်စပ် ဗွဲမဓဝ်ယာ တုပ်သၟဟ် ဂွံကီုလေဝ်၊ နကဵု စိုတ်စေတနာ သဒ္ဓါဏအ်ဂှ် ဂွံစွံဓဝ်ယာ တုပ်သၟဟ် ဒှ်ဟွံမာန်ရ။ ကောန်ထပိုယ်ဃောသိတ ဇာတိကွာန်ကအ်ဒုန်မြင်ဂှ် ဒှ်ကောန်ကွး သဒင်ဂြဳညးရ။ အဲ ကဵု ထပိုယ်ဝိမလ (ဗွဲကြဴ ညးဂမၠိုင်ကော်စ နာဲဝိ၊ နာဲရှ်မန်) ဂှ် ညး ဆာန်ဂၠိုင် ဟီုဂွံရ။ ပိုယ်ညးၜါလေဝ် ဒှ်ရဲခိုဟ် ညးသကအ်ကွေဟ်ကွေဟ်ရ။

ဘာထံင်ကှ်ေဂှ် ဒှ်ဂကောံဂိုဏ် ဘာလွဳမာန်ထဝ်ရ။ ဘာလွဳမာန်ထဝ် ကဵု ဘာထံင်ကှ်ေ အာကၠုင် ကၠောအ်ဍ ရေင်သကအ် ကွေဟ်ကွေဟ်ရ။ ကြဴနူ ကျာ်ဇၞော် ဒှ်ကျာ်ဇၞော်တုဲ မုဟွံလအ် ပဋိပက္ခဇၞော်ဇၞော် က္တဵုဒှ်ကၠုင်ရ။ ပဋိပက္ခဂှ် ဂွံက္တဵုဒှ်ကၠုင် မုဟိုတ် ဗီုလဵုရောဂှ် နကဵုအဲ အခိင်ဂှ် အာယုက်ဍောတ်ဒၟံင်တုဲ တီကၠိုဟ်ကေတ် ဟွံမာန်ရ။ ဟီုဍာံဍာံ ကျာ်ဇၞော်ဝိလာသ အခိင်ညးဒှ် ဘဝခမဳသၟတ်တေအ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မကၠောန်ကၠုင်လဝ် ပရေင်လိက်ပတ်မန် ပရေင်ဂကူမန် မွဲစွံ ကုကျာ်ဇၞော်ပါလိတ၊ ကျာ်ဇၞော်အိန္ဒကတအ်၊ နူကဵုဂှ် မွဲအဆက်ရ ညးဂွံစိုပ်ကၠုင် ဘာထံင်ကှ်ေဂှ်။ အခိင်ဂှ် အဲဍောတ်ဒၟံင် ညးတအ် တက်ကျာ ဇကုဂွံမိင်ဒၟံင်ညိညမ္ဂး ဂကောံကျာ်ဇၞော်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကွာန်ကၟာဝက်ဂှ် ဒှ်အမှုအရာ မဆေင်ကဵု ကျာ်တၟအ် ကျာ်ဇြာ၊ ဗၠေတ်ကဵု ကျာ်ဇၞော်ကေတုသာရ ဘာကၠအ်ပၞဟ်၊ ဍုင်မုဟ်ဍုင် ညးမဒှ် ဂကောံသံဃနာယက။ ဟိုတ်နူ ကျာ်ဇၞော်ကေတုသာရ ကေင်ဒှ်လဝ် အစာညးတအ် ညးဟွံမိက်ပါတုဲ ဒးဒုင်တးပါဲ နူကဵု ဂကောံဘာတအ်ဂှ်ဟာ၊ အဲဟွံတီ ကၠးကၠးရ။ ညးလ္ၚဵု ဟီုဂှ်တှ်ေ ပ္ဍဲကဵု ဂကောံဂိုဏ်ဂှ် ညးဒှ် မၞိဟ်ဝှ်ဇၞော်အိုတ်တုဲ ယဝ်ရ အစာတၠဘာလွဳမာန်ထဝ် ပဝ်အာတုဲမ္ဂး ညးဒှ် အစာတၠဂိုဏ်ဂှ်ရ။ ရဲကၟာဝက်တအ်ဂှ် ဟိုတ်နူ အစောဲကွာန် အစောဲဒေသဇၞော်တုဲ ဟွံမိက်ကဵုညး ဒှ်အစာတၠ ဗီုဏအ်လေဝ် ဟီုနွံရ။ ကိစ္စဏအ် စဵုကဵု ဒှ် အမှုအရာ ကျာ်ဇၞော် ဒးဒုင်စၟဳစၟတ် ပ္ဍဲသံဃနာယကဏီဂးရ။ ဆဂး အမှုဂှ် ကျာ်ဇၞော် ဂွံဇၞးအာ ပေင်ပေင် ဟီုလဝ်ရ။ အရာ အဲ သမ္တီဒး ခိုဟ်ခိုဟ်ဂှ် နူကဵု ဂကောံကျာ်ဇၞော်ဘာတၞဟ်တအ်ဂှ် ပ္ကောံမၞိဟ်တုဲ သွက်ဂွံထဍေင်ပ္တိတ်ထောအ်ညး နူကွာန်ကၟာဝက်ဂှ်ရ။ ဘပဠကၠုင် နကဵု ဒြဟတ်ရဲကွာန် ဗွဲမဂၠိုင်ဂၠေင်ဂှ် ကၠုင်ထဍေင်ပ္တိတ်ထောအ် ကျာ်ဇၞော် နူကွာန်ကၟာဝက်ရောင် ဂးလဝ်ရ။ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ဒါယကာဘာ နူဘာထံင်ကှ်ေ ဟိုတ်နူ ဟွံကိတ်ညဳ ကုကျာ်ဇၞော်တုဲ ပါ်တိတ်အာ နူဘာထံင်ကှ်ေ လေဝ်နွံ၊ ဒါယကာ မလျိုင်ဇြိုင်သ္ဍိုက်ညးတုဲ နွံပၟိက် မိက်ဂွံကဵု ညး ဆက်တန်တဴ ပအာကျာ်ဇၞော် ပ္ဍဲဘာထံင်ကှ်ေဂှ် နွံဗွဲမဂၠိုင်ရ။ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ပ္ဍဲပါင်မုက်ဘာဂှ် ကၟာတ်လဝ် ကသေအ် နကဵု ဇုက်ဇရိဟ်ဇၞော်ဇၞော်၊ တုဲပၠန် ချူလဝ် လိက် နကဵု ဘာသာမန် ဘာသာဗၟာ "မၞိဟ်ဟွံမဲအခေါင် လုပ်ဘာ ဟွံဂွံ" တုဲပၠန် ဒါယကာ ဗွဲမဂၠိုင်ဂၠေင် သီုတင္ၚဲ သီုဗတံ ကောံတိက်မင်ဒၟံင် ပ္ဍဲဘာရ။ ဆဂး ကိစ္စဂှ် ညိင်သ္ၚိတ်ဇြ တုဲအာ အတိုင်ဂှ်ရ။ ဘာထံင်ကှ်ေဂှ်လေဝ် နကဵု မွဲဘာ မွဲဂိုဏ် ညးမွဲဓဝ် တန်တဴအာ ဗွဲတၞဟ်ခြာ ကုဘာတၞဟ်တအ်ရ။ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ကမၠောန်ပရေင်သာသနာ ပ္ဍဲကၟာဝက် သီုဖအိုတ် ဗီုကဵု လံင်ဗဗေင်ဇၞော် မဒှ်သဘင်လံင်ဗဗေင်သ္ၚု လကျာ်လၟိဟ်ဗဒါဲလ္ၚီ၊ နိမန်နင် နူကဵု ခမဳသင်ပလုင် ဘာဍုင်ကွာန်တၞဟ်တၞဟ် ခမဳသင်မန်ကီု သီုကဵု ခမဳသင်ဗၟာ ခမဳသင်ကရေင်ဂှ်လေဝ် ဟွံနိမန် ဘာထံင်ကှ်ေရ။ နကဵု ဒါယကာ ဘာထံင်ကှ်ေ ကၠောန်သဘင်လံင်ဗဗေင်ဇၞော် ပ္ဍဲ အရှာမ်ဘာဇကု ကေင်ဒှ်လဝ် နွံကီုရ။ တုဲပၠန် သဘင်ဖ္ဍောတ်ပဌာန်၊ သဘင်သွဟ်လိက်၊ သီုကဵု ကမၠောန်ဇၞော်မောဝ်ကျာ်တၟအ် ကျာ်ဇြာတအ်ဂှ် ဟွံဂွံပါလုပ်ကၠောန်ရ။ ပါဲနူဂှ်တုဲ ကမၠောန်ဂကူ ဗီုကဵု ဗတောန်လိက်မန် ဥတုကညင်တအ်လေဝ် ဟွံဂွံပါလုပ်တုဲ နကဵု နဲကဲဇကု ဗီုပြင်ဇကုမွဲဟေင် ဗ္တောန်ကၠုင် လိက်မန်ဥတုကညင် ပ္ဍဲဘာဇကုကဵုဇကုရ။

