သၟိင်မဂဒါ စဴရာပြကိတ် ဝွံဒှ်ဒေံသၟိင်ဝါေရဝ်ရောဝ်ရ ပိုင်ပြဲဍုင်ရာမညမတ္တမ ရးမန်ပိ မဒှ်ကီုရ ဒှ်သၟိင်ဨကရာဇ် ပွိုင် ၄ သၞံာ မဒှ်ရ

ဨကရာဇ် ဍုင်မတ္တမ သၟိင်မဂဒါ (စဴရာံပြကိတ်)
ခွန်လောမင်း
အလာံမန်အလာံ
အလာံ


သၟိင်မဂဒါ စဴရာံပြကိတ်
သေၞာဝ်အဆက်သၟိၚ်မဂဒူ
တိုန်နန် ၆၆၈ c. ၆၇၂
အဘိသိက် ၆၃၅
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ သၟိင်ဝါရေဝ်ရောဝ်
ယၟု မဂဒါ
ဂကူ မန်
ဨကရာဇ်မတ္တမ
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ သၟိင်ဝါရေဝ်ရောဝ်
ညးမဆက်ဒုင်အာဲ သၟိင်စဴအော
သၠးဂၠံဂဝ် ၆၃၅ ဂိတုစဲ တငဲသုိက် ၇ မံက်
ဍုင်ဝါန်
စုတိ ၆၇၂
ဍုင်မတ္တမ
ယၟုပေင်င်
သၟိင်မဂဒါ
နန် မတ္တမ
မအံက် ရဲဝါ
ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