ဟံသာဝတဳ ဍုင်ဟံသာဝတဳဝွံ (ဗၟာ: ဟံသာဝတီပြည်)သေံ: อาณาจักรหงสาวดี|အၚ်္ဂလိက်: hanthawadyy(pegu) kingdom မဒှ်ဍုင်ဇၞော်ကောန်ဂကူမန် မွဲဍုင်ကီုရ လောန်ကၠုၚ် ၂၅၆၄ သၞာံတေံ နူကဵု ကျာ်တြုဲဂေါတမ ကဵုဏာ ဓါတ်သော် ကဵုကောကဵုဒေံ သမလ ကဵု ဝဳမလ ဂှ်တုဲ ပတန်ကၠုင်ကျာ်ဒဂုၚ်ကေသလ တုဲ ခြာဟဟွံလအ် သၟိင်ဨကရာဇ်မန် သီမလ ကလောန်ပတန်ကၠုင်ဍုင်တၟံ ဒၞာဲတိဍာ်ၜိုပ်ဍုန်ဂှ် ပတန်ဍုင်ပထမဟံသာဝတဳ မဒှ်ကီုရ ဒုတိယဟံသာဝတဳဂှ် (1830–1906) သၟိင်ဝါရေဝ်ရောဝ်ကလောန်ပတန်လဝ် ဍုင်ရာမညမတ္တမ သက္ကရာဇ်သာသနာ (1912–2082|2093–2095)ဂှ် ပြံင်အာဍုင်ဟံသာဝတီ ဨကရာဇ်မန် သၞောတ်သၞောဝ်သၟိင်ဝါရေဝ်ရောဝ် သၟိင်စိင်ဗတိုင် ဗညာဥု မအံက် တၠညးရာဇာဓိရာဇ် ကၠောန်ပတန်ကၠုင် ဒုတိယဍုင်ဟံသာဝတဳ မဒှ်ကီုရအဴ တတိယ ဟံသာဝတဳ သက္ကရာဇ်ကြေတ် 1740 -1757 ဂှ် ဨကရာဇ်မန်သၟိင်ထဝ်ပဴတိကေ ကဵု တၠညးဗညာဒလ ပတန်လဝ်မဒှ်ကီုရအဴ။

ကၠာဟွံဂွံစိုပ်အခေတ် ပထမဟံသာဝတဳ ဂှ်ဝွံ ဍုင်မန်ပိုဲ နွံကၠုင်ဗွဲမကၠိုင် '' ဍုင်လဝါဝ် '' လၟုဟ်တ်ှေ ဒှ်ဍုင်သေံ Ratchaburi ဒှ်ဌာနဳမန် လောန်ကၠုင်သၞာံ ၁၀၀၀၀ ပြင်င်သၞာံတေံ အာယုက်ဍုင်၃၀၀၀+၅၀၀၀ သၞာံ တုဲပၠန် ဍုင်မန်ဟာရဳပုဏ္စယ ဟမုတ်ှေဒှ်ဍုင် Chiang mai ဍုင်သေံ အာယုက်ဍုင် ၅၀၀ +၇၀၀ သၞာံ စပ္ပဒေဝဳ ဨကရာဇ်ဗြဲ ဒှ်တိုင် တုဲပၠန် ဍုင်သုဝဏ္ဏဘုံမိ ဟမုတ်ှေ ဒှ်ဍုင်သထုဓ်(ဓီု) သၟိင်သဳဟရာဇာ ဒှ်ဨကရာဇ်တိုင် ပတိုန်လဝ် အာယုက်ဍုင် ၁၀၀၀*၁၅၀၀ အိုတ်အာ ပဍဲတုဲသၟိင်မနူဟာဝ် သၟိင်ဗၟာ နော်ရထာ ဗတိုက်ပလီုလဝ် မဒှ်ကီုရ