စပ်ကဵု ပရေင်မဒးဒုင်ပါဲလဝ်ဏအ်တုဲ နကဵု ပရေင်ပူဂိုလ်အဲ အရာမဝိုတ်ဟွံမာန် နွံမွဲရ။ ပိုယ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် အရာပ်ကြုင်ထၜိုင်တုဲ ကာလပိုယ်ၜိုတ် ၃-၄ သၞာံတေအ်မ္ဂး ပိုယ်ပလံင်ကဴဝတ် ပ္ဍဲဘာလွဳမာန်ထဝ်ရ။ ဗွဲကြဴ ပိုယ်တအ် ပြံင်အာမံင် ပ္ဍဲအရာပ်ထံင်ကှ်ေတုဲ ရဲသ္ၚိိပိုယ် ညးတိုန် ဘာထံင်ကှ်ေရ။ အဲဒှ်ဂွံ ထပိုယ်မွဲၜါဝှ်တုဲ ကာလဘာထံင်ကှ်ေ မဒးဒုင်တးပါဲ နူဂကောံကွာန်ကၟာဝက်ဂှ် မိနော်ပိုယ် မိကောန်တဝ် ဂှ် အာယုက်ဇၞော် အာဘာ ဟွံမာန်တုဲ နကဵုအဲ ရိုဟ်တ္ၚဲသဳလ် စှ်ေကဵုသဳလ် ကုမိနော်ဇကု ပ္ဍဲသ္ၚိညး အရာပ်ကြုင်ထၜိုင်တေအ်ရ။ ဗွဲကြဴညိ မိနော် စုတိအာရ။ မိနော်ဂှ် ဒှ်ဒါယကာ ဘာလွဳမာန်ထဝ်၊ အဲ မညးဒှ်ကောန်စဴ ကောန်ထပိုယ်မွဲဍောတ်ဂှ် ၜိုန်ရ အပါပိုယ် မိက်ဂွံကဵုအာ ဖျေဟ်ကမ္မဋ္ဌာန်ကီုလေဝ် အခေါင်အာ ဟွံမဲရ။ တုဲပၠန် တ္ၚဲကၠောန်စ ပကုသဵုလေဝ် အခေါင်အာ ဟွံမဲကီုရ။ နူကဵု ဘာလွဳမာန်ထဝ် ဟွံကဵုကၠုင်ဟာ၊ နကဵု ကျာ်ဇၞော် ဟွံကဵုအာဟာဂှ် အပါပိုယ် ဟွံလဴထ္ၜးတုဲ အဲဟွံတီကေတ် ဒဵုတ္ၚဲဏအ်ရ။

ကျာ်ဇၞော်ဝိလာသဝွံ ပ္ဍဲကဵု ကွာန်ကၟာဝက်ဂှ် ၜိုန်ရ ဟွံဂွံဒုင်နိမန်ကီုလေဝ် ညးဒှ် အစာဓရ်ဒယှ်မွဲဇကုတုဲ ယဝ်ရ ညးဒုင်တဲမ္ဂး ဇၟာပ်တ္ၚဲသဳလ် ညးဒးနိမန် သွက်ဂွံအာတွဟ်ဓဝ် ပ္ဍဲကွာန်တၞဟ်ရ။ ဆဂး ပ္ဍဲတ္ၚဲသဳလ် ကိစ္စဇၞော်ဇၞော်တအ်မ္ဂး ညးမံင် ပ္ဍဲဘာထံင်ကှ်ေ သွက်ဂွံ ပတုဲ ကေင်ကာသာသၞာ ပ္ဍဲဘာဇကုရ။

မုဟိုတ် ဒါယကာဘာတအ် မဂွံပါ်တိတ်ဒၟံင် နူကဵု ဘာထံင်ကှ်ေ မွဲက္ဍိုပ်တုဲ မွဲက္ဍိုပ်ဂှ် နကဵုအဲ ဟွံတီကေတ် သီုဖအိုတ်ရ။ ကာလလဆောဝ် ဟိုတ်နူကၠိုဟ်ဗၠေတ် ကံက်အဓိပ္ပါယ်ဗၠေတ်လေဝ် ဒှ်မာန်ကီုရ။ မိအံက်ပိုယ်ဂှ် ညးသွံဒၟံင်ဖျာ၊ တၞံကၟဟ် သၞာဲဍုင် မတိုန်ဒၟံင် ပ္ဍဲဘာဂှ် ညးမပတုဲဒၟံင်ဝေယျာဝစ္စ ပ္ဍဲဘာလၟိုန် မိကောန်မေဝ်ဂှ် ညးပိုတ်တုဲ ကၠောန်လဝ်ကၟဟ်။ ညးကဵု မိအံက်ပိုယ် သွံ၊ လှုဲဂွံ သီုဖအိုတ်ဂှ် ကဵုမိကောန်မေဝ် မညးပ္စိန်ဒၟံင် ပိဏ္ဍပါတ် ပ္ဍဲဘာဂှ်ရ။ သွက်ပုင်ဝိုင်ကျာ်ဇၞော်မ္ဂး နကဵု မိကောန်မေဝ် ဍုန်ဒၟံင်ကဵု သွတၟေင်တၟေင် သွခိုဟ်ခိုဟ် ရိုဟ်ရိုဟ်တ္ၚဲရ။ နကဵု ကျာ်ဇၞော်လေဝ် ၜိုတ်ဇကု ပပြဘိုက်တုဲ၊ ခမဳတၞဟ် ပပြဘိုက်တုဲမ္ဂး သွခိုဟ် သွတၟေင်ဂှ် မလေပ် ကဵုဏာ ဝိုင်ပုင် ကောန်ထပိုယ် ကောန်နာဲတအ်ရ။ နကဵု ကျာ်ဇၞော် ဆဵု မိအံက်ပိုယ် ကေတ်ဏာ ကၟဟ် နူဘာတုဲ သီုဟွံသၟာန်ဇာန် မွဲသာ်၊ ညးထေင်ကေတ် မိအံက်ပိုယ်ဂှ် ကူသွံ ရာန်ကေတ် င္ၚုဟ်တန်တန် နူဘာတုဲ အာသွံ ပ္ဍဲဖျာ စပရဲရ။ စၞး မသၟာန်ဇာန်ဂှ် ဟီုစုတ် လတူပၞင် ပ္ဍဲအခိင်တွဟ်ဓရ်ရ။ ဟိုတ်နူဂှ်တုဲ ဂကောံသ္ၚိကၟိန်ပိုယ် မိအံက်ပိုယ် အပါပိုယ် ထေဲအိုတ်အစောန်ရ။ နကဵု အပါပိုယ် ညးလုပ်အာ ဇရေင်ကျာ်ဇၞော်တုဲ ညးဟီု ကဵုကျာ်ဇၞော်။ ဒဒှ်ရ မိအံက်ပိုယ် ကူသွံစ ကၟဟ် နူဘာ ဟွံသေင်၊ ဗိုင်သွံကဵု လှုဲၜိုတ်ဂွံ သီုဖအိုတ်ဂှ် ကဵုမိကောန်မေဝ် ဖအိုတ်ရ။ လှုဲတအ်ဂှ် ဂွံဒှ် ခရိတ်ကၠေင်မြေက် ခၞေဝ် ပ္ဍဲဖဴရ။ အပါပိုယ် ညးဟီုကဵုအဲ ယဝ်ရ ညးဟွံရံင် မုက်ပိုယ်တှ်ေ ညးတအ် ပြံင်တိုန်ဘာတၞဟ်ရ။

အရာတၟေင် မနွံ ပ္ဍဲကျာ်ဇၞော်မွဲပၠန်ဂှ် ကဝါ်မွဲမွဲတုဲ ဒုင်ဒါန်သြန် ပ္ဍဲ အကြာကွာန်ဂှ် ညးဟွံဒုင်တဲ ညးဟွံကဵုဒြဟတ်ရ။ ပ္ဍဲ ကွာန်ကၟာဝက်ပိုယ် အခိင်ကၠာတေအ် ကဝါ်သ္ၚာလလးကထိုန် ဟီုဂှ် အခိုက်ဟွံမဲဏီရ။ နကဵု ကျာ်ဇၞော် မိက်ဂွံကၠောန် ကဝါ်သ္ၚာလလးကထိုန် ပ္ဍဲအရာပ်ထံင်ကှ်ေဂှ်ရ။ ဒါယကာမွဲဂှ် ကၠုင်ဟီု ညးတၞဟ်ဟီုစ မိက်ဂွံဂွံလှုဲတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ပ္တိုန် အခိုက်တၟိရ။ ကျာ်ဇၞော်ဟီု ဒၞာဲမၞိဟ်တအ် မဂွံစုတ်ကဵုဒါန် ဗီုကဵု ဗဗေင်တအ်ဂှ် ညးဟွံကဵုစုတ် ပ္ဍဲကဝါ်ဂှ်ရ။

