ဟံသာဝတဳ ဍုင်ဟံသာဝတဳဝွံ (ဗၟာ: ဟံသာဝတီပြည်)သေံ: อาณาจักรหงสาวดี|အၚ်္ဂလိက်: hanthawadyy(pegu) kingdom မဒှ်ဍုင်ဇၞော်ကောန်ဂကူမန် မွဲဍုင်ကီုရ ေလာန်ကၠုၚ် ၂၅၆၄ သံၞာတေံ နူကဵု ကျာ်တြုဲေဂါတမ ကဵုဏာ ဓါတ်သာ် ကုဵ ကောကဵုဒေံ သမလ ကဵု ဝဳမလ ဂှ်တုဲ ပတန်ကၠုင်ကျာ်ဒဂုံကေလသ တုဲ ခြာဟဟွံလအ် သၟိင်ဨကရာဇ်မန် သီမလ ကလောန်ပတန်ကၠုင်ဍုင်တၟံ ဒၞာဲတိဍာ်ၜုဳပ်ဍုဝ်ဂှ် ပတန်ဍုင်ပထမဟံသာဝတဳ မဒှ်ကီုရ ဒုတိယဟံသာဝတဳဂှ် (1830–1906) သၟိင်ဝါရေဝ်ရောဝ်ကလောန်ပတန်လဝ် ဍုင်ရာမညမတ္တမ သက္ကရာဇ်သာသနာ (1912–2082|2093–2095)ဂှ် ပြံင်အာဍုင်ဟံသာဝတီ ဨကရာဇ်မန် ေသၞာဝ်ေသ္တာဝ်သၟိင်ဝါရဝ်ေရာဝ် သၟိင်စိင်ဗတိုင် ဗညာဥု မအံက် တၠညးရာဇာဓိရာဇ် ေကၠုာန်ပတန်ကၠုင် ဒုတိယဍုင်ဟံသာဝတဳ မဒှ်ကီုရအဴ တတိယ ဟံသာဝတဳ သက္ကရာဇ်ကြေတ် 1740 -1757 ဂှ် ဨကရာဇ်မန်သၟိင်ထဝ်ပဴတိကေ ကဵု တၠညးဗညာဒလ ပတန်လဝ်မဒှ်ကီုရအဴ။

ကၠာဟွံဂွံစိုပ်အခေတ် ပထမဟံသာဝတဳ ဂှ်ဝွံ ဍုင်မန်ပိုဲ နွံကၠုင်ဗွဲမကၠိုင်ဍုင်ဒေရဝတဳ ဟမုတှေ်ဒှ်ဍုင်သေံ ဍုင်လဝါဝ် ဟမုတှေ် ဒှ်ဍုင်သေံ Ratchaburi ဒှ်ဌာနဳမန် လောန်ကၠုင်သၞာံ ၁၀၀၀၀ ပြင်င်သၞာံတေံ အာယုတ်ဍုင်၃၀၀၀+၅၀၀၀ သၞာံ တုဲပၠန် ဍုင်မန်ဟာရဳပုဏ္စယ ဟမုတှေ်ဒှ်ဍုင် Chiang mai ဍုင်သေံ အာယုတ်ဍုင် ၅၀၀ +၇၀၀ သၞာံ စပ္ပဒေဝဳ ဨကရာဇ်ဗြဲ ဒှ်တုိင် တုဲပၠန် ဍုင်သုဝဏ္ဏမိ ဟမုတှေ် ဒှ်ဍုင်သထုဓ် သၟိင်သဳဟရာဇာ ဒှ်ဨကရာဇ်တုိင် ပတိုန်လဝ် အာယုတ်ဍုင် ၁၀၀၀*၁၅၀၀ အိုတ်အာ ပဍဲတုဲသၟိင်မနူဟာဝ် သၟိင်ဗၟာ နော်ရထာ ဗတိုက်ပလီုလဝ် မဒှ်ကီုရ