ဍုင်မန်ကၠာအိုတ်
 1. ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘုံ(သုဓမ္မဝတဳ)
 2. ဍုင်ဒေရာဝတဳ #ဒွါရဝတဳ
 3. ဍုင်ဟရိပူစယ
 4. ဍုၚ်လွဝ်ပုရ
 5. ဍုင်သုဝဏ္ဏဘုမိ
 6. ပထမဟံသာဝတဳ
 7. ဍုင်မတ္တမ-ဒုတိယဍုၚ်ဟံသာဝတဳ
 8. ဍုၚ်လွဝ်
 9. တတိယဍုင်ဟံသာဝတဳတၟိ ပံင်ကောံဖအိုတ်တ်ှေ ဂကူမန် (ရာမာဥ်)
ပိုင်ပြဲကၠုင်ဍုင် ပွိုင်၂၀၀၀၀ သၞာံပြင်င်ရ

ရာမညအလာံ
အလာံ
အကာဲအရာလၟုဟ် ဍုၚ်သေံ ဍုၚ်မန်ဗမာ ဍုၚ်လော ဍုၚ်ခမေန် ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ
ဇၞော်အိုတ်ဍုင် ဍုင်မတ္တမ ကဵု ဟံသာဝတဳ
အရေဝ် မစကာရုင်ဂမၠိုင် မန်
ကောန်ဂကူ
 • မန်90%
 • ဗၟာ5%
  • သေံဇၞော်၃%
 • ရခိုင်၂%
ကွေတ်ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ
အလဵုအသဳ သၟိၚ်ဨကရာဇ်မန် Mon
 • ဍုင်သုဝဏ္ဏဘုမိ ဌာနဳ
 1. သၟိင်သဳဟရာဇာ ဨကရာဇ်တိုင်
 2. သၟိင် ၅၉ ဇကု အိုတ်အာ ပဍဲတဲ သၟိင်မနူဟဝ်
 • ပထမဟံသာဝတဳ
 1. သၟိၚ်သမလ
 2. သၟိၚ်ဝိမလ
 3. သၟိၚ်အသး
 4. သၟိင်၁၇ဇကု
 • ဒုတိယဟံသာဝတဳ
 1. ဝါရေဝ်ရောဝ်၊ သၟိၚ်
 2. သၟိၚ်မဂဒါ
 3. သၟိင်စဴအော
 4. သၟိင်စဴဇိပ်
 5. သၟိင်ဇိပ်ပွန်
 6. သၟိင်စောအာဲကံကာန်
 7. သၟိင်အာဲလော
 8. သၟိၚ်ဗညာဉူ
 9. ရာဇာဓိရာဇ်
 10. သၟိၚ်ဓမ္မရာဇာ
 11. မိစဴဗု
 12. သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳ
 13. ဗညာရံ
 • တတိယဟံသာဝတဳ
 1. သၟိၚ်ထဝ်
 2. ဗညာဒလး
လၟိဟ်မၞိဟ်/ 100.000000+
• ရးမန်ပိ
 1. ရးဟံသာဝတဳ
 2. ရးဖာသီ
 3. ရးမတ္တမ
• Country
 Mon
• သၟိင်သ္ဂံၚ်ဂမၠိုင်
အမာတ်ဒိန်>ဗညာလ္ဂန်အိန်>ဗညာဓရာံ>သ္ဂံၚ်ပၞာန်ဇၞော် ၁၀၀၀ ပြင်င်
• အာယုက်ဍုင်
AD 1287–1552
• ပေဲါပၞာန်
ဗတိုက်ကဵုဍုင်ဗကာံ>ဍုင်အင်ဝ>ဍုၚ်တိုၚ်ၚူ(တောင်ငူ)>
မပိုင်ပြဳလဝ်
• သီုဖအိုတ်
306,578 km2 (118,370 sq mi) (ကဆံင်: 13-14-15th)
ဇြောမ်အခိင် MMT (UTC+6:30)
• ရာသဳကညင် (DST)
kg (UTC+6:30)
ISO 3166 ကုဒ် [[ISO 3166-2:MM|MM]]

Map of Mon Country.svg

Flag of the Mon people.png Mon Country Mon State
Mon national flag or Mon people flag Area covering Old Mon Country known in history as Hongsgwaddy or Rehmanaya, conquered by the Burmese in 1757. Mon State created by Ne Win Government in 1974, comprising Moulmein and Thatan districts.
ကလေင်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=ဍုင်မန်&oldid=38875"