သၞာံ ၁၉၈၈ ဂှ် အဲ ကဵု ထပိုယ်ဝိမလ ညးၜါ အာတ် ကျာ်ဇၞော် သွက်ဂွံအာကတ်လိက် ပ္ဍဲဘာလဒေါဝ်ဍုင် ဍုင်ဇြပ်ဗုရ။ နကဵုကျာ်ဇၞော် ကတ်လိက်ပရိယတ်ဂှ် ညးဟွံမိက်ကဵုဒြဟတ်ရ။ အဲထေင်ကေတ် နကဵုလညာတ်ညးမ္ဂး ပရေင်ကၠိုဟ် ဓဝ်ကျာ်ဇေတ်ဇေတ်ဂှ် ဗ္တောန်ကေတ် နကဵုနဲကဲဂှ် က္လိဂွံမာန် ညးဟွံစှ်ေစိုတ် ဒှ်မာန်ရ။ သာ်ဂှ်ဟွံသေင် ညးညာတ်ကေတ် အဲဗက် လိက်ဟွံမာန်တုဲ ညးဟွံမိက်ကဵုအာလေဝ် ဒှ်မာန်ရ။ ကျာ်ဇၞော် ဟီု၊ အစာလိက်တအ်ဂှ် ၜုင်တက် ကောန်ကတ်လိက်တအ် ညံင်ပြေင် ညံင်ဂၠဴ။ နကဵုညးမ္ဂး ညးမိက်ဂွံကဵု ဗှ်လိက်မ္ၚး သီုကဵု လိက်ဒဿနဘဝ လိက်ကျာ်တအ် ဂၠိုင်ဂၠိုင်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲ ဘာထံင်ကှ်ေဂှ်မ္ဂး လိက်ကောန်င္ၚာ် လိက်မၞိဟ်ဇၞော် လိက်လၟေင်နာနာသာ် သီုကဵု လိက်ပရိုင်တအ်ဂှ် ညးဒုင်လဝ် သီုဖအိုတ်တုဲ ညးကဵုပိုယ်တအ်ဗှ်ရ။ ဆဂး ပိုယ်တအ် ဟွံကလင် အရေဝ်ညး ပိုယ်တအ် ညးၜါ အာကတ်လိက်အတေင်ရ။ အတိုင် ကျာ်ဇၞော် မဟီု ဟွံဗၠေတ်ရ။ နကဵုအဲ ဟိုတ်နူ ဟွံဂွံလိက်တုဲ ဒးဒုင် တက်ကဵု အစာလိက်စန္ဒိမာ (တၠဂုဏ်အစာဗာန်ဒဝ်) ညံင်ပြေင် ညံင်ဂၠဴ ညံင်ကောန်ရာဇာဝတ်မွဲရ။

လညာတ်လပါ်ဓရ် ကေုာံ ပရေင်ဘဝ

ပလေဝ်ဒါန်

ကာလပိုယ်ဍောတ်ဍောတ် အခိင်မဒှ် ထပိုယ်တၟိတၟိတေအ်မ္ဂး ကျာ်ဇၞော် ညးလဴထ္ၜး ညးပၟဝ်ဒၟံင် ဂုဏ်ကျာ်ဒစိတ် နကဵု အဓိဋ္ဌာန် နွံနွံရ။ သီုညးကေင် ဗ္တောန်ကဵုပိုယ် နဲကဲဂွံပၟဝ် ဂုဏ်ကျာ်ဒစိတ်ကီုရ။ ပါဲနူဂှ်တုဲ ညးသီုပတှ်ေဒၟံင် ဗီုကဵု မဗဒါတအ်တုဲ ညး ကဵု တၠဂုဏ်အစာမွဲဇကု တံင်ဒၟံင် သီုဓမုင်ဏီရ။ ညးကြာတ်ဒၟံင် မဗဒါညး သၟဝ်ဘာ ပိုယ်တအ် ကၠတ်ကျောဝ် နူလတူဘာ။ ဗွဲကြဴဏအ် တၠဂုဏ်အစာဂှ် ပြံင်အာပကျာ်ဇၞော် ပ္ဍဲဘာကၟာၜါတုဲ ကမၠောန်ဓဇက်ဓမုက်ဂှ် ကၠေအ်အာရ။ ဟိုတ်နူ အသိင်ဗှ်လိက် အသိင်ဗ္စာရဏာ ညးခိုဟ် ဒှ်မာန်ရောင် ဗွဲကြဴဏအ် လညာတ်ဒဿန လပါ်ဓရ်ကီု သီုကဵု ဒဿနပရေင်ဘဝဂှ် ပြံင်လှာဲ တၞဟ်ခြာအာ ဗွဲမဂၠိုင်လောန်ရ။

စပ်ကဵု ဒဿနဘဝမ္ဂး ညးကေင်ဟီုလဝ် သီုစၞောန်ထ္ၜးကဵု ပိုဒ်လိက် နူပါဠိ "ယဝ်ရ ကမ်အတိက် နွံမ္ဂး၊ ကမ်အတိက်ဂှ် အသိင်ကဵုဖဵု ပ္ဍဲ အခိင်ကာလ ပ္တန်ပဋိသန္ဓိ မွဲဆန်ခဏဂှ် ဟေင်ရ။ သၟေဟ်နူဂှ်မ္ဂး ကမ်နူကဵုဘဝဏအ် ကေုာံ ပွဳပွူပ္ဍဲဘဝဏအ်ဟေင်ရ။ ယဝ်ရ ကမ်အတိက် ကဵုဖဵု လပါ်ပရေအ်မ္ဂး မၞိဟ်ဂှ် ဍိုန်နူဂဝ်၊ ဠဴနူဂဝ်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး က္ဍဟ်ဟွံပေင် နူဂဝ် က္တဵုဒှ်ရ။ သွက်မၞိဟ် ဟွံဍိုန်နူဂဝ် ဟွံဠဴနူဂဝ် ဟွံကြအ်နူဂဝ်တအ်မ္ဂး ကမ်အတိက် ကဵုလဝ်ဖိုလ် ခိုဟ်ခိုဟ် တုဲတုဲ ဖအိုတ်ရ။" လညာတ်ဒဿနဏအ်ဂှ် ပကဵု ညး ဒၞာဲလ္ၚဵု လညာတ် ဂွံတၞဟ်ခြာ၊ ချပ် တၞဟ်ခြာ၊ နူကဵု မၞိဟ်မပတှ်ေကမ်အတိက်တအ်ရ။ လညာတ်ညးမ္ဂး မၞိဟ်မပတှ်ေကမ်အတိက် ဇၟာပ်ဇၟာပ်ဒၞာဲဂှ် ဒှ်အရာ သွက်ဂွံပရေစိုတ်မွဲဟေင်တုဲ ဒှ်အရာ ဓဝ်ဍာံ ဟွံသေင်ရ။ ကျာ်ဇၞော် ကေင်ဟီုဒၟံင် ကဵုပိုယ် ဂၠိုင်ကဵုအလန်ဂှ် သွက်မၞိိဟ်တအ် ဂွံဒ္ဂေတ် ဂွံမံင်ခိုဟ်ခိုဟ်တုဲ အစာဘာသာတအ် "ဘကဵုနရက် လှေအ်ကဵုဍုင်သွဝ်"။ အရာဟွံခိုဟ်ဂှ် အစာဘာသာတအ် စကာ အရာမဘကဵုနရက် လှေအ်ကဵုဍုင်သွဝ် ဂှ်တုဲ ဖန်သွက် ဂုဏ်ဖိုလ်ဇကု ဗွဲမလောန်ကာဲရ။