ဍုင်မတ္တမ-ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ
အၚ်္ဂလိက်: Kingdom of Martabam-hongsawatoi(Pegu)
AD 1287–1552
ရာမညအလာံ
အလာံ
အကာဲအရာလၟုဟ် ခိုဟ်ကေွံ
ဍုင်ဇၞော် ဍုင်မန် ဟံသာဝတဳ
ဇၞော်အိုတ်ဍုင် ဍုင်မတ္တမ ကဵု ဟံသာဝတဳ
အရေဝ် မစကာရုင်ဂမၠိုင် မန်
ကောန်ဂကူ
 • မန်90%
 • ဗၟာ5%
  • ေသံဇေၞာ်၃%
 • ရခိုင်၂%
ကွေတ်ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ
အလဵုအသဳ သၟိၚ်ဨကရာဇ်မန် Mon
 1. သၟိင်သဳဟရာဇာ ဨကရာဇ်တိုင်
 2. သၟိင် ၅၉ ဇကု အိုတ်အာ ပဍဲတဲ သၟိင်မနူဟာဝ်
 • ပထမဟံသာဝတဳ
 1. သၟိၚ်သမလသက္ကရာဇ်သာသနာ ၁၁၁၉
 2. သၟိၚ်ဝိမလ
 3. သၟိၚ်အသး
 4. သၟိင်၁၇ဇကု
 • ဒုတိယဟံသာဝတဳ
 1. ဝါရေဝ်ရောဝ်၊ သၟိၚ်သက္ကရာဇ်ဍုင် (၆၄၉-၆၆၈)
 2. သၟိၚ်မဂဒါ(၆၆၈-၆၇၂)
 3. သၟိင်စဴအော(၆၇၂-၆၈၅)
 4. သၟိင်စဴဇိပ်(၆၈၅-၆၉၂)
 5. သၟိင်ဇိပ်ပွန်(၆၉၂ ၇တၚဲ)
 6. သၟိင်စောအာဲကံကာန်(၆၉၂ ၄၅တၚဲ)
 7. သၟိင်အာဲလော(၆၉၂-၇၁၀)
 8. သၟိၚ်ဗညာဉူ(၇၁၀-၇၄၅)
 9. ရာဇာဓိရာဇ်(၇၄၅-၇၈၂)
 10. သၟိၚ်ဓမ္မရာဇာ(၇၈၂- ၇၈၅)
 11. ဗညာရာံ 1(၇၈၅ -၈၀၈)
 12. ဗညာဗရောဝ်(၈၀၈ -၈၁၂)
 13. ဗညာကျန်ဒဴ(၈၁၂ ၇ဂိတု)
 14. လိပ်မွတ်ထော
 15. မိစဴပု(၈၁၂
 16. သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳ
 17. ဗညာရာံ၂
 18. သၟိင်သကာရတ်ပိ
 19. သၟိင်ထဝ်ရာမ
 • တတိယဟံသာဝတဳ
 1. သၟိၚ်ထဝ်
 2. ဗညာဒလး
အမဳမၞိဟ်္/ 100.000000+
• ရမန်ပိ
 1. ရးဟံသာဝတဳ
 2. ရးဖာသီ
 3. ရးမတ္တမ
• Country
 Mon
• သၟိင်သ္ဂံၚ်ဂမၠုိင်
အမတ်ဒိန်မိၞက်ရတ်>သၟိင်ဗြာဇ္ဇ>ဗညာလဂိန်အိန်>ဗညာဓရာံ>သ္ဂံၚ်ပၞန်ဇေၞာ် ၁၀၀၀ ပြင်င်
• အာယုဟ်ဍုင်
AD 1287–1552
• ပေဲါပၞာန်
ဗတိုက်ကဵုဍုင်ဟကီု>ဍုင်အင်ဝ>ဍုင်ေတာင်ငူ>
မပိုင်ပြဳလဝ်
• သီုဖအိုတ်
306,578 km2 (118,370 sq mi) (ကဆံင်: 13-14-15th)
ဇြောမ်အခိင် MMT (UTC+6:30)
• ရာသဳကညင် (DST)
kg (UTC+6:30)
သၞောတ်လစဝ်ယာဉ် ခိုဟ်
ISO 3166 ကုဒ် [[ISO 3166-2:MM|MM]]


[ေသၞာဝ်အဆက် သၟိၚ်မဂဒူ သၟိၚ် ၁၈ ဇကု

ပလေဝ်ဒါန်
 1. သၟိၚ်ဝါရေဝ်ရောဝ်(မဂဒူ)
 2. သၟိၚ်မဂဒါ (၁၂၉၆-၁၃၁၀)
 3. သၟိၚ်စောသင်မန်(၁၃၁၀-၁၃၂၄)
 4. သၟိၚ်စောဇိတ်(ခေါ်)ဗညားရံဒယ်(၁၃၂၄-၁၃၃၁)
 5. သၟိၚ်ဇိတ်ပွန်(၇ ရက်)
 6. စောအဲကံကောင်း(၄၉ ရက်)
 7. ဗညားအဲလော(၁၃၃၁-၁၃၄၈)
 8. သၟိၚ်ဗညာဉူ(၁၃၄၈-၁၃၈၃)
 9. ရာဇာဓိရာဇ်(၁၃၈၃-၁၄၂၁)


10.သၟိၚ်ဓမ္မရာဇာ(၁၄၂၃-၁၄၂၆)

11.ပထမသၟိၚ်ဗညာရံ(၁၄၂၆-၁၄၄၆)

12.ဗညာဗရူး(၁၄၄၆-၁၄၅၀)

13.ဗညားကျန်းထော(၁၄၅၀-၁၄၅၃)

14.လိပ်မွတ်ထော(၇ လ)

15.မိစဴပု(၁၄၅၃-၁၄၇၂)

16သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳ(၁၄၇၂-၁၄၉၂)

17.ဒုတိယဗညာရံ(၁၄၉၂-၁၅၂၆)

18.သုရှင်တကာရွတ်ပိ(၁၅၂၆-၁၅၃၉)


 
ဝှာင်:Shinsawbu မိစဴဗု.jpeg
ဨကရာဇ်ဗြဲ မိစဴပု