သၟိင်စောအာဲကံကာန်

သၟိင်စောအာဲကံကာန်
သေၞာဝ်အဆက်သၟိၚ်မဂဒူ
တိုန်နန် ၆၉၂ ပိုင်ဍုင် ၄၉ငဲ
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ သၟိင်ဇိပ်ပွန်
ဂကူ မန်
ဨကရာဇ်ဍုၚ်မတ္တမ
ညးမဆက်ဒုင်အာဲ သၟိင်အာဲလော
စုတိ မတ္တမ
ယၟုပေင်င်
စဴအာဲကံကာန်
နန် ဍုၚ်မတ္တမ
မအံက် သၟိင်မဂဒါ
ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