စပ်ကဵု ဒဿန မဆေင်ကဵုကျာ်ပၠန် နကဵု လညာတ်ကျာ်ဇၞော်မ္ဂး ဂုဏ်ကျာ်ဒစိတ် ညးမဟီုလဝ်ဂှ် ညးမိက်ဂွံကဵု ကၠိုဟ် လက္သန်ကျာ်ဒစိတ်၊ ဟီုမွဲသာ်ပၠန် မၞိဟ်လဵုမွဲဟွံဟီု ယဝ်ရ ဍိုက်ပေင်တဴ ကုလက္သန်ဒစိတ်သာ် ညးမဗၟံက်ထ္ၜးလဝ်ဂှ်မ္ဂး ပူဂိုလ်ဂှ် အရာဂှ် "ကျာ်" ပိုယ် ကော်စဂွံရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂုဏ်ကျာ်ဒစိတ်ဂှ် စၞးမကဵု ဗှ်ဖ္ဍောတ်ပၟဝ်ဒၟံင်ဂှ် ညံင်ဂွံကၠိုဟ် အဓိိပ္ပါယ်ဂှ် လ္ၚတ်တုဲ နဒဒှ် ပၞောန်ဗ္ၜတ်မွဲ စကာတုဲ ဣလဵုဒှ်ကျာ် ဣလဵု ဟွံဒှ်ကျာ်ဂှ် ညးမိက်ဂွံကဵုလ္ၚတ်ရ။ ပၞောဝ်ကဵု ဂုဏ်ကျာ်ဒစိတ်ဂှ် "အနုတ္တရော ပုရိသဒမ္မသာရထိ" မဂွံအဓိပ္ပါယ် ဒဒှ် မနွံကဵု လက္သန် မဟီုတွဟ် ဒၠောအ်ဗ္တောန် ကုညးဂမၠိုင်မာန်ဂှ် ကျာ်ဇၞော် မလေပ် ထံက်ထ္ၜး ဟီုဂးဂၠိုင်ရ။ မုဟိုတ်ရောမ္ဂး မၞိဟ်တအ်ဂှ် ပ္တိတ်ဒြဟတ် ပ္တန်ဒၟံင် ရုပ်ကျာ်ဇၞော်ဇၞော်ဍောတ်ဍောတ်ဂှ် ၜိုန်ရ ပိုယ်တအ် ကော် ကျာ် ကီုလေဝ်၊ ရုပ်တအ်ဂှ် ဟိုတ်နူ မဟီုဒၠောအ်ဗ္တောန် ကဵုကောန်မၞိဟ်တအ် ဟွံမာန်တုဲ ကျာ်ဂှ် ညး ဟွံမိက်စၟတ်သမ္တီ ပေင်ပေင်ရ။ ပဋိမာရုပ်တအ်ဂှ် ဒှ်ဆအယာံမာတ် မပကဵု နဒဒှ် သင်္ကေတ မၞိဟ်တအ် ညာတ်ဒးမ္ဂး ညံင်ဂွံချပ်ဂွံ ဂၠံင်ဓရ် ညးမတွဟ်လေဝ်ဂှ် ဟေင်ရ။ ဂၠိုင်နူဂှ် နကဵု ကျာ်ဇၞော် ဟွံညာတ်ကေတ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပွမဒက်ပ္တန်လဝ် ကျာ်မပေင်ဒၟံင်ဒဵု မပေင်ဒၟံင်ဂၠံင်တအ်ဂှ် ဒှ် အမှိက်အမှောန်ဘာသာ ကျာ်ဇၞော် ကေင်ဟီုလဝ် ကုပိုယ် ဂၠိုင်ကဵုအလန်ရ။ ဟိုတ်နူ ဒဿနညး မနွံသာ်ဏအ်တုဲ ပွမပူဇဴပၟတ်ပၞာင်သ္ဍဴ၊ ပုင်သၟုတ်တအ်ဂှ် ဒှ်အရာ အခိုက်ကၞာ အခိုက်အလိုက် မွဲဟေင် ကၠောန်ထေက်တုဲ ဒးစွံအရီု ဒးပ္တိတ်ဒြဟတ် ဗွဲမဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ဂှ် ကျာ်ဇၞော် ဟွံကေင် ဗတိုက်ဖအောဝ်လဝ် ပိုယ်ရ။

စပ်ကဵု ဒဿန မဆေင်ကဵု ဓရ်မ္ဂး ကျာ်ဇၞော် မလေပ်ဖ္ဍောတ်ထ္ၜးကဵု ကဗျလင်္ကာ နကဵု ညး ဇန်လဝ် ယၟုကဗျ "ဓဝ်မ္ဂးဂှ်" ရ။ လင်္ကာဂှ်

သ္ဘဴဍေဟ်ကဵုဍေဟ် ပ္ကင်ရင်ကွေဟ် ကော်ဂး ဓဝ်ရနာဲ၊
ခိုဟ်ပရေအ်ၜါဆာဲ ဗ္ဒာဲကဵုဟိုတ် က္တဵုဒှ်အိုတ်ရနာဲ၊
ခိုဟ်ဂှ်ကုသိုလ် ဖဵုဍေဟ်ပြဲ ပ္ဍဲခန္ဓနာဲရောင်၊
ပရေအ်အကုသဵု ဖဵုဍေဟ်ယုတ် ထ္ၜုတ်ခန္ဓနာဲရောင်၊
ဟိုတ်ဖဵုၜါဂှ် က္တဵုဒှ်ပြဲ ပ္ဍဲခန္ဓနာဲရောင်၊
မိက်ဂွံတီသောင် ဍောင်ဓဝ်သ္တိ စွံလဝ် ပ္ဍဲသ္ၚိညိ။

အဓိပ္ပါယ် ညးမိက်ဂွံဟီုဂှ် ဓဝ်ဟီုမ္ဂးဂှ် နွံဒၟံင် သဘဴဍေဟ်ကဵုဍေဟ်၊ ခိုဟ်ကီု ပရေအ်ကီု ပဟိုတ်နူကဵု ဟိုတ်မွဲမွဲတုဲ ဍေဟ်က္တဵုဒှ်ကၠုင် ပ္ဍဲခန္ဓဇကုရ။ အရာမပကဵု ညံင်မၞး ဂွံၜိုဟ်သြိုဟ် က္တဵုဒှ်ကၠုင် ပ္ဍဲခန္ဓမၞးမ္ဂး မၞးဒှ်ကုသိုလ်၊ အရာမပကဵု ညံင်မၞးဂွံဒုင်စသိုင်ပရေအ်မ္ဂး မၞးဒှ်အကုသိုလ်ရ။ မၞး ဒှ် ကုသိုလ်ကီု၊ မၞး ဒှ် အကုသိုလ်ကီု တန်တဴဒၟံင် ပ္ဍဲဆန္ဒမၞး ဟေင်ရ။ ညံင်ဂွံတီ အရာမကတဵုဒှ်ဒၟံင် ပ္ဍဲခန္ဓဇကုဂှ် မၞးဒးမံင် နကဵုသတိ၊ ဟီုမွဲသာ်ပၠန် ဓဝ်သတိမွဲဂှ် စွံလဝ် ပ္ဍဲဇကုဇကု လၟိုန်ကာလညိ။ ဟီုမွဲသာ်ပၠန် လညာတ်ကျာ်ဇၞော်မ္ဂး ပိုယ်ဂွံဒှ် ကုသိုလ်ကီု ပိုယ်ဂွံဒှ် အကုသိုလ်ကီု အရာတအ် သီုဖအိုတ်ဂှ် တန်တဴဒၟံင် ပ္ဍဲပိုယ်ဟေင်ရ။ စပ်ကဵု ဓဝ်တုဲ အရာညး မလေပ်ဟီုဒၠောအ်ဗ္တောန် ကုပိုယ် ဂၠိုင်ကဵုအလန် နွံမွဲပၠန်ဂှ် သမ္မပ္ပဋ္ဌာန် ၄ သာ်ဂှ်ရ။ သမ္မပ္ပဋ္ဌာန် ၄ ဂှ် ညးဇန်လဝ် နကဵုကဗျ

ဓဝ်အကုသိုလ် က္တဵုဒှ်တုဲ သ္ၚဳလလံပါဲကၠာ သ္ပလွဳပြာ
အကုသဵုဂှ် ဟွံက္တဵုဒှ် ညံင်ဟွံက္တဵုဒှ် ပြဟ်လွဳပြာ
ကုသဵုမွဲဂှ် ဟွံက္တဵုဒှ် တၞဟ်နက္တဵုဒှ် ပြဟ်လွဳပြာ
က္တဵုဒှ်တုဲဂှ် သှ်ပ္တဴကၠာ ညံင်ဇၞော်မောဝ်အာ သ္ပလွဳပြာ

ဟီုဂၠေအ်ဂၠေအ်မ္ဂး စိုတ်ဟွံခိုဟ် က္တဵုဒှ်တုဲ ဗွဲကြဴ ညံင်ဟွံဂွံက္တဵုဒှ်ပၠန် ဝေင်ပါဲ၊ စိုတ်ခိုဟ် က္တဵုဒှ်တုဲ ဗွဲကြဴ ညံင်ဂွံက္တဵုဒှ်ပၠန် ဆက်လွဳပရာ။ ဟီုကၠးကၠးမ္ဂး မံင်တန်တဴ ညံင်ဂွံကိတ်ညဳ ကုပရေင်ထတ်ယုက်စိုတ် (mental health) ရ။

ကျာ်ဇၞော်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မနွံကဵု ဒဿနဘဝ ကမ် (ဝါ) ကမၠောန်၊ တုဲပၠန် ဒှ်မၞိဟ် မဒုင်ကေတ်လဝ် အနတ္တဝါဒ (ဝါဒ မဒှ်လီု)တုဲ စိုတ်ကုသိုလ်ကီု စိုတ်အကုသိုလ်ကီု မကတဵုဒှ်လဝ် ပ္ဍဲပိုယ်တအ်ဂှ် သှ်ေတန်တဴဒၟံင် ပ္ဍဲပိုယ် ဗွဲမလအ်ဂှ် ညးဟွံဒုင်တဲရ။ ဟိုတ်နူသညာ (ဝါ) ဟိုတ်နူ ပိုယ်သမ္တီလဝ်တုဲ က္လေင်ဗှ်ဗၞုဟ် ပရူတအ်တုဲ ကုသိုလ် အကုသိုလ်ဂှ် က္လေင်က္တဵုဒှ်ကၠုင် ပ္ဍဲပိုယ်မာန်ရ။ ညးပတုပ် နကဵု ဥပမာ စိုတ်ပိုယ်မၞိဟ်တအ်ဂှ် တုပ်တဴ ညံင်ရဴပၟတ်ပၞာင်၊ ပၟတ်မဂဵုလဝ် နူကိုပ်ကၠာဂှ် ယဝ်ရ သှ်ေၜက်ဒၟံင်မ္ဂး ပၟတ်တအ် ဇၞော်တိုန် ဇၞော်တိုန် ပၟတ်တအ်ဂှ် မွဲလစုတ်ဓဝ် ဒှ်အာ တၟာဒဵုမာန်ရ။ ပၟတ်တြေံ ဂဵုအိုတ်အာ ပၟတ်တၟိ က္တဵုဒှ်ကၠုင်ပၠန်၊ စဵုကဵု ဖျုန်ပၞာင်အိုတ်ရ။ ဖျုန်ပၞာင် ဟွံအိုတ်မွဲသာ် ဟိုတ်နူ ဒြဟတ်ဒမြိုဟ်မ္ၚးမွဲမွဲတုဲ ပၟတ်ပၞာင် ဒးပၠိုတ်အာလေဝ် နွံရ။ ပၟတ်တြေံဂှ် ဟွံအိုတ်အာ၊ သှ်ေဒၟံင် (ဝါ) စိုတ်ကုသိုလ် စိုတ်အကုသိုလ် မကတဵုဒှ်လဝ်တုဲတအ် ဟွံအိုတ်အာ သှ်ေဒၟံင်မ္ဂး ဟွံဒှ် အနတ္တဝါဒ၊ ဒှ် အတ္တဝါဒ။ ဗီုဏအ် ကျာ်ဇၞော် ညာတ်ကေတ်ရ။ အရာတၞဟ်ခြာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကဵု ဟိန္ဒူဂှ် ပ္ဍဲအရာဏအ်ရ။ ဟိန္ဒူဂှ် အတ္တဝါဒ၊ အရာမွဲမွဲ အိုတ်အာဟွံမဲ သှ်ေတန်တဴဒၟံင်။ ကျာ်တြဲပိုယ်ဂှ် လညာတ်တၞဟ်ခြာနူဂှ် ဒှ် ဝါဒအနတ္တဝါဒဳ အရာအိုတ်သီုဂှ် ဒှ်လီုဒၟံင်၊ တန်တဴဒၟံင် အတိုင်ဗီုတြေံ ဟွံမဲရ။

ဒုင်သဇိုင် ကုလညာတ်ဒဿန လတူကျာ် ကေုာံ ဓဝ် (ကုသိုလ် အကုသိုလ်) ပြဲ၊ ပရေအ် ဗွဲလတူဝွံတုဲ နကဵု လညာတ်ကျာ်ဇၞော်မ္ဂး ပ္ဍဲ အရာလဵု၊ ပ္ဍဲ ပူဂိုလ်လဵုလေဝ် ပြဲဒၟံင် တွဵု၊ ယုတ်ပရေအ်ဒၟံင် တွဵု ဟွံမဲ၊ တန်တဴဒၟံင် ပ္ဍဲဆန်ခဏ စိုတ်ပူဂိုလ်ဂှ် မကတဵုဒှ်ဒၟံင်ရ။ ယဝ်ရ မၞိဟ်မွဲ စိုတ်ကုသိုလ် (စိုတ်ခိုဟ် က္တဵုဒှ်ဒၟံင်မ္ဂး) ပ္ဍဲဆန်ခဏဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ပရဲ ဒှ်ပူဂိုလ်ပရဲ ဒှ်ပူဂိုလ်ကုသိုလ်ရ။ ပ္ဍဲဆန်ခဏ စိုတ်အကုသိုလ် (စိုတ်ဟွံခိုဟ်၊ စိုတ်ပရေအ်ပရေအ်) က္တဵုဒှ်ဒၟံင် ပ္ဍဲပူဂိုလ်ဂှ်မ္ဂး ညးလဵု ဟွံဟီု၊ မၞိဟ်ဂှ် ကယျိုင်လဵု လတက်လတက်၊ ဒၞာဲလဵု တန်တဴတန်တဴ၊ ဟွံဒှ် မၞိဟ်ခိုဟ်ခိုဟ် မၞိဟ်ပြဲပြဲရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ နကဵု အလဵုဇကုကျာ်ဇၞော်လေဝ် ပြဲနူညးတၞဟ် ဇၟာပ်အခိင် ဇၟာပ်အခါဂှ် ညးဟွံဒုင်ကေတ်လဝ်ရ။

အရာလတူတအ်ဂှ် ညးသရောပ်တုဲ ညးဇန်လဝ် ကဗျ မွဲပိုဒ် ညးကဵုလဝ် ယၟုကဗျဂှ် ကျာ်ပညပ်၊ ကျာ်ပရမတ်၊ မတ်ဖျုန် မတ်ညာဏ်)

ကျာ်မ္ဂးကျာ် ပသာ်ဂွံဆဵု ဒးဗဵုလ္ၚောဝ် နညာဏ်
ဓဝ်မ္ဂးဓဝ် ဓဝ်ဍာံဂှ် ဒးရုဲစှ် နညာဏ်
သင်မ္ဂးသင် ဂွံကၠိုဟ်ခၠင် ဒးစင်ခြင် နညာဏ်
ဂလာန်မ္ဂးဂလာန် ဂလာန်ဍာံဂှ် ဒးရုဲစှ် နညာဏ်
မၞိဟ်မ္ဂးမၞိဟ် မၞိဟ်ဍိုက်ပေင် နွံဂ္ၚေင်သုတညာဏ်
မၞိဟ်ဍိုက်ပေင်ကွေဟ် ရုဲစှ်ဒး ဗၠးဒဒိုက် ဂွံတသိုက်မာန်။

သရောပ်တုဲ အဓိပ္ပါယ်ကဗျညးဂှ် ယဝ်ရသ္ဒးဟီု ဗီုအဲမကၠိုဟ်မ္ဂး မၞိဟ်မွဲ ဂွံဟီု မၞိဟ်ဍိုက်ဍိုက်ပေင်ပေင်ဂှ် သ္ဒးဒှ် မၞိဟ်မနွံကဵု အစောန်စရာဲ မသ္ၚေဝ်ဂၠေပ်ပါ်ပါဲ နကဵုညာဏ်ရောင်။ ပိုယ် နွံကဵုညာဏ်ဟေင် ပိုယ် ဆဵုကျာ်ပရမတ် မာန်၊ ပိုယ် ဆဵုဓဝ်ပရမတ် မာန်၊ ပိုယ်ဆဵု သင်ပရမတ် မာန်။ တုဲပၠန် ပိုယ်ဂွံဗၠး နူဒဒိုက်တုဲ ပိုယ်ဂွံ တသိုက် မာန်ရ။ ယဝ်ရ ပိုယ် ဟွံမဲကဵု အစောန်စရာဲ မသ္ၚေဝ်ဂၠေပ်ပါ်ပါဲ နကဵုညာဏ်မ္ဂး ပိုယ်ဂှ် ဒးဒုင်ဗဂေတ်စ ညးတၞဟ်၊ အတိုင် ညးတၞဟ်မဟီု ပိုယ် ဒးကၠင်ဗက်ဒၟံင်။ ညးတၞဟ် ဟီု ကျာ်၊ ပိုယ်ပ ကျာ်၊ ညးတၞဟ် ဟီုဓဝ်၊ ပိုယ်ပ ဓဝ်၊ ပိုယ်စၟဳဒၟံင် ကုသိုလ် ကၠုင်ကဵုပိုယ် နူကဵု ဌာန်ညးတၞဟ် မွဲမွဲဒၞာဲရ။ ယဝ်ရ ပိုယ် ဒှ်ဒၟံင် ဗီုဏအ်မ္ဂး ပိုယ်ဂှ် မၞိဟ်မွဲ ဍိုက်ဍိုက်ပေင်ပေင် ပိုယ်ကော်စ ဟွံဂွံတုဲ ဆကျာ်ပညပ်၊ ဓရ်ပညပ်၊ သင်ပညပ်ရ ပိုယ်ဆဵုကေတ်မာန်ရ။

သက္ကရာဇ် ၁၃၅၂ ဂှ် ဘာလကျာ် မနွံ ဗွဲဒိုဟ်ဗာယပ် ကၟာဘင်ဍင်၊ ကွာန်ကအ်ခပုင်ဂှ် လကျာ်ဗၟာ မပဒတဴ ပ္ဍဲဘာဂှ် က္လိလောန်ဒုဟ် ကိစ္စသာသနာမွဲမွဲတုဲ ဒးတိတ်အာ နူဘာဂှ်ရ။ သွက်ဂွံ ဆက်မင်မွဲအာ ဒတန်သာသနာဂှ်တုဲ နူကဵု ကျာ်ဇၞော်အစာတၠဘာမ္ၚဵုအံင်ဇၞး ကွာန်ကအ်ခပုင် ကေုာံ သံဃနာယက ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင် ပ္အပ်ကဵုညးတုဲ ကျာ်ဇၞော် အာပဒတဴ ပ္ဍဲဘာဂှ်ရ။ ယၟုဘာတြေံ နိဗ္ဗိန္ဒာရာမဂှ် ကျာ်ဇၞော် ခုတ်သၠာဲ နကဵုယၟုတၟိ ဘာလွဳမာန်ရတ် ရ။ ဘာထံင်ကှ်ေဂှ် ညးပ္အပ်ကဵု ကောန်ကွးညး တၠဂုဏ်အစာဝဳရိယ။ မုဟိုတ် ညးဂွံကဵု ယၟု လွဳမာန်ရတ် ရော ညးကေင် ပသောင်ထ္ၜးလဝ်ကဵုပိုယ်ဂှ် လွဳမာန် မဂွံအဓိပ္ပါယ် ဒတန် ဘုံပြာသာဒ် ဗီုဏအ် ဟွံသေင်၊ အဓိပ္ပါယ် ဗီုမန် ခေတ်တၟိ သောင်သောင် ကၠးကၠး၊ ယဝ်ရ ပ္တိတ်လွဳမာန်မ္ဂး ဒှ်ရတ်။ ကလေင်ချပ်အာမ္ဂး ယၟုဘာဏအ်လေဝ် ကိတ်ညဳ ကုလညာတ်ဒဿန ကျာ်ဇၞော်ကွေဟ်ရ။ ကျာ်ဇၞော် ကေင်ဟီုလဝ် ကဵုအဲ ယဝ်ရ ဗှ်ေပံက်ဘာဗတောန်လိက် ပညာပရေင်မၞိဟ် ပညာဂတာပ်ခေတ် ဗီုကဵု လိက်အေင်္ကလိက်မ္ဂး တိအရှာမ်ဏအ်ဂှ် ညးပ္အပ်ကဵု လွာဲဂှ်ရ။ ကျာ်ဇၞော် ဟီု အခိင်ဍောတ်ဍောတ်တေအ် ဟိုတ်နူ ဟွံဂွံဗတောန်လိက်အေင်္ကလိက်တုဲ ညးဂိုဟ်ကဟောမ်ဒၟံင်ရ။ ညး မိက်ဂွံလေပ် အေင်္ကလိက် ကွေဟ်ကွေဟ်ရောင်။ ညးဆဵု ဘာဓာတုမာလာ ဍုင်မတ်မလီု ဗ္တောန်ဒၟံင် အေင်္ကလိက်ဂှ် ညး မိက်ဂွံအာဗ္တောန်ကီု၊ ဆဂး ဒှ်ဟွံမာန် အာယုက်ဇၞော် လ္ဇုဲအာရ။ မုဟိုတ်ရောမ္ဂး ညးမိက်ဂွံဗှ် လိက်လညာတ်ဂၠးတိ မချူလဝ် နကဵု ဘာသာအေင်္ကလိက်တအ်ရ။ ညး ဒးစိုတ် လိက် မကၠာဲလဝ် နူဘာသာသအာင်ဂၠိုင်ရ။ ဗွဲတၟေင် လိက် Richard Bach မချူလဝ် Jonathan Livingston Seagull၊ ဘသန်း(ဓမ္မိက) ကၠာဲလဝ် ဗီုဗၟာ နကဵု ယၟုလိက် "ယောနသံစင်ရော်" ဂှ် ညးဒးစိုတ် ဗွဲမလောန်ရ။ ဟိုတ်ကျာ်ဇၞော် ဂွံဒးစိုတ် လိက်ဏအ်ဂှ် လညာတ်မဟီုထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲလိက်ဏအ် ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် တုပ်ဒၟံင် ကုသဘဴဓရ် လညာတ်ကျာ်ဇၞော် နွံဗွဲမဂၠိုင် ဟီုမာန်ရ။ ယဝ်ဒးထ္ၜး နကဵု ဥပမာမ္ဂး ပ္ဍဲကဵုလိက်ဂှ် အစာလိက် Richard Bach ချူလဝ်

 

လညာတ်ဏအ်ဂှ် တုပ်ဒၟံင် ကုလညာတ်ဓဝ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အနတ္တဝါဒ အတိုင်ကျာ်ဇၞော် မကၠိုဟ်ကေတ်လဝ်၊ ကုသိုလ်ကီု အကုသိုလ်ကီု နွံဒၟံင် အပ္ဍဲခန္ဓကာယပိုယ်တအ်ဂှ်ရ။

ဘာလွဳမာန်ရတ်ဂှ် အရှာမ်ဇၞော်လှဲခိုဟ်ကွေဟ်ရ။ ကျာ်ဇၞော်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်ဇာတိ ကွာန်ကအ်ခပုင်တုဲ ဘာလကျာ် ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ခပုင် လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဂွိင်ဖေက် ဒါယကာညးတအ် ပြံင်တိုန်ဘာညးရ။ ပ္ဍဲသဘင်ဓဝ် ကျာ်ဘင်ဍင်ဂှ် ကျာ်ဇၞော် တွဟ်ဓရ်တုဲ အကြာဂှ် ကျာ်ဇၞော်ဟီု ဘာလွဳမာန်ရတ်ဂှ် ညးဟွံဒုင်တဲ ဒါယကာ။ ဘာဂှ် သ္ဒးဒှ် ဘာမဟွံမဲ ကုဒါယကာမွဲရောင်။ ဆဂး ယဝ်ရ ဇကုသဒ္ဓါနွံ မိက်ဂွံ ပလံင် ပိဏ္ဍပါတ် ကဵုခမဳသင်တအ်မ္ဂး ကၠုင်ပလံင် ဂွံ၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေင် မိက်ဂွံသဳကၠဳ ပရေင်ဓရ်၊ မိက်ဂွံဓရီုကျာ ပရေင်ဓရ်မ္ဂး ညးလဵုမွဲ ဟွံဟီု၊ ပြာပ်အာ သဳကၠဳ ဂွံ အခိင်ဟွံရုဲရ။ မၞိဟ်ဟွံကၠိုဟ် အဓိပ္ပါယ်အရေဝ် ညးမဟီုဂှ်မ္ဂး မလေပ်ဟီုဂး မုလကျာ်ရော ဟွံဒုင်တဲ ဒါယကာ။ မုဘာရော ဘာဟွံမဲ ကဵုဒါယကာ။ ဟီုဂးစလဝ် နွံကီုရ။

အရာပိုယ်မတီလဝ် လညာတ်ကျာ်ဇၞော် နွံမွဲဂှ် ဘဝလကျာ် ဒးဗ္ဒမံင်ကဵု ဒါယကာဂှ် ညးဟွံဒးဂၞပ်ကွေဟ်ကွေဟ်ရ။ ညးမိက်ဂွံမံင် တန်တဴကေတ်ကေတ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဘာလွဳမာန်ရတ်ဂှ် ညးကဵု ဒေအ်ညး ဣစဳမျ ကဵု တြုဟ်တၠသ္ၚိဣစဳမျ တဵုခၞေဝ်။ အကြာဂှ် ကောန်နာဲတအ်လေဝ် ဗိုင်တဵုခၞေဝ်တုဲ ခၞေဝ် မတိတ်ကၠုင် နူဘာဂှ် ညးကဵု ဣစဳမျ သွံ။ ညးမိက်ဂွံတန်တဴ နကဵုနဲကဲဂှ်ရ။ နကဵုလကျာ်မွဲ ဟွံမဲကဵုကောန်ဇာတ်၊ ဟွံမဲကဵု ဂကောံသ္ၚိကၟိန် ဂွံတန်တဴ ဍာ်ဇမၠိင် နကဵု နဲကဲဂှ် ဟွံလောဲရ။ ကောန်နာဲတအ်လေဝ် အာယုက်စိုပ် ဗီုညးကဵုညး လ္ၚဵုအာကတ်လိက်၊ လ္ၚဵုရာံတိတ်၊ တုဲပၠန် ဣစဳမျ ကဵု တၠသ္ၚိညးလေဝ် အာယုက်ဇၞော်ကၠုင် ကၠောန်ဟွံမာန်။ ဟိုတ်နူ ညးဗ္တောန်လိက် ကုကောန်သင်တအ် ဟွံမာန်တုဲ ကောန်နာဲတၟိတၟိလေဝ် ဟွံစိုပ်ကၠုင်။ ကသပ်ညး နကဵု လကျာ် မံင်တန်တဴ ဗွဲမဗၠးၜးဂှ် ဟွံလောဲသွာရ။ ပ္ဍဲအရှာမ်ဘာဂှ် ဗွဲကြဴ စၞးခၞေဝ်ဂှ် တဵုလဝ် တၞံခၜိုတ်တုဲ ၜိုန်ရ ကောန်သင်တအ် ဟွံမဲကီုလေဝ် နကဵုလှုဲနူခၜိုတ်ဂှ် ညးဆက်တန်တဴဒၟံင် ပ္ဍဲဘာလွဳမာန်ရတ်ဂှ် သၞာံတၟာလအ်မာန်ဏီရ။

နကဵုအဲလေဝ် ဇၟာပ်မကလေင်စိုပ် စဴဝေင် ဍုင်မိတိမမန်ဇကုမ္ဂး ညံင်ဂွံစိုပ် ဇရေင်ကျာ်ဇၞော်ဂှ် အာဒဵုစိုပ်ရ။ ကာလအဲမစိုပ်အာ သၞာံ ၂၀၁၄ ဂှ် ပ္ဍဲဘာဂှ် ကျာ်ဇၞော်မွဲဇကု ကဵု ကောန်ထပိုယ်ဍောတ်မွဲ၊ တုဲပၠန် တြုဟ်တၠသ္ၚိဣစဳမျ ရနွံပ္ဍဲဘာဂှ်။ ပ္ဍဲအရှာမ်ဘာဂှ် ဗီုကိုပ်ကၠာတေအ် မနွံကဵု ကၠအ်ခၞေဝ် တၞံပကဴနာနာ သာယာဒၟံင်ဂှ် ဒှ်အာ ဗီုကဵု ကၠအ်ခၜိုတ်၊ မၞိဟ်ခွာတ်ခၜိုတ် နွံမွဲသ္ၚိရ။ ကောန်ထပိုယ်ဍောတ်ဂှ်လေဝ် ညးကဵုလဝ်ယၟု ကောန်စေက် ဗီုညးမကော်လဝ်အဲ ကိုပ်ကၠာတေအ်ရ။ ဟီုဍာံဍာံ ၜိုတ်အဲမတီမ္ဂး ကောန်ထပိုယ် မဂွံယၟု ကောန်စေက် ပါဲနူအဲတုဲ ဗွဲကြဴဏအ် နွံတၟာဂလိုင်ရ။ ကျာ်ဇၞော်တန်တဴဒၟံင် နကဵုလှုဲ နူကဵု တၞံခၜိုတ်တအ်ဂှ်ရ။ ဟိန်မဟီုဂး လဴပူဒၟံင် ပရူနာနာ ကုကျာ်ဇၞော်ဂှ် အရေဝ်စိုပ်တုဲ ကျာ်ဇၞော်လဴကဵုအဲမွဲရ။ ကောန်ကွးညး ကျာ်ဇၞော်ဝဳရိယ မနွံပိုန် ဘာထံင်ကှ်ေဂှ် ညာတ် ကျာ်ဇၞော်တၞဟ်တၞဟ်တအ် ကလိဂွံ တဆိပ်တြာ နူသၟိင်အလဵုအသဳ နာနာသာ်တုဲ နကဵု ကျာ်ဇၞော်ဝဳရိယလေဝ် မိက်ဂွံကဵု အစာဇကု ဂွံ တဆိပ်တြာ မဟာဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ ကီုတုဲ ပ္ကောံချူ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ကေုာံ လိက်ပတိုန်ဂလာန်ကီုရ။ ကျာ်ဇၞော်ဝဳရိယ ပ္ကောံချူတုဲအိုတ် တဆိပ်ထံက်ဂလာန် နူဂကောံသံဃနာယက လေဝ် ဍဵုလဝ်ကဵုတုဲအိုတ်။ ဆဂး ကျာ်ဇၞော် ညးဟွံကဵု အခေါင်ပတိုန်၊ ညးဟွံမဲပၟိက် တဆိပ်တြာ နူအလဵုအသဳရ။ ညးဟီု ညးလကျာ်ခမဳ ဓမ္မတာမွဲရ။ အခိင်ဂှ် အဲချပ်စိုပ်အာ လကျာ်ဇၞော် ဟွံမဲပၟိက် တဆိပ်တြာ နူသၟိင်တၠဟီုဂှ် အဲကေင်မိင် ကေင်ဆဵု ကျာ်ဇၞော်ဝိလာသဏအ်မွဲရ။ ၜိုတ်အဲ မကေင်မိင်လဝ်မ္ဂး ဂွံဂွံ တဆိပ်တြာ နူသၟိင်အလဵုအသဳဂှ် ဒးထ္ပက်လှုဲ ဒးလိင်လကျာ်ဗၟာ ကဵုချူလိက်ပတိုန်ဂလာန် အိုတ်လှုဲသြန်ကဵု စှ်ောကိုဋ်မွဲတဲဂးရ။

သၞာံ ၂၀၁၇ ဂှ် အဲက္လေင်စိုပ် ဇရေင်ကျာ်ဇၞော်မွဲဝါ။ အခိင်အဲ ကလေင်စိုပ် ဇရေင်ကျာ်ဇၞော် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၉ ဂှ် နွံဆ ကျာ်ဇၞော်မွဲဇကု ကဵု တြုဟ်တၠသ္ၚိ ဣစဳမျ မၞိဟ်မဗိုင်ကၠောန်ဒၟံင်ကုညးဟေင်ရ။ နကဵုစိုတ်ဂှ် ကျာ်ဇၞော် ၜိုန်ရထတ်ယုက်ဒၟံင်၊ ယဲဘဲဇၞော်ဇၞော် ဟွံမဲကီုလေဝ် ဇိုင်ညး ကွာ်စ ဟွံခံင်လးလးရ။ အဲကဵုဒါန် ဝတ္ထုဒါန်သြန်ဂှ် ရံင်ကေတ်မ္ဂး ညးဟွံမိက်ဒုင်တဲရ။ အဲစွံဖျေဟ် ဗဒါဲညးအတေင်တုဲ ကာလအဲစဴတုဲ ညးဒးကေတ်ရ။ ဟီုဍာံဍာံ အဲထေင်ကေတ် နကဵုကျာ်ဇၞော် စွံလဝ်စိုတ် လတူပိုယ် နဒဒှ် ညံင်ကောန်ဇာတ်ဇကုမွဲတုဲ စၞးမကေတ် နူကောန်ဇာတ်ဂှ် မိက်ဂွံဒုင်ကဵု ကုပိုယ်ရ။ သာ်ဂှ်ဟွံသေင် ညးမိင်ဒၟံင် ညးဍုင်ကွာန်တအ် ဝါတ်ဂါတ်ဒၟံင်တုဲ ညးဟွံမိက်ဒုင်တဲ ကေတ်သြန် နူအဲလေဝ် ဒှ်မာန်ကီုရ။

ပိုယ်တီလဝ် ကျာ်ဇၞော်မွဲပၠန်ဂှ် ညး နွံစိုတ်ဆာန်ဍူ လတူမၞိဟ်ဝါတ်ဝါတ်တအ်ရ။ ညး ဟွံမိက်ဒုင်ဒါန် နူကဵု မၞိဟ်ဝါတ်တ်တအ်ရ။ ပိုယ် ကလေင်ရံင်အာ ပရေင်ကမၠောန်ညးမ္ဂး နူအခိင်ညးဍောတ်ဍောတ်တေအ်ရ။ ဇၟာပ်မၞိဟ် ညံင်ဂွံကၠောန်မာန် ပမာန်တုပ်တုပ်ဖအိုတ်တုဲ ညံင်ဂွံအိုတ်သြန် အောန်အောန်ဂှ် ညးဖန်ရ။ ဥပမာ အခိင်ကဵုဒါန် သ္ၚာသၞုက်ဗြဲမ္ဂး ယဝ်ရ ရာန်နင်သ္ၚာ နူဖျာမ္ဂး သ္ၚာခိုဟ်ခိုဟ်ဂှ် င္ၚုဟ်ဍင်တုဲ ဇၟာပ်ဒါယကာ ပဟွံမာန်ရ။ ဇၟာပ်ဒါယကာ ဂွံဗဂိန် ဗီုညးတၞဟ်မာန်၊ နကဵု အလဵုဇကုညးဂှ် ဖန်ဇန်၊ ရာန်ယာတ်ကေတ်တ်တုဲ ကဵုဒါယကာတအ် ဇိင်ကေတ်ကေတ်ရ။

ဇၟာပ်အဲ မကလေင်စိုပ် ဇရေင်ကျာ်ဇၞော်မ္ဂး စပ််ကဵု ဒဿနဘဝ လညာတ်လတူကျာ်၊ ဓဝ် ဗီုညးမဒုင်ကေတ်လဝ်ဂှ် ညးဟွံထေင် ပိုယ်တအ် ကၠိုဟ်ကေတ်လဝ်တုဲတုဲရတုဲ ညးဂစာန်လဴဒၟံင် အတိုင်ဂှ် ဖိုဟ်ဏီရ။ ညးဂွံလဴထ္ၜး သဳကၠဳပရူဓရ်မ္ဂး ညးမိပ်မြဟ်ရ။ ဟိုတ်နူ ကတောဝ်ဇြိုင်တုဲ ကာလပိုယ်ကလေင်ဟီု ကလေင်သဳကၠဳ ကဵုညးဂှ် ညးဟွံမိင်တုဲ ညးထေင်ဒၟံင် ပိုယ်ဟွံကၠိုဟ်တုဲ ညးဆက်ပသောင်ပၠန်ရ။

ကျာ်ဇၞော်ဇဝန နွံပိုန်ဘာထံင်ကှ်ေ အာတ်မိက်ညး ကဵုကလေင်မံင် ပ္ဍဲ ဘာထံင်ကှ်ေ ဂၠိုင်ကဵုအလန်ကီုလေဝ် ညးဟွံမိက်မံင်။ ညး ဆက်တန်အာဒၟံင် ပ္ဍဲဘာလွဳမာန်ရတ်ဂှ်ရ။ ဟီုဍာံဍာံ ပၟိက်အင္ၚာပ်စိုတ်ညး လကျာ် သီုဟွံဒးဗဒဗဒါဲ ဒါယကာ၊ မၞိဟ်မွဲ သီုဟွံဒး ဗ္ဒဗ္ဒါဲ ညးတၞဟ်မွဲသာ် တန်တဴ ညံင်ဂွံဂွံဂှ် အခိင်ပိုယ် မထတ်ယုက်ဒၟံင်ဂှ် ၜိုန်ရ ဒှ်မာန်ကီုလေဝ်၊ အခိင်ပိုယ် အာယုက်ဇၞော် နွံပၟိက်ကၠုင် အရီုအဗင် နူညးတၞဟ်ရ၊ တန်တဴ ကေတ်ကေတ် ဟွံလောဲသွာရ။ ၜိုန်ရ စိုတ်ထတ် မိက်ဂွံမံင်ကီုလေဝ်၊ ကၞောတ်တဲ ဟိုတ်နူ ဗျုထဴလောန် တန်တဴကေတ်ကေတ် ဟွံဂွံ အာယုက်ကြပ်ပေင် ၉၀ ဂှ် ဂွံမိင်ကတ် နူကဵု ကျာ်ဇၞော်ဇဝန ဒဒှ်ရ ညးကလေင် ပဒတဴ ပ္ဍဲ ဘာထံင်ကှ်ေ မဒှ် ဘာနွံပိုန်ညးတြေံ ကရောမ်ကွးဇကုပၠန်ရ။ ပိုယ်ကောန်ကွးတအ်လေဝ် ဂွံတီကေတ် ပရူဏအ်တုဲ ဂဝိင်ၜိုဟ်အာ လတူကျာ်ဇၞော် တၟာဂလိုင်ကီုရ။

ပ္ဍဲလိက် Jonathan Livingston Seagull တေအ် ဒၞာဲနိဂီုလိက်ဂှ် အစာလိက် Richard Bach ဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် ဗီု ဂစေမ်အဘဴယောနတာန် ဗ္ကန်လဝ်ကဵု ကွးညး ဖလေတ်ချ် ဗီုဏအ်ရ။

"Don't let them spread silly rumors about me, or make me a god. O.K., Fletch? I'm a seagull. I like to fly, maybe..."
" JONATHAN!"
"Poor Fletch. Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding, find out what you already know, and you'll see the way to fly."

"လ္ပကဵု မၞိဟ်တအ် ပရး ကောလဟာလ ပရူအဲညိဏး၊ အဲဂှ် ညံင်ဂွံဒှ် ကျာ်တၠဣဓိမွဲဇကုဂှ်လေဝ် လ္ပကဵုဍေဟ် ပညိဏး၊ မိင်ဟာ ဖလေတ်ချ်? အဲဂှ် ဒှ်ဆ ဂစေမ်အဘဴမွဲရ။ ဒှ်ဂစေမ်မွဲ မဒးစိုတ် ပဝ်၊ ဆဂး . . . ။"
"အစာယောနတာန်"ဖလေတ်ချ် ဟီုကော်တိုန် တုဲ
"ဖလေတ်ချ်၊ အရာမတ်ဖျုန်မၞး မလဴထ္ၜးဒၟံင် သီုဖအိုတ်ဂှ် လ္ပပတှ်ေညိ။ မတ်ဖျုန်မၞးဂှ် ဆၜိုတ် အပိုင်အခြာ မွဲမွဲဟေင်ရ လဴထ္ၜးကဵုမၞးမာန်။ ရံင် နကဵု မတ်ပညာ၊ မတ်ပါရမတ်ညိ။ ညံင်ဂွံကၠိုဟ်ဂှ် ဂစာန်ဂၠာဲသွဟ် ပ္ဍဲအရာ ၜိုတ်ဗှ်ေ မတီလဝ်တုဲဂှ်ညိ၊ တုဲမ္ဂး ဂၠံင်တရဴ ဗီုလဵုဂွံပဝ်ဂှ် ဗှ်ေသဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရောင်။"

ဍာံဒၟံင်ရ။ ကျာ်ဇၞော်ဂှ် ကျာ်မွဲဇကုလေဝ် ဟွံသေင်၊ တၠအရှန်လေဝ် ဟွံသေင်၊ က္ဍိုပ်သကိုပ်မွဲလေဝ် ဟွံသေင်၊ ဗီုညးလ္ၚဵု မဟီု မၞိဟ်ဂၠဟ်ဂၠဟ်၊ မၞိဟ်ဟွံကေတ်ဂၠံင် ဗီုဂှ်လေဝ် ဟွံသေင်။ ဟိုတ်နူ အကာဲအရာဘဝတုဲ ရုဲစှ်လဝ် ဘဝခမဳ၊ တုဲပၠန် မိပ်မြဟ် သၠောင်ကဵု ပရေင်ဗစာရဏာ ဂၠာဲ သွဟ်ဒဿနဘဝ၊ စွံင္ၚုဟ်မး ကုပရေင်ဗၠးၜး၊ စွံကရုဏာ လတူမၞိဟ်တအ်၊ ဆဂး ကျာ်ဇၞော်ဂှ် . . . . ။

  1. ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ လိက်ကၞပ်စၟတ်သမ္တီ ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ပွိုင်တိုက်ကၟာဝက် ပေင် (၃၅) သၞာံ, ၄၁-၄၃။ 
  2. လိက်စၟတ်သမ္တီ နူရုင်အလဵုအသဳ, ၁။ 
  3. ၃.၀ ၃.၁ Monzel, Bee Htaw (2023 July 29). "ပရူကျာ်ဇၞော်ဝိလာသ". Monzel (Interview). Interviewed by Monzel. Open. {{cite interview}}: Check date values in: |date= (help)
  4. လိက်ဂတာပ်ခေတ် ကၞပ် ၁, ၉၉-၁၀၄။ 
  5. လိက်ဂတာပ်ခေတ် ကၞပ် ၃, ၁၆၆။